രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം7

1 അഷ്ടൗ ബഭൂവുർ വീരസ്യ തസ്യാമാത്യാ യശസ്വിനഃ
 ശുചയശ് ചാനുരക്താശ് ച രാജകൃത്യേഷു നിത്യശഃ
2 ധൃഷ്ടിർ ജയന്തോ വിജയഃ സിദ്ധാർഥോ അർഥസാധകഃ
 അശോകോ മന്ത്രപാലശ് ച സുമന്ത്രശ് ചാഷ്ടമോ ഽഭവത്
3 ഋത്വിജൗ ദ്വാവ് അഭിമതൗ തസ്യാസ്താം ഋഷിസത്തമൗ
 വസിഷ്ഠോ വാമദേവശ് ച മന്ത്രിണശ് ച തഥാപരേ
4 ശ്രീമന്തശ് ച മഹാത്മാനഃ ശാസ്ത്രജ്ഞാ ദൃഢവിക്രമാഃ
 കീർതിമന്തഃ പ്രണിഹിതാ യഥാ വചനകാരിണഃ
5 തേജഃക്ഷമായശഃപ്രാപ്താഃ സ്മിതപൂർവാഭിഭാഷിണഃ
 ക്രോധാത് കാമാർഥഹേതോർ വാ ന ബ്രൂയുർ അനൃതം വചഃ
6 തേഷാം അവിദിതം കിം ചിത് സ്വേഷു നാസ്തി പരേഷു വാ
 ക്രിയമാണം കൃതം വാപി ചാരേണാപി ചികീർഷിതം
7 കുശലാ വ്യവഹാരേഷു സൗഹൃദേഷു പരീക്ഷിതാഃ
 പ്രാപ്തകാലം യഥാ ദണ്ഡം ധാരയേയുഃ സുതേഷ്വ് അപി
8 കോശസംഗ്രഹണേ യുക്താ ബലസ്യ ച പരിഗ്രഹേ
 അഹിതം ചാപി പുരുഷം ന വിഹിംസ്യുർ അദൂഷകം
9 വീരാംശ് ച നിയതോത്സാഹാ രാജ ശാസ്ത്രം അനുഷ്ഠിതാഃ
 ശുചീനാം രക്ഷിതാരശ് ച നിത്യം വിഷയവാസിനാം
10 ബ്രഹ്മക്ഷത്രം അഹിംസന്തസ് തേ കോശം സമപൂരയൻ
  സുതീക്ഷ്ണദണ്ഡാഃ സമ്പ്രേക്ഷ്യ പുരുഷസ്യ ബലാബലം
11 ശുചീനാം ഏകബുദ്ധീനാം സർവേഷാം സമ്പ്രജാനതാം
  നാസീത് പുരേ വാ രാഷ്ട്രേ വാ മൃഷാവാദീ നരഃ ക്വ ചിത്
12 കശ് ചിൻ ന ദുഷ്ടസ് തത്രാസീത് പരദാരരതിർ നരഃ
  പ്രശാന്തം സർവം ഏവാസീദ് രാഷ്ട്രം പുരവരം ച തത്
13 സുവാസസഃ സുവേശാശ് ച തേ ച സർവേ സുശീലിനഃ
  ഹിതാർഥം ച നരേന്ദ്രസ്യ ജാഗ്രതോ നയചക്ഷുഷാ
14 ഗുരൗ ഗുണഗൃഹീതാശ് ച പ്രഖ്യാതാശ് ച പരാക്രമൈഃ
  വിദേശേഷ്വ് അപി വിജ്ഞാതാഃ സർവതോ ബുദ്ധിനിശ്ചയാത്
15 ഈദൃശൈസ് തൈർ അമാത്യൈസ് തു രാജാ ദശരഥോ ഽനഘഃ
  ഉപപന്നോ ഗുണോപേതൈർ അന്വശാസദ് വസുന്ധരാം
16 അവേക്ഷമാണശ് ചാരേണ പ്രജാ ധർമേണ രഞ്ജയൻ
  നാധ്യഗച്ഛദ് വിശിഷ്ടം വാ തുല്യം വാ ശത്രും ആത്മനഃ
17 തൈർ മന്ത്രിഭിർ മന്ത്രഹിതൈർ നിവിഷ്ടൈർ; വൃതോ ഽനുരക്തൈഃ കുശലൈഃ സമർഥൈഃ
  സ പാർഥിവോ ദീപ്തിം അവാപ യുക്തസ്; തേജോമയൈർ ഗോഭിർ ഇവോദിതോ ഽർകഃ