രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം70

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം70

1 ഏവം ബ്രുവാണം ജനകഃ പ്രത്യുവാച കൃതാഞ്ജലിഃ
 ശ്രോതും അർഹസി ഭദ്രം തേ കുലം നഃ കീർതിതം പരം
2 പ്രദാനേ ഹി മുനിശ്രേഷ്ഠ കുലം നിരവശേഷതഃ
 വക്തവ്യം കുലജാതേന തൻ നിബോധ മഹാമുനേ
3 രാജാഭൂത് ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതഃ സ്വേന കർമണാ
 നിമിഃ പരമധർമാത്മാ സർവസത്ത്വവതാം വരഃ
4 തസ്യ പുത്രോ മിഥിർ നാമ ജനകോ മിഥി പുത്രകഃ
 പ്രഥമോ ജനകോ നാമ ജനകാദ് അപ്യ് ഉദാവസുഃ
5 ഉദാവസോസ് തു ധർമാത്മാ ജാതോ വൈ നന്ദിവർധനഃ
 നന്ദിവർധന പുത്രസ് തു സുകേതുർ നാമ നാമതഃ
6 സുകേതോർ അപി ധർമാത്മാ ദേവരാതോ മഹാബലഃ
 ദേവരാതസ്യ രാജർഷേർ ബൃഹദ്രഥ ഇതി ശ്രുതഃ
7 ബൃഹദ്രഥസ്യ ശൂരോ ഽഭൂൻ മഹാവീരഃ പ്രതാപവാൻ
 മഹാവീരസ്യ ധൃതിമാൻ സുധൃതിഃ സത്യവിക്രമഃ
8 സുധൃതേർ അപി ധർമാത്മാ ധൃഷ്ടകേതുഃ സുധാർമികഃ
 ധൃഷ്ടകേതോസ് തു രാജർഷേർ ഹര്യശ്വ ഇതി വിശ്രുതഃ
9 ഹര്യശ്വസ്യ മരുഃ പുത്രോ മരോഃ പുത്രഃ പ്രതീന്ധകഃ
 പ്രതീന്ധകസ്യ ധർമാത്മാ രാജാ കീർതിരഥഃ സുതഃ
10 പുത്രഃ കീർതിരഥസ്യാപി ദേവമീഢ ഇതി സ്മൃതഃ
  ദേവമീഢസ്യ വിബുധോ വിബുധസ്യ മഹീധ്രകഃ
11 മഹീധ്രകസുതോ രാജാ കീർതിരാതോ മഹാബലഃ
  കീർതിരാതസ്യ രാജർഷേർ മഹാരോമാ വ്യജായത
12 മഹാരോംണസ് തു ധർമാത്മാ സ്വർണരോമാ വ്യജായത
  സ്വർണരോംണസ് തു രാജർഷേർ ഹ്രസ്വരോമാ വ്യജായത
13 തസ്യ പുത്രദ്വയം ജജ്ഞേ ധർമജ്ഞസ്യ മഹാത്മനഃ
  ജ്യേഷ്ഠോ ഽഹം അനുജോ ഭ്രാതാ മമ വീരഃ കുശധ്വജഃ
14 മാം തു ജ്യേഷ്ഠം പിതാ രാജ്യേ സോ ഽഭിഷിച്യ നരാധിപഃ
  കുശധ്വജം സമാവേശ്യ ഭാരം മയി വനം ഗതഃ
15 വൃദ്ധേ പിതരി സ്വര്യാതേ ധർമേണ ധുരം ആവഹം
  ഭ്രാതരം ദേവസങ്കാശം സ്നേഹാത് പശ്യൻ കുശധ്വജം
16 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ സാങ്കാശ്യാദ് അഗമത് പുരാത്
  സുധന്വാ വീര്യവാൻ രാജാ മിഥിലാം അവരോധകഃ
17 സ ച മേ പ്രേഷയാം ആസ ശൈവം ധനുർ അനുത്തമം
  സീതാ കന്യാ ച പദ്മാക്ഷീ മഹ്യം വൈ ദീയതാം ഇതി
18 തസ്യാപ്രദാനാദ് ബ്രഹ്മർഷേ യുദ്ധം ആസീൻ മയാ സഹ
  സ ഹതോ ഽഭിമുഖോ രാജാ സുധന്വാ തു മയാ രണേ
19 നിഹത്യ തം മുനിശ്രേഷ്ഠ സുധന്വാനം നരാധിപം
  സാങ്കാശ്യേ ഭ്രാതരം ശൂരം അഭ്യഷിഞ്ചം കുശധ്വജം
20 കനീയാൻ ഏഷ മേ ഭ്രാതാ അഹം ജ്യേഷ്ഠോ മഹാമുനേ
  ദദാമി പരമപ്രീതോ വധ്വൗ തേ മുനിപുംഗവ
21 സീതാം രാമായ ഭദ്രം തേ ഊർമിലാം ലക്ഷ്മണായ ച
  വീര്യശുൽകാം മമ സുതാം സീതാം സുരസുതോപമാം
22 ദ്വിതീയാം ഊർമിലാം ചൈവ ത്രിർ വദാമി ന സംശയഃ
  ദദാമി പരമപ്രീതോ വധ്വൗ തേ രഘുനന്ദന
23 രാമലക്ഷ്മണയോ രാജൻ ഗോദാനം കാരയസ്വ ഹ
  പിതൃകാര്യം ച ഭദ്രം തേ തതോ വൈവാഹികം കുരു
24 മഘാ ഹ്യ് അദ്യ മഹാബാഹോ തൃതീയേ ദിവസേ പ്രഭോ
  ഫൽഗുന്യാം ഉത്തരേ രാജംസ് തസ്മിൻ വൈവാഹികം കുരു
  രാമലക്ഷ്മണയോർ അർഥേ ദാനം കാര്യം സുഖോദയം