രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം6

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം6

1 പുര്യാം തസ്യാം അയോധ്യായാം വേദവിത് സർവസംഗ്രഹഃ
 ദീർഘദർശീ മഹാതേജാഃ പൗരജാനപദപ്രിയഃ
2 ഇക്ഷ്വാകൂണാം അതിരഥോ യജ്വാ ധർമരതോ വശീ
 മഹർഷികൽപോ രാജർഷിസ് ത്രിഷു ലോകൃഷു വിശ്രുതഃ
3 ബലവാൻ നിഹതാമിത്രോ മിത്രവാൻ വിജിതേന്ദ്രിയഃ
 ധനൈശ് ച സഞ്ചയൈശ് ചാന്യൈഃ ശക്രവൈശ്രവണോപമഃ
4 യഥാ മനുർ മഹാതേജാ ലോകസ്യ പരിരക്ഷിതാ
 തഥാ ദശരഥോ രാജാ വസഞ് ജഗദ് അപാലയത്
5 തേന സത്യാഭിസന്ധേന ത്രിവർഗം അനുതിഷ്ഠതാ
 പാലിതാ സാ പുരീ ശ്രേഷ്ഠേന്ദ്രേണ ഇവാമരാവതീ
6 തസ്മിൻ പുരവരേ ഹൃഷ്ടാ ധർമാത്മനാ ബഹു ശ്രുതാഃ
 നരാസ് തുഷ്ടാധനൈഃ സ്വൈഃ സ്വൈർ അലുബ്ധാഃ സത്യവാദിനഃ
7 നാൽപസംനിചയഃ കശ് ചിദ് ആസീത് തസ്മിൻ പുരോത്തമേ
 കുടുംബീ യോ ഹ്യ് അസിദ്ധാർഥോ ഽഗവാശ്വധനധാന്യവാൻ
8 കാമീ വാ ന കദര്യോ വാ നൃശംസഃ പുരുഷഃ ക്വ ചിത്
 ദ്രഷ്ടും ശക്യം അയോധ്യായാം നാവിദ്വാൻ ന ച നാസ്തികഃ
9 സർവേ നരാശ് ച നാര്യശ് ച ധർമശീലാഃ സുസംയതാഃ
 മുദിതാഃ ശീലവൃത്താഭ്യാം മഹർഷയ ഇവാമലാഃ
10 നാകുണ്ഡലീ നാമുകുടീ നാസ്രഗ്വീ നാൽപഭോഗവാൻ
  നാമൃഷ്ടോ നാനുലിപ്താംഗോ നാസുഗന്ധശ് ച വിദ്യതേ
11 നാമൃഷ്ടഭോജീ നാദാതാ നാപ്യ് അനംഗദനിഷ്കധൃക്
  നാഹസ്താഭരണോ വാപി ദൃശ്യതേ നാപ്യ് അനാത്മവാൻ
12 നാനാഹിതാഗ്നിർ നായജ്വാ വിപ്രോ നാപ്യ് അസഹസ്രദഃ
  കശ് ചിദ് ആസീദ് അയോധ്യായാം ന ച നിർവൃത്തസങ്കരഃ
13 സ്വകർമനിരതാ നിത്യം ബ്രാഹ്മണാ വിജിതേന്ദ്രിയാഃ
  ദാനാധ്യയനശീലാശ് ച സംയതാശ് ച പ്രതിഗ്രഹേ
14 ന നാസ്തികോ നാനൃതകോ ന കശ് ചിദ് അബഹുശ്രുതഃ
  നാസൂയകോ ന ചാശക്തോ നാവിദ്വാൻ വിദ്യതേ തദാ
15 ന ദീനഃ ക്ഷിപ്തചിത്തോ വാ വ്യഥിതോ വാപി കശ് ചന
  കശ് ചിൻ നരോ വാ നാരീ വാ നാശ്രീമാൻ നാപ്യ് അരൂപവാൻ
  ദ്രഷ്ടും ശക്യം അയോധ്യായാം നാപി രാജന്യഭക്തിമാൻ
16 വർണേഷ്വ് അഗ്ര്യചതുർഥേഷു ദേവതാതിഥിപൂജകാഃ
  ദീർഘായുഷോ നരാഃ സർവേ ധർമം സത്യം ച സംശ്രിതാഃ
17 ക്ഷത്രം ബ്രഹ്മമുഖം ചാസീദ് വൈശ്യാഃ ക്ഷത്രം അനുവ്രതാഃ
  ശൂദ്രാഃ സ്വധർമനിരതാസ് ത്രീൻ വർണാൻ ഉപചാരിണഃ
18 സാ തേനേക്ഷ്വാകുനാഥേന പുരീ സുപരിരക്ഷിതാ
  യഥാ പുരസ്താൻ മനുനാ മാനവേന്ദ്രേണ ധീമതാ
19 യോധാനാം അഗ്നികൽപാനാം പേശലാനാം അമർഷിണാം
  സമ്പൂർണാകൃതവിദ്യാനാം ഗുഹാകേസരിണാം ഇവ
20 കാംബോജവിഷയേ ജാതൈർ ബാഹ്ലീകൈശ് ച ഹയോത്തമൈഃ
  വനായുജൈർ നദീജൈശ് ച പൂർണാഹരിഹയോപമൈഃ
21 വിന്ധ്യപർവപജൈർ മത്തൈഃ പൂർണാ ഹൈമവതൈർ അപി
  മദാന്വിതൈർ അതിബലൈർ മാതംഗൈഃ പർവതോപമൈഃ
22 അഞ്ജനാദ് അപി നിഷ്ക്രാന്തൈർ വാമനാദ് അപി ച ദ്വിപൈഃ
  ഭദ്രമന്ദ്രൈർ ഭദ്രമൃഗൈർ മൃഗമന്ദ്രൈശ് ച സാ പുരീ
23 നിത്യമത്തൈഃ സദാ പൂർണാ നാഗൈർ അചലസംനിഭൈഃ
  സാ യോജനേ ച ദ്വേ ഭൂയഃ സത്യനാമാ പ്രകാശതേ
24 താം സത്യനാമാം ദൃഢതോരണാർഗലാം; ഗൃഹൈർ വിചിത്രൈർ ഉപശോഭിതാം ശിവാം
  പുരീം അയോധ്യാം നൃസഹസ്രസങ്കുലാം; ശശാസ വൈ ശക്രസമോ മഹീപതിഃ