രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം65

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം65

1 തതഃ പ്രഭാതേ വിമലേ കൃതകർമാ നരാധിപഃ
 വിശ്വാമിത്രം മഹാത്മാനം ആജുഹാവ സരാഘവം
2 തം അർചയിത്വാ ധർമാത്മാ ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്തേന കർമണാ
 രാഘവൗ ച മഹാത്മാനൗ തദാ വാക്യം ഉവാച ഹ
3 ഭഗവൻ സ്വാഗതം തേ ഽസ്തു കിം കരോമി തവാനഘ
 ഭവാൻ ആജ്ഞാപയതു മാം ആജ്ഞാപ്യോ ഭവതാ ഹ്യ് അഹം
4 ഏവം ഉക്തഃ സ ധർമാത്മാ ജനകേന മഹാത്മനാ
 പ്രത്യുവാച മുനിർ വീരം വാക്യം വാക്യവിശാരദഃ
5 പുത്രൗ ദശരഥസ്യേമൗ ക്ഷത്രിയൗ ലോകവിശ്രുതൗ
 ദ്രഷ്ടുകാമൗ ധനുഃ ശ്രേഷ്ഠം യദ് ഏതത് ത്വയി തിഷ്ഠതി
6 ഏതദ് ദർശയ ഭദ്രം തേ കൃതകാമൗ നൃപാത്മജൗ
 ദർശനാദ് അസ്യ ധനുഷോ യഥേഷ്ടം പ്രതിയാസ്യതഃ
7 ഏവം ഉക്തസ് തു ജനകഃ പ്രത്യുവാച മഹാമുനിം
 ശ്രൂയതാം അസ്യ ധനുഷോ യദ് അർഥം ഇഹ തിഷ്ഠതി
8 ദേവരാത ഇതി ഖ്യാതോ നിമേഃ ഷഷ്ഠോ മഹീപതിഃ
 ന്യാസോ ഽയം തസ്യ ഭഗവൻ ഹസ്തേ ദത്തോ മഹാത്മനാ
9 ദക്ഷയജ്ഞവധേ പൂർവം ധനുർ ആയമ്യ വീര്യവാൻ
 രുദ്രസ് തു ത്രിദശാൻ രോഷാത് സലിലം ഇദം അബ്രവീത്
10 യസ്മാദ് ഭാഗാർഥിനോ ഭാഗാൻ നാകൽപയത മേ സുരാഃ
  വരാംഗാനി മഹാർഹാണി ധനുഷാ ശാതയാമി വഃ
11 തതോ വിമനസഃ സർവേ ദേവാ വൈ മുനിപുംഗവ
  പ്രസാദയന്തി ദേവേശം തേഷാം പ്രീതോ ഽഭവദ് ഭവഃ
12 പ്രീതിയുക്തഃ സ സർവേഷാം ദദൗ തേഷാം മഹാത്മനാം
13 തദ് ഏതദ് ദേവദേവസ്യ ധനൂരത്നം മഹാത്മനഃ
  ന്യാസഭൂതം തദാ ന്യസ്തം അസ്മാകം പൂർവകേ വിഭോ
14 അഥ മേ കൃഷതഃ ക്ഷേത്രം ലാംഗലാദ് ഉത്ഥിതാ മമ
  ക്ഷേത്രം ശോധയതാ ലബ്ധ്വാ നാമ്നാ സീതേതി വിശ്രുതാ
15 ഭൂതലാദ് ഉത്ഥിതാ സാ തു വ്യവർധത മമാത്മജാ
  വീര്യശുൽകേതി മേ കന്യാ സ്ഥാപിതേയം അയോനിജാ
16 ഭൂതലാദ് ഉത്ഥിതാം താം തു വർധമാനാം മമാത്മജാം
  വരയാം ആസുർ ആഗമ്യ രാജാനോ മുനിപുംഗവ
17 തേഷാം വരയതാം കന്യാം സർവേഷാം പൃഥിവീക്ഷിതാം
  വീര്യശുൽകേതി ഭഗവൻ ന ദദാമി സുതാം അഹം
18 തതഃ സർവേ നൃപതയഃ സമേത്യ മുനിപുംഗവ
  മിഥിലാം അഭ്യുപാഗമ്യ വീര്യം ജിജ്ഞാസവസ് തദാ
19 തേഷാം ജിജ്ഞാസമാനാനാം വീര്യം ധനുർ ഉപാഹൃതം
  ന ശേകുർ ഗ്രഹണേ തസ്യ ധനുഷസ് തോലനേ ഽപി വാ
20 തേഷാം വീര്യവതാം വീര്യം അൽപം ജ്ഞാത്വാ മഹാമുനേ
  പ്രത്യാഖ്യാതാ നൃപതയസ് തൻ നിബോധ തപോധന
21 തതഃ പരമകോപേന രാജാനോ മുനിപുംഗവ
  അരുന്ധൻ മിഥിലാം സർവേ വീര്യസന്ദേഹം ആഗതാഃ
22 ആത്മാനം അവധൂതം തേ വിജ്ഞായ മുനിപുംഗവ
  രോഷേണ മഹതാവിഷ്ടാഃ പീഡയൻ മിഥിലാം പുരീം
23 തതഃ സംവത്സരേ പൂർണേ ക്ഷയം യാതാനി സർവശഃ
  സാധനാനി മുനിരേഷ്ഠ തതോ ഽഹം ഭൃശദുഃഖിതഃ
24 തതോ ദേവഗണാൻ സർവാംസ് തപസാഹം പ്രസാദയം
  ദദുശ് ച പരമപ്രീതാശ് ചതുരംഗബലം സുരാഃ
25 തതോ ഭഗ്നാ നൃപതയോ ഹന്യമാനാ ദിശോ യയുഃ
  അവീര്യാ വീര്യസന്ദിഗ്ധാ സാമാത്യാഃ പാപകാരിണഃ
26 തദ് ഏതൻ മുനിശാർദൂല ധനുഃ പരമഭാസ്വരം
  രാമലക്ഷ്മണയോശ് ചാപി ദർശയിഷ്യാമി സുവ്രത
27 യദ്യ് അസ്യ ധനുഷോ രാമഃ കുര്യാദ് ആരോപണം മുനേ
  സുതാം അയോനിജാം സീതാം ദദ്യാം ദാശരഥേർ അഹം