രാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം, സുന്ദരകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം 6

 
   1
   സ നികാമം വിമാനേഷു വിഷണ്ണാഃ കാമരൂപധൃക്
   വിചചാര പുനർലങ്കാം ലാഘവേന സമന്വിതഃ
   2
   ആസസാദാഥ ലക്ഷ്മീവാൻ രാക്ഷസേന്ദ്രനിവേശനം
   പ്രാകാരേണാർകവർണേന ഭാസ്വരേണാഭി സംവൃതം
   3
   രാക്ഷസൈർഭീമൈഃ സിംഹൈരിവ മഹദ്വനം
   സമീക്ഷമാണോ ഭവനം ചകാശേ കപികുഞ് ജരഃ
   4
   രൂപ്യകോപഹിതൈശ്ചിത്രൈ സ്തോരണൈർ ഹേമഭൂഷിതൈഃ
   വിചിത്രാഭിശ്ച കക്ഷ്യാഭിദ്വാരൈശ്ച രുചിരൈർവൃതം
   5
   ഗജാസ്ഥിതൈർമഹാമാത്രൈഃ ശൂരൈശ്ച വിഗതശ്രമൈഃ
   ഉപസ്ഥിതമസംഹാര്യൈർഹയൈഃ സ്യന്ദനയായിഭിഃ
   6
   സിംഹവ്യാഘ്രതനുത്രാണൈർ -ദാന്തകാഞ്ചനരാജതൈഃ
   ഘോഷവദ്ഭിർവിചിത്രൈശ്ച സദാവിചരിതം രഥൈഃ
   7
   ബഹുരത് നസമാകീർണം പരാർധ്യാസനഭാജനം
   മഹാരഥസമാവാസം മഹാരഥമഹാസ്വനം
   8
   ദൃശ്യൈശ്ച പരമോദാരൈസ്തൈസ് തൈശ്ച മൃഗപക്ഷിഭിഃ
   വിവിധൈർബഹുസാഹസ്രൈഃ പരിപൂർണ്ണം സമന്തതഃ
   9
   വിനീതൈരന്തപാലൈശ്ച രക്ഷോഭിശ്ച സുരക്ഷിതം
   മുഖ്യാഭിശ്ച വരസ്ത്രീഭിഃ പരിപൂർണ്ണം സമന്തതഃ
   10
   മുദിതപ്രമദാരത് നം രാക്ഷസേന്ദ്രനിവേശനം
   വരാഭരണസംഹ്രാദൈഃ സമുദ്രസ്വനനിസ്വനം
   11
   തദ് രാജഗുണസമ്പന്നം മുഖ്യൈശ്ച വരചന്ദനൈഃ
   മഹാജനൈഃ സമാകീർണ്ണം സിംഹൈരിവ മഹദ്വനം
   12
   ഭേരിമൃദാംഗാഭിരുതം ശംഖഘോഷനിനാദിതം
   നിത്യാർച്ചിതം പർവ്വഹുതം പൂജിതം രാക്ഷസൈഃ സദാ
   13
   സമുദ്രമിവ ഗംഭീരം സമുദ്രമിവ നിഃസ്വനം
   മഹാത്മനോ മഹദ്വേശ് മാ മഹാരത് നപരിച് ഛദം
   14
   മഹാരത് ന സമാകീർണ്ണം ദദർശ സ മഹാകപിഃ
   വിരാജമാനം വപുഷാ ഗജാശ്വരഥ സങ്കുലം
   15
   ലങ്കാഭരണമിത്യേവ സോ ഽമന്യത മഹാകപിഃ
   ചചാര ഹനൂമാംസ് തത്ര രാവണസ്യ സമീപതഃ
   16
   ഗൃഹാദ് ഗൃഹം രാക്ഷസാനാമുദ്യാനാനി ച വാനരഃ
   വീക്ഷമാണോഹ്യ സന്ത്രസ് തഃ പ്രാസാദാംശ്ച ചചാര സഃ
   17
   അവപ്ലുത്യ മഹാവേഗഃ പ്രഹസ് തസ്യ നിവേശനം
   തതോ ഽന്യത് പുപ്ലുവേ വേശ് മ മഹാപാർശ്വസ്യ വീര്യവാൻ
   18
   അഥമേഘപ്രതീകാശം കുംഭകർണ്ണ നിവേശനം
   വിഭീഷണസ്യ ച തഥാ പുപ്ലുവേ സ മഹാകപിഃ
   19
   മഹോദരസ്യ ച ഗൃഹം വിരൂപാക്ഷസ്യ ചൈവ ഹി
   വിദ്യുജ്ജിഹ്വസ്യ ഭവനം വിദ്യുന്മാലേസ് തഥൈവ ച
   വജ്രദംഷ്ട്രസ്യ ച തഥാ പുപ്ലുവേ സ മഹാകപിഃ
   20
   ശുകസ്യ ച മഹാവേഗഃ സാരണസ്യച ധീമതഃ
   തഥാ ചേന്ദ്രജിതോ വേശ് മ ജഗാമ ഹരിയൂഥപഃ
   21
   ജംബുമാലേഃ സുമാലേശ്ച ജഗാമ ഹരിസത്തമഃ
   രശ്മികേതോശ്ച ഭവനം സൂര്യശത്രോസ് തഥൈവ ച
   22
   വജ്രകായസ്യ ച തഥാ പുപ്ലുവേ സ മഹാകപിഃ
   ധൂമ്രാക്ഷ സ്യ ച സംപാതേർഭവനം മാരുതാത്മജഃ
   23
