രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം63

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം63

1 സുരകാര്യം ഇദം രംഭേ കർതവ്യം സുമഹത് ത്വയാ
 ലോഭനം കൗശികസ്യേഹ കാമമോഹസമന്വിതം
2 തഥോക്താ സാപ്സരാ രാമ സഹസ്രാക്ഷേണ ധീമതാ
 വ്രീഡിതാ പ്രാഞ്ജലിർ ഭൂത്വാ പ്രത്യുവാച സുരേശ്വരം
3 അയം സുരപതേ ഘോരോ വിശ്വാമിത്രോ മഹാമുനിഃ
 ക്രോധം ഉത്സ്രക്ഷ്യതേ ഘോരം മയി ദേവ ന സംശയഃ
 തതോ ഹി മേ ഭയം ദേവ പ്രസാദം കർതും അർഹസി
4 താം ഉവാച സഹസ്രാക്ഷോ വേപമാനാം കൃതാഞ്ജലിം
 മാ ഭൈഷി രംഭേ ഭദ്രം തേ കുരുഷ്വ മമ ശാസനം
5 കോകിലോ ഹൃദയഗ്രാഹീ മാധവേ രുചിരദ്രുമേ
 അഹം കന്ദർപസഹിതഃ സ്ഥാസ്യാമി തവ പാർശ്വതഃ
6 ത്വം ഹി രൂപം ബഹുഗുണം കൃത്വാ പരമഭാസ്വരം
 തം ഋഷിം കൗശികം രംഭേ ഭേദയസ്വ തപസ്വിനം
7 സാ ശ്രുത്വാ വചനം തസ്യ കൃത്വാ രൂപം അനുത്തമം
 ലോഭയാം ആസ ലലിതാ വിശ്വാമിത്രം ശുചിസ്മിതാ
8 കോകിലസ്യ തു ശുശ്രാവ വൽഗു വ്യാഹരതഃ സ്വനം
 സമ്പ്രഹൃഷ്ടേന മനസാ തത ഏനാം ഉദൈക്ഷത
9 അഥ തസ്യ ച ശബ്ദേന ഗീതേനാപ്രതിമേന ച
 ദർശനേന ച രംഭായാ മുനിഃ സന്ദേഹം ആഗതഃ
10 സഹസ്രാക്ഷസ്യ തത് കർമ വിജ്ഞായ മുനിപുംഗവഃ
  രംഭാം ക്രോധസമാവിഷ്ടഃ ശശാപ കുശികാത്മജഃ
11 യൻ മാം ലോഭയസേ രംഭേ കാമക്രോധജയൈഷിണം
  ദശവർഷസഹസ്രാണി ശൈലീ സ്ഥാസ്യസി ദുർഭഗേ
12 ബ്രാഹ്മണഃ സുമഹാതേജാസ് തപോബലസമന്വിതഃ
  ഉദ്ധരിഷ്യതി രംഭേ ത്വാം മത്ക്രോധകലുഷീകൃതാം
13 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാതേജാ വിശ്വാമിത്രോ മഹാമുനിഃ
  അശക്നുവൻ ധാരയിതും കോപം സന്താപം ആഗതഃ
14 തസ്യ ശാപേന മഹതാ രംഭാ ശൈലീ തദാഭവത്
  വചഃ ശ്രുത്വാ ച കന്ദർപോ മഹർഷേഃ സ ച നിർഗതഃ
15 കോപേന സ മഹാതേജാസ് തപോ ഽപഹരണേ കൃതേ
  ഇന്ദ്രിയൈർ അജിതൈ രാമ ന ലേഭേ ശാന്തിം ആത്മനഃ