രാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം, സുന്ദരകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം 7

 
     1
     സ വേശ് മജാലം ബലവാൻ ദദർശ
     വ്യാസക്ത വൈഡൂര്യ സുവർണ്ണജാലം
     യഥാ മഹത് പ്രാവൃഷി മേഘജാലം
     വിദ്യുത് പിനദ്ധംസ വിഹംഗജാലം.
     2
     നിവേശനാനാം വിവിധാശ്ച ശാലാഃ
     പ്രധാനശംഖായുധ ചാപശാലാഃ
     മനോഹരാശ്ചാപി പുനർവ്വിശാലാ
     ദദർശ വേശ് മാദ്രിഷുചന്ദ്രശാലാഃ
     3
     ഗൃഹാണി നനാവസുരാജിതാനി
     ദേവാസുരൈശ്ചാപി സുപൂജിതാനി
     സർവ്വൈശ്ച ദോഷൈഃ പരിവർജ്ജിതാനി
     കപിർദദർശ സ്വബലാർജ്ജിതാനി
     4
     താനി പ്രയത് നാഭി സമാഹിതാനി
     മയേന സാക്ഷാദിവ നിർമ്മിതാനി
     മഹീതലേ സർവ്വഗുണോത്തരാണി
     ദദർശലങ്കാധിപതേർ ഗൃഹാണി
     5
     തതോ ദദർശോച് ഛ്രിത മേഘരൂപം
     മനോഹരം കാഞ്ചനചാരുരൂപം
     രക്ഷോധിപസ്യാത്മ ബലാനുരൂപം
     ഗൃഹോത്തമം ഹ്യപ്രതിരൂപരൂപം
     6
     മഹീതലേ സ്വർഗ്ഗമിവപ്രകീർണ്ണം
     ശ്രിയാ ജ്വലന്തം ബഹുരത് നകീർണ്ണം
     നാനാതരൂണാം കുസുമാവ കീർണ്ണം
     ഗിരേരിവാഗ്രം രജസാ ഽവാകീർണ്ണം .
    7
    നാരീപ്രവേകൈരിവ ദീപ്യമാനം
    തഡിദ് ഭിരംഭോദവദർച്യമാനം
    ഹംസപ്രവേകൈരിവ വാഹ്യമാനം
    ശ്രിയായുതം ഖേ സുകൃതാം വിമാനം
    8
    യഥാ നഗാഗ്രം ബഹുധാതു ചിത്രം
    യഥാ നഭശ്ചഗ്രഹചന്ദ്ര ചിത്രം
    ദദർശ യുക്തീകൃതമേഘ ചിത്രം
    വിമാനരത് നം ബഹുരത് നചിത്രം
    9
    മഹീ കൃതാ പർവ്വതരാജിപൂർണ്ണാഃ
    ശൈലാഃ കൃതാ വൃക്ഷവിതാനപൂർണ്ണാഃ
    വൃക്ഷാഃ കൃതാഃ പുഷ്പ വിതാനപൂർണ്ണാഃ
    പുഷ്പം കൃതം കേസരപത്ര പൂർണ്ണം
    10
    കൃതാനി വേശ്മാനി ച പാണ്ഡുരാണി
    തഥാ സുപുഷ്പാണ്യപിപുഷ്കരാണി
    പുനശ്ച പത്മാനി സകേസരാണി
    ധന്യാനി ചിത്രാണി തഥാ വനാനി
    11
    പുഷ്പാഹ്വയം നാമ വിരാജമാനം
    രത് നപ്രഭാഭിശ്ച വിവർദ്ധമാനം
    വേശ്മോത്തമാനാമപി ചോച്ചമാനം
    മഹാകപിസ് തത്ര മഹാവിമാനം
    12
    കൃതാശ്ച വൈഡൂര്യമയാ വിഹംഗാഃ
    രൂപ്യപ്രവാള്യൈശ്ച തഥാ വിഹംഗാഃ
    ചിത്രാശ്ച നാനാവസുഭിർ ഭുജംഗാഃ
    ജാത്യാനുരൂപാസ് തുരഗാഃ ശുഭാംഗാഃ
    13
    പ്രവാളജാംബൂനദ പുഷ്പ പക്ഷാഃ
    സലീലമാവർജ്ജിത ജിഹ്മപക്ഷാഃ
    കാമസ്യ സാക്ഷാദിവ ഭാന്തി പക്ഷാഃ
    കൃതാ വിഹംഗാഃ സുമുഖാഃ സു പക്ഷാഃ
    14
    നിയുജ്യമാനാസ്തു ഗജാ സുഹസ്താഃ
    സകേസരാശ്ചോത് പല പത്രഹസ്താഃ
    ബഭൂവ ദേവീ ച കൃതാ സുഹസ്താ
    ലക്ഷ്മീസ്‌ തഥാ പത്മിനി പത്മഹസ്താ
    15
    ഇതീവ തദ് ഗൃഹമഭിഗമ്യശോഭനം
    സവിസ്മയോ നഗമിവ ചാരുശോഭനം
    പുനശ്ചതത് പരമസുഗന്ധി സന്ദരം
    ഹിമാത്യയേ നഗമിവ ചാരുകന്ദരം
    16
    തതഃ സ താം കപിരഭിപത്യ പൂജിതാം
    ചരൻ പുരിംദശമുഖ ബാഹു പാലിതാം
    അദൃശ്യതാം ജനകസുതാം സുപൂജിതാം
    സുദുഃഖിതഃ പതിഗുണ വേഗനിർജ്ജിതാം.
    17
    തതസ് തദാ ബഹുവിധഭാവിതാത്മനഃ
    കൃതാത്മനോ ജനകസുതാം സുവർത്മനഃ
    അപശ്യതോഽഭവദതിദുഃഖിതം മനഃ
    സുചക്ഷുഷഃ പ്രവിചരതോ മഹാത്മനഃ

ഇതിശ്രീമദ് രാമായണേആദികാവ്യേസുന്ദരകാണ്ഡേ സപ്തമഃ സർഗ്ഗഃ