രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം67

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം67

1 ജനകേന സമാദിഷ്ടാ ദൂതാസ് തേ ക്ലാന്തവാഹനാഃ
 ത്രിരാത്രം ഉഷിത്വാ മാർഗേ തേ ഽയോധ്യാം പ്രാവിശൻ പുരീം
2 തേ രാജവചനാദ് ദൂതാ രാജവേശ്മപ്രവേശിതാഃ
 ദദൃശുർ ദേവസങ്കാശം വൃദ്ധം ദശരഥം നൃപം
3 ബദ്ധാഞ്ജലിപുടാഃ സർവേ ദൂതാ വിഗതസാധ്വസാഃ
 രാജാനം പ്രയതാ വാക്യം അബ്രുവൻ മധുരാക്ഷരം
4 മൈഥിലോ ജനകോ രാജാ സാഗ്നിഹോത്രപുരസ്കൃതഃ
 കുശലം ചാവ്യയം ചൈവ സോപാധ്യായപുരോഹിതം
5 മുഹുർ മുഹുർ മധുരയാ സ്നേഹസംയുക്തയാ ഗിരാ
 ജനകസ് ത്വാം മഹാരാജ പൃച്ഛതേ സപുരഃസരം
6 പൃഷ്ട്വാ കുശലം അവ്യഗ്രം വൈദേഹോ മിഥിലാധിപഃ
 കൗശികാനുമതേ വാക്യം ഭവന്തം ഇദം അബ്രവീത്
7 പൂർവം പ്രതിജ്ഞാ വിദിതാ വീര്യശുൽകാ മമാത്മജാ
 രാജാനശ് ച കൃതാമർഷാ നിർവീര്യാ വിമുഖീകൃതാഃ
8 സേയം മമ സുതാ രാജൻ വിശ്വാമിത്ര പുരഃസരൈഃ
 യദൃച്ഛയാഗതൈർ വീരൈർ നിർജിതാ തവ പുത്രകൈഃ
9 തച് ച രാജൻ ധനുർ ദിവ്യം മധ്യേ ഭഗ്നം മഹാത്മനാ
 രാമേണ ഹി മഹാരാജ മഹത്യാം ജനസംസദി
10 അസ്മൈ ദേയാ മയാ സീതാ വീര്യശുൽകാ മഹാത്മനേ
  പ്രതിജ്ഞാം തർതും ഇച്ഛാമി തദ് അനുജ്ഞാതും അർഹസി
11 സോപാധ്യായോ മഹാരാജ പുരോഹിതപുരസ്കൃതഃ
  ശീഘ്രം ആഗച്ഛ ഭദ്രം തേ ദ്രഷ്ടും അർഹസി രാഘവൗ
12 പ്രീതിം ച മമ രാജേന്ദ്ര നിർവർതയിതും അർഹസി
  പുത്രയോർ ഉഭയോർ ഏവ പ്രീതിം ത്വം അപി ലപ്സ്യസേ
13 ഏവം വിദേഹാധിപതിർ മധുരം വാക്യം അബ്രവീത്
  വിശ്വാമിത്രാഭ്യനുജ്ഞാതഃ ശതാനന്ദമതേ സ്ഥിതഃ
14 ദൂതവാക്യം തു തച് ഛ്രുത്വാ രാജാ പരമഹർഷിതഃ
  വസിഷ്ഠം വാമദേവം ച മന്ത്രിണോ ഽന്യാംശ് ച സോ ഽബ്രവീത്
15 ഗുപ്തഃ കുശികപുത്രേണ കൗസല്യാനന്ദവർധനഃ
  ലക്ഷ്മണേന സഹ ഭ്രാത്രാ വിദേഹേഷു വസത്യ് അസൗ
16 ദൃഷ്ടവീര്യസ് തു കാകുത്സ്ഥോ ജനകേന മഹാത്മനാ
  സമ്പ്രദാനം സുതായാസ് തു രാഘവേ കർതും ഇച്ഛതി
17 യദി വോ രോചതേ വൃത്തം ജനകസ്യ മഹാത്മനഃ
  പുരീം ഗച്ഛാമഹേ ശീഘ്രം മാ ഭൂത് കാലസ്യ പര്യയഃ
18 മന്ത്രിണോ ബാഢം ഇത്യ് ആഹുഃ സഹ സർവൈർ മഹർഷിഭിഃ
  സുപ്രീതശ് ചാബ്രവീദ് രാജാ ശ്വോ യാത്രേതി സ മന്ത്രിണഃ
19 മന്ത്രിണസ് തു നരേന്ദ്രസ്യ രാത്രിം പരമസത്കൃതാഃ
  ഊഷുഃ പ്രമുദിതാഃ സർവേ ഗുണൈഃ സർവൈഃ സമന്വിതാഃ