   വിദ്യുദ്രൂപസ്യ ഭീമസ്യ ഘനസ്യ വിഘനസ്യ ച
   24
   ശുകനാസസ്യ വക്രസ്യ ശഠസ്യ വികടസ്യ ച
   ബ്രഹ്മകർണസ്യദംഷ്ട്രസ്യ രോമശ സ്യ ച രക്ഷസഃ
   25
   യുദ്ധോന്മത്തസ്യ മത്തസ്യ ധ്വജഗ്രീവസ്യ നാദിനഃ
   വിദ്യുജ്ജിഹ്വേന്ദ്രജിഹ്വാനാം തഥാ ഹസ്തിമുഖാസ്യ ച
   26
   കരാളസ്യ പിശാചസ്യ ശോണിതാക്ഷസ്യ ചൈവ ഹി
   ക്രമമാണഃ ക്രമേണൈവ ഹനുമാൻ മാരുതാത്മജഃ
   27
   തേഷു തേഷു മഹാർഹേഷു ഭവനേഷു മഹായശാഃ
   തേഷാമൃദ്ധിമതാമൃദ്ധിം ദദർശ സ മഹാകപിഃ
   28
   സർവ്വേഷാം സമതിക്രമ്യ ഭവനാനി സമന്തതഃ
   ആസസാദാഥ ലക്ഷ്മീവാൻ രാക്ഷസേന്ദ്ര നിവേശനം
   29
   രാവണസ്യോപശായിന്യോ ദദർ ഹരിസത്തമഃ
   വിചരൻ ഹരിശാർദ്ദൂലോ രാക്ഷസീവികൃതേക്ഷണാഃ
   30
   ശൂലമുദ് ഗരഹസ്താശ്ച ശക്തിതോമര ധാരിണീഃ
   ദദർശ വിവിധാൻ ഗുല് മാൻ തസ്യ രക്ഷഃ പതേർഗൃഹേ
   രക്ഷസാംശ്ച മഹാകായാൻ നാനാപ്രഹരണോദ്യതാൻ
   30
   ശൂലമുദ് ഗരഹസ്താശ്ച ശക്തിതോമര ധാരിണീഃ
   ദദർശ വിവിധാൻ ഗുല് മാൻ തസ്യ രക്ഷഃ പതേർഗൃഹേ
   രാക്ഷസാംശ്ച മഹാകായാൻ നാനാപ്രഹരണോദ്യതാൻ
   31
   രക്താൻ ശ്വേതാൻ സിതാംശ്ചൈവ ഹരീംശ്ചാപി മഹാജവാൻ
   കുലീനാൻ രൂപസമ്പന്നാൻ ഗജാൻ പരഗജാരുജാൻ
   32
   നിഷ്ഠിതാൻ ഗജശിക്ഷായാമൈരാവതസമാൻ യുധി
   നിഹന്തൃൻ പരസൈന്യാനാം ഗൃഹേ തസ്മിൻ ദദർശ സഃ
   33
   ക്ഷരതശ്ച യഥാ മേഘാൻ സ്രവതശ്ചയഥാ ഗിരീൻ
   മേഘസ്ഥനിതനിർഘോഷാൻ ദുർദ്ധർഷാൻ സമരേ പരൈഃ
    34
   സഹസ്രം വാഹിനീസ്തത്ര ജാംബൂനദപരിഷ് കൃതാൻ
   ഹേമജാല പരിച്ഛന്നാസ് തരുണാദിത്യസന്നിഭാഃ
   ദദർശ രാക്ഷസേന്ദ്രസ്യ രാവണസ്യ നിവേശനേ
   35
   ശിബികാ വിവിധാകാരാഃ സ കപിർമാരുതാത്മജഃ
   ലതാഗൃഹാണി ചിത്രാണി ചിത്രശാലാഗൃഹാണി ച
   36
   ക്രീഡാഗൃഹാണി ചാന്യാനിദാരുപർവതകാനപി
   കാമസ്യ ഗൃഹകം രമ്യം ദിവാഗൃഹകമേവ ച
   37
   ദദർശ രാക്ഷസേന്ദ്രസ്യ രാവണസ്യ നിവേശനേ
   സ മന്ദരഗിരിപ്രഖ്യം മയൂരസ്ഥാനസങ്കുലം
   ധ്വജയഷ്ടിഭിരാകീർണ്ണം ദദർശ ഭവനോത്തമം
   38
   അനേകരത് നസങ്കീർണ്ണം നിധിജാലംസമന്തതഃ
   ധീരനിഷ് ഠിതകർമ്മാന്തം ഗൃഹം ഭൂതപതേരിവ
   39
   അർച്ചിർഭിശ്ചാപി രത് നാനാംതേജസാ രാവണസ്യ ച
   വിരരാജാഥ തദ്വേശ് മ രശ്മിവാനിവ രശ്മിഭിഃ
   40
   ജാംബൂനദമയാന്യേവ ശയനാന്യാസനാനി ച
   ഭാജനാനി ച ശുഭ്രാണി ദദർശ ഹരിയൂഥപഃ
   41
   മധ്വാസവകൃതക്ലേദം മണിഭാജനസംകുലം
   മനോരമമസംബാധം കുബേര ഭവനം യഥാ
   42
   നൂപുരാണാം ച ഘോഷേണ കാശ്ചീനാം നിനദേന ച
   മൃദംഗതല ഘോഷൈശ്ച ഘോഷവദ് ഭിർവിനാദിതം
   42
   പ്രാസാദസംഘാതയുതം സ്ത്രീരത് നശതസംകുലം
   സുവ്യൂഢകക്ഷ്യം ഹനുമാൻ പ്രവിവേശ മഹാഗൃഹം

 ഇതി ശ്രീമദ് രാമായണേ ആദികാവ്യേ സുന്ദരകാണ്ഡേ ഷഷ്ഠഃ സർഗ്ഗഃ