രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം76

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം76

1 ഗതേ രാമേ പ്രശാന്താത്മാ രാമോ ദാശരഥിർ ധനുഃ
 വരുണായാപ്രമേയായ ദദൗ ഹസ്തേ സസായകം
2 അഭിവാദ്യ തതോ രാമോ വസിഷ്ഠ പ്രമുഖാൻ ഋഷീൻ
 പിതരം വിഹ്വലം ദൃഷ്ട്വാ പ്രോവാച രഘുനന്ദനഃ
3 ജാമദഗ്ന്യോ ഗതോ രാമഃ പ്രയാതു ചതുരംഗിണീ
 അയോധ്യാഭിമുഖീ സേനാ ത്വയാ നാഥേന പാലിതാ
4 രാമസ്യ വചനം ശ്രുത്വാ രാജാ ദശരഥഃ സുതം
 ബാഹുഭ്യാം സമ്പരിഷ്വജ്യ മൂർധ്നി ചാഘ്രായ രാഘവം
5 ഗതോ രാമ ഇതി ശ്രുത്വാ ഹൃഷ്ടഃ പ്രമുദിതോ നൃപഃ
 ചോദയാം ആസ താം സേനാം ജഗാമാശു തതഃ പുരീം
6 പതാകാധ്വജിനീം രമ്യാം തൂര്യോദ്ഘുഷ്ടനിനാദിതാം
 സിക്തരാജപഥാം രമ്യാം പ്രകീർണകുസുമോത്കരാം
7 രാജപ്രവേശസുമുഖൈഃ പൗരൈർ മംഗലവാദിഭിഃ
 സമ്പൂർണാം പ്രാവിശദ് രാജാ ജനൗഘൈഃ സമലങ്കൃതാം
8 കൗസല്യാ ച സുമിത്രാ ച കൈകേയീ ച സുമധ്യമാ
 വധൂപ്രതിഗ്രഹേ യുക്താ യാശ് ചാന്യാ രാജയോഷിതഃ
9 തതഃ സീതാം മഹാഭാഗാം ഊർമിലാം ച യശസ്വിനീം
 കുശധ്വജസുതേ ചോഭേ ജഗൃഹുർ നൃപപത്നയഃ
10 മംഗലാലാപനൈശ് ചൈവ ശോഭിതാഃ ക്ഷൗമവാസസഃ
  ദേവതായതനാന്യ് ആശു സർവാസ് താഃ പ്രത്യപൂജയൻ
11 അഭിവാദ്യാഭിവാദ്യാംശ് ച സർവാ രാജസുതാസ് തദാ
  രേമിരേ മുദിതാഃ സർവാ ഭർതൃഭിഃ സഹിതാ രഹഃ
12 കൃതദാരാഃ കൃതാസ്ത്രാശ് ച സധനാഃ സസുഹൃജ്ജനാഃ
  ശുശ്രൂഷമാണാഃ പിതരം വർതയന്തി നരർഷഭാഃ
13 തേഷാം അതിയശാ ലോകേ രാമഃ സത്യപരാക്രമഃ
  സ്വയംഭൂർ ഇവ ഭൂതാനാം ബഭൂവ ഗുണവത്തരഃ
14 രാമസ് തു സീതയാ സാർധം വിജഹാര ബഹൂൻ ഋതൂൻ
  മനസ്വീ തദ്ഗതസ് തസ്യാ നിത്യം ഹൃദി സമർപിതഃ
15 പ്രിയാ തു സീതാ രാമസ്യ ദാരാഃ പിതൃകൃതാ ഇതി
  ഗുണാദ് രൂപഗുണാച് ചാപി പ്രീതിർ ഭൂയോ വ്യവർധത
16 തസ്യാശ് ച ഭർതാ ദ്വിഗുണം ഹൃദയേ പരിവർതതേ
  അന്തർജാതം അപി വ്യക്തം ആഖ്യാതി ഹൃദയം ഹൃദാ
17 തസ്യ ഭൂയോ വിശേഷേണ മൈഥിലീ ജനകാത്മജാ
  ദേവതാഭിഃ സമാ രൂപേ സീതാ ശ്രീർ ഇവ രൂപിണീ
18 തയാ സ രാജർഷിസുതോ ഽഭിരാമയാ; സമേയിവാൻ ഉത്തമരാജകന്യയാ
  അതീവ രാമഃ ശുശുഭേ ഽതികാമയാ; വിഭുഃ ശ്രിയാ വിഷ്ണുർ ഇവാമരേശ്വരഃ