രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം62

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം62

1 പൂർണേ വർഷസഹസ്രേ തു വ്രതസ്നാതം മഹാമുനിം
 അഭ്യാഗച്ഛൻ സുരാഃ സർവേ തപഃഫലചികീർഷവഃ
2 അബ്രവീത് സുമഹാതേജാ ബ്രഹ്മാ സുരുചിരം വചഃ
 ഋഷിസ് ത്വം അസി ഭദ്രം തേ സ്വാർജിതൈഃ കർമഭിഃ ശുഭൈഃ
3 തം ഏവം ഉക്ത്വാ ദേവേശസ് ത്രിദിവം പുനർ അഭ്യഗാത്
 വിശ്വാമിത്രോ മഹാതേജാ ഭൂയസ് തേപേ മഹത് തപഃ
4 തതഃ കാലേന മഹതാ മേനകാ പരമാപ്സരാഃ
 പുഷ്കരേഷു നരശ്രേഷ്ഠ സ്നാതും സമുപചക്രമേ
5 താം ദദർശ മഹാതേജാ മേനകാം കുശികാത്മജഃ
 രൂപേണാപ്രതിമാം തത്ര വിദ്യുതം ജലദേ യഥാ
6 ദൃഷ്ട്വാ കന്ദർപവശഗോ മുനിസ് താം ഇദം അബ്രവീത്
 അപ്സരഃ സ്വാഗതം തേ ഽസ്തു വസ ചേഹ മമാശ്രമേ
 അനുഗൃഹ്ണീഷ്വ ഭദ്രം തേ മദനേന സുമോഹിതം
7 ഇത്യ് ഉക്താ സാ വരാരോഹാ തത്രാവാസം അഥാകരോത്
 തപസോ ഹി മഹാവിഘ്നോ വിശ്വാമിത്രം ഉപാഗതഃ
8 തസ്യാം വസന്ത്യാം വർഷാണി പഞ്ച പഞ്ച ച രാഘവ
 വിശ്വാമിത്രാശ്രമേ സൗമ്യ സുഖേന വ്യതിചക്രമുഃ
9 അഥ കാലേ ഗതേ തസ്മിൻ വിശ്വാമിത്രോ മഹാമുനിഃ
 സവ്രീഡ ഇവ സംവൃത്തശ് ചിന്താശോകപരായണഃ
10 ബുദ്ധിർ മുനേഃ സമുത്പന്നാ സാമർഷാ രഘുനന്ദന
  സർവം സുരാണാം കർമൈതത് തപോഽപഹരണം മഹത്
11 അഹോരാത്രാപദേശേന ഗതാഃ സംവത്സരാ ദശ
  കാമമോഹാഭിഭൂതസ്യ വിഘ്നോ ഽയം പ്രത്യുപസ്ഥിതഃ
12 വിനിഃശ്വസൻ മുനിവരഃ പശ്ചാത് താപേന ദുഃഖിതഃ
13 ഭീതാം അപ്സരസം ദൃഷ്ട്വാ വേപന്തീം പ്രാഞ്ജലിം സ്ഥിതാം
  മേനകാം മധുരൈർ വാക്യൈർ വിസൃജ്യ കുശികാത്മജഃ
  ഉത്തരം പർവതം രാമ വിശ്വാമിത്രോ ജഗാമ ഹ
14 സ കൃത്വാ നൈഷ്ഠികീം ബുദ്ധിം ജേതുകാമോ മഹായശാഃ
  കൗശികീതീരം ആസാദ്യ തപസ് തേപേ സുദാരുണം
15 തസ്യ വർഷസഹസ്രം തു ഘോരം തപ ഉപാസതഃ
  ഉത്തരേ പർവതേ രാമ ദേവതാനാം അഭൂദ് ഭയം
16 അമന്ത്രയൻ സമാഗമ്യ സർവേ സർഷിഗണാഃ സുരാഃ
  മഹർഷിശബ്ദം ലഭതാം സാധ്വ് അയം കുശികാത്മജഃ
17 ദേവതാനാം വചഃ ശ്രുത്വാ സർവലോകപിതാമഹഃ
  അബ്രവീൻ മധുരം വാക്യം വിശ്വാമിത്രം തപോധനം
18 മഹർഷേ സ്വാഗതം വത്സ തപസോഗ്രേണ തോഷിതഃ
  മഹത്ത്വം ഋഷിമുഖ്യത്വം ദദാമി തവ കൗശിക
19 ബ്രഹ്മണഃ സ വചഃ ശ്രുത്വാ വിശ്വാമിത്രസ് തപോധനഃ
  പ്രാഞ്ജലിഃ പ്രണതോ ഭൂത്വാ പ്രത്യുവാച പിതാമഹം
20 ബ്രഹ്മർഷി ശബ്ദം അതുലം സ്വാർജിതൈഃ കർമഭിഃ ശുഭൈഃ
  യദി മേ ഭഗവാൻ ആഹ തതോ ഽഹം വിജിതേന്ദ്രിയഃ
21 തം ഉവാച തതോ ബ്രഹ്മാ ന താവത് ത്വം ജിതേന്ദ്രിയഃ
  യതസ്വ മുനിശാർദൂല ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ത്രിദിവം ഗതഃ
22 വിപ്രസ്ഥിതേഷു ദേവേഷു വിശ്വാമിത്രോ മഹാമുനിഃ
  ഊർധ്വബാഹുർ നിരാലംബോ വായുഭക്ഷസ് തപശ് ചരൻ
23 ധർമേ പഞ്ചതപാ ഭൂത്വാ വർഷാസ്വ് ആകാശസംശ്രയഃ
  ശിശിരേ സലിലസ്ഥായീ രാത്ര്യഹാനി തപോധനഃ
24 ഏവം വർഷസഹസ്രം ഹി തപോ ഘോരം ഉപാഗമത്
  തസ്മിൻ സന്തപ്യമാനേ തു വിശ്വാമിത്രേ മഹാമുനൗ
25 സംഭ്രമഃ സുമഹാൻ ആസീത് സുരാണാം വാസവസ്യ ച
  രംഭാം അപ്സരസം ശക്രഃ സഹ സർവൈർ മരുദ്ഗണൈഃ
26 ഉവാചാത്മഹിതം വാക്യം അഹിതം കൗശികസ്യ ച