രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം72

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം72

1 യസ്മിംസ് തു ദിവസേ രാജാ ചക്രേ ഗോദാനം ഉത്തമം
 തസ്മിംസ് തു ദിവസേ ശൂരോ യുധാജിത് സമുപേയിവാൻ
2 പുത്രഃ കേകയരാജസ്യ സാക്ഷാദ് ഭരതമാതുലഃ
 ദൃഷ്ട്വാ പൃഷ്ട്വാ ച കുശലം രാജാനം ഇദം അബ്രവീത്
3 കേകയാധിപതീ രാജാ സ്നേഹാത് കുശലം അബ്രവീത്
 യേഷാം കുശലകാമോ ഽസി തേഷാം സമ്പ്രത്യ് അനാമയം
4 സ്വസ്രീയം മമ രാജേന്ദ്ര ദ്രഷ്ടുകാമോ മഹീപതേ
 തദർഥം ഉപയാതോ ഽഹം അയോധ്യാം രഘുനന്ദന
5 ശ്രുത്വാ ത്വ് അഹയ്മ് അയോധ്യായാം വിവാഹാർഥം താവ് ആത്മജാൻ
 മിഥിലാം ഉപയാതാസ് തു ത്വയാ സഹ മഹീപതേ
6 ത്വരയാഭുപയാതോ ഽഹം ദ്രഷ്ടുകാമഃ സ്വസുഃ സുതം
 അഥ രാജാ ദശരഥഃ പ്രിയാതിഥിം ഉപസ്ഥിമ
7 ദൃഷ്ട്വാ പരമസത്കാരൈഃ പൂജാർഹം സമപൂജയത്
 തതസ് താം ഉഷിതോ രാത്രിം സഹ പുത്രൈർ മഹാത്മഭിഃ
8 ഋഷീംസ് തദാ പുരസ്കൃത്യ യജ്ഞവാടം ഉപാഗമത്
 യുക്തേ മുഹൂർതേ വിജയേ സർവാഭരണഭൂഷിതൈഃ
 ഭ്രാതൃഭിഃ സഹിതോ രാമഃ കൃതകൗതുകമംഗലഃ
9 വസിഷ്ഠം പുരതഃ കൃത്വാ മഹർഷീൻ അപരാൻ അപി
10 രാജാ രശരഥോ രാജൻ കൃതകൗതുകമംഗലൈഃ
  പുത്രൈർ നരവരശ്രേഷ്ഠ ദാതാരം അഭികാങ്ക്ഷതേ
11 ദാതൃപ്രതിഗ്രഹീതൃഭ്യാം സർവാർഥാഃ പ്രഭവന്തി ഹി
  സ്വധർമം പ്രതിപദ്യസ്വ കൃത്വാ വൈവാഹ്യം ഉത്തമം
12 ഇത്യ് ഉക്തഃ പരമോദാരോ വസിഷ്ഠേന മഹാത്മനാ
  പ്രത്യുവാച മഹാതേജാ വാക്യം പരമധർമവിത്
13 കഃ സ്ഥിതഃ പ്രതിഹാരോ മേ കസ്യാജ്ഞാ സമ്പ്രതീക്ഷ്യതേ
  സ്വഗൃഹേ കോ വിചാരോ ഽസ്തി യഥാ രാജ്യം ഇദം തവ
14 കൃതകൗതുകസർവസ്വാ വേദിമൂലം ഉപാഗതാഃ
  മമ കന്യാ മുനിശ്രേഷ്ഠ ദീപ്താ വഹ്നേർ ഇവാർചിഷഃ
15 സജ്ജോ ഽഹം ത്വത്പ്രതീക്ഷോ ഽസ്മി വേദ്യാം അസ്യാം പ്രതിഷ്ഹിതഃ
  അവിഘ്നം കുരുതാം രാജാ കിമർഥം ഹി വിലംബ്യതേ
16 തദ്വാക്യം ജനകേനോക്തം ശ്രുത്വാ ദശരഥസ് തദാ
  പ്രവേശയാം ആസ സുതാൻ സർവാൻ ഋഷിഗണാൻ അപി
17 അബ്രവീജ് ജനകോ രാജാ കൗസല്യാനന്ദവർധനം
  ഇയം സീതാ മമ സുതാ സഹധർമചരീ തവ
  പ്രതീച്ഛ ചൈനാം ഭദ്രം തേ പാണിം ഗൃഹ്ണീഷ്വ പാണിനാ
18 ലക്ഷ്മണാഗച്ഛ ഭദ്രം തേ ഊർമിലാം ഉദ്യതാം മയാ
  പ്രതീച്ഛ പാണിം ഗൃഹ്ണീഷ്വ മാ ഭൂത് കാലസ്യ പര്യയഃ
19 തം ഏവം ഉക്ത്വാ ജനകോ ഭരതം ചാഭ്യഭാഷത
  ഗൃഹാണ പാണിം മാണ്ഡവ്യാഃ പാണിനാ രഘുനന്ദന
20 ശത്രുഘ്നം ചാപി ധർമാത്മാ അബ്രവീജ് ജനകേശ്വരഃ
  ശ്രുതകീർത്യാ മഹാബാഹോ പാണിം ഗൃഹ്ണീഷ്വ പാണിനാ
21 സർവേ ഭവന്തഃ സംയാശ് ച സർവേ സുചരിതവ്രതാഃ
  പത്നീഭിഃ സന്തു കാകുത്സ്ഥാ മാ ഭൂത് കാലസ്യ പര്യയഃ
22 ജനകസ്യ വചഃ ശ്രുത്വാ പാണീൻ പാണിഭിർ അസ്പൃശൻ
  ചത്വാരസ് തേ ചതസൃണാം വസിഷ്ഠസ്യ മതേ സ്ഥിതാഃ
23 അഗ്നിം പ്രദക്ഷിണം കൃത്വാ വേദിം രാജാനം ഏവ ച
  ഋഷീംശ് ചൈവ മഹാത്മാനഃ സഹ ഭാര്യാ രഘൂത്തമാഃ
  യഥോക്തേന തഥാ ചക്രുർ വിവാഹം വിധിപൂർവകം
24 പുഷ്പവൃഷ്ടിർ മഹത്യ് ആസീദ് അന്തരിക്ഷാത് സുഭാസ്വരാ
  ദിവ്യദുന്ദുഭിനിർഘോഷൈർ ഗീതവാദിത്രനിസ്വനൈഃ
25 നനൃതുശ് ചാപ്സരഃസംഘാ ഗന്ധർവാശ് ച ജഗുഃ കലം
  വിവാഹേ രഘുമുഖ്യാനാം തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
26 ഈദൃശേ വർതമാനേ തു തൂര്യോദ്ഘുഷ്ടനിനാദിതേ
  ത്രിർ അഗ്നിം തേ പരിക്രമ്യ ഊഹുർ ഭാര്യാ മഹൗജസഃ
27 അഥോപകാര്യാം ജഗ്മുസ് തേ സദാരാ രഘുനന്ദനഃ
  രാജാപ്യ് അനുയയൗ പശ്യൻ സർഷിസംഘഃ സബാന്ധവഃ