രാമായണം/സുന്ദരകാണ്ഡം/അധ്യായം8

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
              രാമായണം, സുന്ദരകാണ്ഡം
              രചന:വാൽമീകി
              അധ്യായം 8 
              (പുഷ്പക വിമാനവർണ്ണന)
  1
  സ തസ്യ മദ്ധ്യേ ഭവനസ്യ സംസ്ഥിതം 
  മഹദ്വിമാനം മണിവജ്രചിത്രിതം 
  പ്രതപ്തജജാംബൂനദ ജാലകൃത്രിമം 
  ദദർശ വീരഃ പവനാത്മജഃ കപിഃ 
  2
  തദപ്രമേയാ പ്രതികാരകൃത്രിമം 
  കൃതം സ്വയം സാധ്വിതി വിശ്വകർമ്മണാഃ 
  ദിവം ഗതം വായുപഥപ്രതിഷ്ഠി തം 
  വ്യരാജതാദിത്യപഥസ്യ ലക്ഷ്മിവത് 
  3
  ന തത്ര കിഞ്ചിന്ന കൃതം പ്രയത്ന്നതോ 
  ന തത്ര കിഞ്ചിന്ന മഹാർഹ രത്_നവത് 
  ന തേ വിശേഷാ നിയതാഃസുരേഷ്വപി 
  ന തത്ര കിഞ്ചിന്ന മഹാവിശേഷവത് 
  4
  തപസ്സമാധാനപരാക്രമാർജ്ജിതം 
  മനസ്സമാധാന വിചാരചാരിണം
  അനേകസംസ്ഥാന വിശേഷനിർമ്മിതം 
  തതസ്തത സ്തുല്യ വിശേഷദർശനം 
  5
  വിശേഷമാലംബ്യ വിശേഷസംസ്ഥിതം 
  വിചിത്രകൂടം ബഹുകൂടമണ്ഡിതം 
  മനോഽഭിരാമം ശരദിന്ദുനിർമ്മലം 
  വിചിത്രകൂടം ശിഖരംഗിരേര്യഥാ 
  6
  വഹന്തി യം കുണ്ഡലശോഭിതാനനാഃ 
  മഹാശനാ വ്യോമചരാ നിശാചരാഃ 
  വിവൃത്തവിധ്വസ്ത്ത വിശാലലോചനാഃ 
  മഹാജവാ ഭൂതഗണാഃ സഹസ്രശഃ 
  7
  വസന്തപുഷ്പോത് കര ചാരുദർശനം 
  വസന്തമാസാദപി കാന്തദർശനം 
  സ പുഷ്പകം തത്ര വിമാനമുത്തമം 
  ദദർശ തദ്വാനരവീര സത്തമഃ 

ഇതി ശ്രീമദ് രാമായണേ ആദികാവ്യേ സുന്ദരകാണ്ഡേ അഷ്ടമഃ സർഗ്ഗഃ