രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം75

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം75

1 ശ്രുത്വാ തജ് ജാമദഗ്ന്യസ്യ വാക്യം ദാശരഥിസ് തദാ
 ഗൗരവാദ് യന്ത്രിതകഥഃ പിതൂ രാമം അഥാബ്രവീത്
2 ശ്രുതവാൻ അസ്മി യത് കർമ കൃതവാൻ അസി ഭാർഗവ
 അനുരുന്ധ്യാമഹേ ബ്രഹ്മൻ പിതുർ ആനൃണ്യം ആസ്ഥിതഃ
3 വീര്യഹീനം ഇവാശക്തം ക്ഷത്രധർമേണ ഭാർഗവ
 അവജാനാമി മേ തേജഃ പശ്യ മേ ഽദ്യ പരാക്രമം
4 ഇത്യ് ഉക്ത്വാ രാഘവഃ ക്രുദ്ധോ ഭാർഗവസ്യ വരായുധം
 ശരം ച പ്രതിസംഗൃഹ്യ ഹസ്താൽ ലഘുപരാക്രമഃ
5 ആരോപ്യ സ ധനൂ രാമഃ ശരം സജ്യം ചകാര ഹ
 ജാമദഗ്ന്യം തതോ രാമം രാമഃ ക്രുദ്ധോ ഽബ്രവീദ് വചഃ
6 ബ്രാഹ്മണോ ഽസീതി പൂജ്യോ മേ വിശ്വാമിത്രകൃതേന ച
 തസ്മാച് ഛക്തോ ന തേ രാമ മോക്തും പ്രാണഹരം ശരം
7 ഇമാം വാ ത്വദ്ഗതിം രാമ തപോബലസമാർജിതാൻ
 ലോകാൻ അപ്രതിമാൻ വാപി ഹനിഷ്യാമി യദ് ഇച്ഛസി
8 ന ഹ്യ് അയം വൈഷ്ണവോ ദിവ്യഃ ശരഃ പരപുരഞ്ജയഃ
 മോഘഃ പതതി വീര്യേണ ബലദർപവിനാശനഃ
9 വരായുധധരം രാമ ദ്രഷ്ടും സർഷിഗണാഃ സുരാഃ
 പിതാമഹം പുരസ്കൃത്യ സമേതാസ് തത്ര സംഘശഃ
10 ഗന്ധർവാപ്സരസശ് ചൈവ സിദ്ധചാരണകിംനരാഃ
  യക്ഷരാക്ഷസനാഗാശ് ച തദ് ദ്രഷ്ടും മഹദ് അദ്ഭുതം
11 ജഡീകൃതേ തദാ ലോകേ രാമേ വരധനുർധരേ
  നിർവീര്യോ ജാമദഗ്ന്യോ ഽസൗ രമോ രാമം ഉദൈക്ഷത
12 തേജോഭിർ ഹതവീര്യത്വാജ് ജാമദഗ്ന്യോ ജഡീകൃതഃ
  രാമം കമല പത്രാക്ഷം മന്ദം മന്ദം ഉവാച ഹ
13 കാശ്യപായ മയാ ദത്താ യദാ പൂർവം വസുന്ധരാ
  വിഷയേ മേ ന വസ്തവ്യം ഇതി മാം കാശ്യപോ ഽബ്രവീത്
14 സോ ഽഹം ഗുരുവചഃ കുർവൻ പൃഥിവ്യാം ന വസേ നിശാം
  ഇതി പ്രതിജ്ഞാ കാകുത്സ്ഥ കൃതാ വൈ കാശ്യപസ്യ ഹ
15 തദ് ഇമാം ത്വം ഗതിം വീര ഹന്തും നാർഹസി രാഘവ
  മനോജവം ഗമിഷ്യാമി മഹേന്ദ്രം പർവതോത്തമം
16 ലോകാസ് ത്വ് അപ്രതിമാ രാമ നിർജിതാസ് തപസാ മയാ
  ജഹി താഞ് ശരമുഖ്യേന മാ ഭൂത് കാലസ്യ പര്യയഃ
17 അക്ഷയ്യം മധുഹന്താരം ജാനാമി ത്വാം സുരേശ്വരം
  ധനുഷോ ഽസ്യ പരാമർശാത് സ്വസ്തി തേ ഽസ്തു പരന്തപ
18 ഏതേ സുരഗണാഃ സർവേ നിരീക്ഷന്തേ സമാഗതാഃ
  ത്വാം അപ്രതിമകർമാണം അപ്രതിദ്വന്ദ്വം ആഹവേ
19 ന ചേയം മമ കാകുത്സ്ഥ വ്രീഡാ ഭവിതും അർഹതി
  ത്വയാ ത്രൈലോക്യനാഥേന യദ് അഹം വിമുഖീകൃതഃ
20 ശരം അപ്രതിമം രാമ മോക്തും അർഹസി സുവ്രത
  ശരമോക്ഷേ ഗമിഷ്യാമി മഹേന്ദ്രം പർവതോത്തമം
21 തഥാ ബ്രുവതി രാമേ തു ജാമദഗ്ന്യേ പ്രതാപവാൻ
  രാമോ ദാശരഥിഃ ശ്രീമാംശ് ചിക്ഷേപ ശരം ഉത്തമം
22 തതോ വിതിമിരാഃ സർവാ ദിശാ ചോപദിശസ് തഥാ
  സുരാഃ സർഷിഗണാ രാമം പ്രശശംസുർ ഉദായുധം
23 രാമം ദാശരഥിം രാമോ ജാമദഗ്ന്യഃ പ്രശസ്യ ച
  തതഃ പ്രദക്ഷിണീകൃത്യ ജഗാമാത്മഗതിം പ്രഭുഃ