രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം68

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം68

1 തതോ രാത്ര്യാം വ്യതീതായാം സോപാധ്യായഃ സബാന്ധവഃ
 രാജാ ദശരഥോ ഹൃഷ്ടഃ സുമന്ത്രം ഇദം അബ്രവീത്
2 അദ്യ സർവേ ധനാധ്യക്ഷാ ധനം ആദായ പുഷ്കലം
 വ്രജന്ത്വ് അഗ്രേ സുവിഹിതാ നാനാരത്നസമന്വിതാഃ
3 ചതുരംഗബലം ചാപി ശീഘ്രം നിര്യാതു സർവശഃ
 മമാജ്ഞാസമകാലം ച യാനയുഗ്യം അനുത്തമം
4 വസിഷ്ഠോ വാമദേവശ് ച ജാബാലിർ അഥ കാശ്യപഃ
 മാർകണ്ഡേയശ് ച ദീർഘായുർ ഋഷിഃ കാത്യായനസ് തഥാ
5 ഏതേ ദ്വിജാഃ പ്രയാന്ത്വ് അഗ്രേ സ്യന്ദനം യോജയസ്വ മേ
 യഥാ കാലാത്യയോ ന സ്യാദ് ദൂതാ ഹി ത്വരയന്തി മാം
6 വചനാച് ച നരേന്ദ്രസ്യ സാ സേനാ ചതുരംഗിണീ
 രാജാനം ഋഷിഭിഃ സാർധം വ്രജന്തം പൃഷ്ഠതോ ഽന്വഗാത്
7 ഗത്വാ ചതുരഹം മാർഗം വിദേഹാൻ അഭ്യുപേയിവാൻ
 രാജാ തു ജനകഃ ശ്രീമാഞ് ശ്രുത്വാ പൂജാം അകൽപയത്
8 തതോ രാജാനം ആസാദ്യ വൃദ്ധം ദശരഥം നൃപം
 ജനകോ മുദിതോ രാജാ ഹർഷം ച പരമം യയൗ
 ഉവാച ന നരശ്രേഷ്ഠോ നരശ്രേഷ്ഠം മുദാന്വിതം
9 സ്വാഗതം തേ മഹാരാജ ദിഷ്ട്യാ പ്രാപ്തോ ഽസി രാഘവ
 പുത്രയോർ ഉഭയോഃ പ്രീതിം ലപ്സ്യസേ വീര്യനിർജിതാം
10 ദിഷ്ട്യാ പ്രാപ്തോ മഹാതേജാ വസിഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ
  സഹ സർവൈർ ദ്വിജശ്രേഷ്ഠൈർ ദേവൈർ ഇവ ശതക്രതുഃ
11 ദിഷ്ട്യാ മേ നിർജിതാ വിഘ്നാ ദിഷ്ട്യാ മേ പൂജിതം കുലം
  രാഘവൈഃ സഹ സംബന്ധാദ് വീര്യശ്രേഷ്ഠൈർ മഹാത്മഭിഃ
12 ശ്വഃ പ്രഭാതേ നരേന്ദ്രേന്ദ്ര നിർവർതയിതും അർഹസി
  യജ്ഞസ്യാന്തേ നരശ്രേഷ്ഠ വിവാഹം ഋഷിസംമതം
13 തസ്യ തദ്വചനം ശ്രുത്വാ ഋഷിമധ്യേ നരാധിപഃ
  വാക്യം വാക്യവിദാം ശ്രേഷ്ഠഃ പ്രത്യുവാച മഹീപതിം
14 പ്രതിഗ്രഹോ ദാതൃവശഃ ശ്രുതം ഏതൻ മയാ പുരാ
  യഥാ വക്ഷ്യസി ധർമജ്ഞ തത് കരിഷ്യാമഹേ വയം
15 തദ് ധർമിഷ്ഠം യശസ്യം ച വചനം സത്യവാദിനഃ
  ശ്രുത്വാ വിദേഹാധിപതിഃ പരം വിസ്മയം ആഗതഃ
16 തതഃ സർവേ മുനിഗണാഃ പരസ്പരസമാഗമേ
  ഹർഷേണ മഹതാ യുക്താസ് താം നിശാം അവസൻ സുഖം
17 രാജാ ച രാഘവൗ പുത്രൗ നിശാമ്യ പരിഹർഷിതഃ
  ഉവാസ പരമപ്രീതോ ജനകേന സുപൂജിതഃ
18 ജനകോ ഽപി മഹാതേജാഃ ക്രിയാ ധർമേണ തത്ത്വവിത്
  യജ്ഞസ്യ ച സുതാഭ്യാം ച കൃത്വാ രാത്രിം ഉവാസ ഹ