രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം5

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം5

1 സർവാപൂർവം ഇയം യേഷാം ആസീത് കൃത്സ്നാ വസുന്ധരാ
 പ്രജാപതിം ഉപാദായ നൃപാണാം ജയശാലിനാം
2 യേഷാം സ സഗരോ നാമ സാഗരോ യേന ഖാനിതഃ
 ഷഷ്ടിഃ പുത്രസഹസ്രാണി യം യാന്തം പര്യവാരയൻ
3 ഇക്ഷ്വാകൂണാം ഇദം തേഷാം രാജ്ഞാം വംശേ മഹാത്മനാം
 മഹദ് ഉത്പന്നം ആഖ്യാനം രാമായണം ഇതി ശ്രുതം
4 തദ് ഇദം വർതയിഷ്യാമി സർവം നിഖിലം ആദിതഃ
 ധർമകാമാർഥസഹിതം ശ്രോതവ്യം അനസൂയയാ
5 കോസലോ നാമ മുദിതഃ സ്ഫീതോ ജനപദോ മഹാൻ
 നിവിഷ്ടഃ സരയൂതീരേ പ്രഭൂതധനധാന്യവാൻ
6 അയോധ്യാ നാമ നഗരീ തത്രാസീൽ ലോകവിശ്രുതാ
 മനുനാ മാനവേന്ദ്രേണ യാ പുരീ നിർമിതാ സ്വയം
7 ആയതാ ദശ ച ദ്വേ ച യോജനാനി മഹാപുരീ
 ശ്രീമതീ ത്രീണി വിസ്തീർണാ സുവിഭക്തമഹാപഥാ
8 രാജമാർഗേണ മഹതാ സുവിഭക്തേന ശോഭിതാ
 മുക്തപുഷ്പാവകീർണേന ജലസിക്തേന നിത്യശഃ
9 താം തു രാജാ ദശരഥോ മഹാരാഷ്ട്രവിവർധനഃ
 പുരീം ആവാസയാം ആസ ദിവി ദേവപതിർ യഥാ
10 കപാടതോരണവതീം സുവിഭക്താന്തരാപണാം
  സർവയന്ത്രായുധവതീം ഉപേതാം സർവശിൽപിഭിഃ
11 സൂതമാഗധസംബാധാം ശ്രീമതീം അതുലപ്രഭാം
  ഉച്ചാട്ടാലധ്വജവതീം ശതഘ്നീശതസങ്കുലാം
12 വധൂനാടകസംഘൈശ് ച സംയുക്താം സർവതഃ പുരീം
  ഉദ്യാനാമ്രവണോപേതാം മഹതീം സാലമേഖലാം
13 ദുർഗഗംഭീരപരിഘാം ദുർഗാം അന്യൈർ ദുരാസദാം
  വാജിവാരണസമ്പൂർണാം ഗോഭിർ ഉഷ്ട്രൈഃ ഖരൈസ് തഥാ
14 സാമന്തരാജസംഘൈശ് ച ബലികർമഭിർ ആവൃതാം
  നാനാദേശനിവാസൈശ് ച വണിഗ്ഭിർ ഉപശോഭിതാം
15 പ്രസാദൈ രത്നവികൃതൈഃ പർവതൈർ ഉപശോഭിതാം
  കൂടാഗാരൈശ് ച സമ്പൂർണാം ഇന്ദ്രസ്യേവാമരാവതീം
16 ചിത്രാം അഷ്ടാപദാകാരാം വരനാരീഗണൈർ യുതാം
  സർവരത്നസമാകീർണാം വിമാനഗൃഹശോഭിതാം
17 ഗൃഹഗാഢാം അവിച്ഛിദ്രാം സമഭൂമൗ നിവേശിതാം
  ശാലിതണ്ഡുലസമ്പൂർണാം ഇക്ഷുകാണ്ഡരസോദകാം
18 ദുന്ദുഭീഭിർ മൃദംഗൈശ് ച വീണാഭിഃ പണവൈസ് തഥാ
  നാദിതാം ഭൃശം അത്യർഥം പൃഥിവ്യാം താം അനുത്തമാം
19 വിമാനം ഇവ സിദ്ധാനാം തപസാധിഗതം ദിവി
  സുനിവേശിതവേശ്മാന്താം നരോത്തമസമാവൃതാം
20 യേ ച ബാണൈർ ന വിധ്യന്തി വിവിക്തം അപരാപരം
  ശബ്ദവേധ്യം ച വിതതം ലഘുഹസ്താ വിശാരദാഃ
21 സിംഹവ്യാഘ്രവരാഹാണാം മത്താനാം നദതാം വനേ
  ഹന്താരോ നിശിതൈഃ ശസ്ത്രൈർ ബലാദ് ബാഹുബലൈർ അപി
22 താദൃശാനാം സഹസ്രൈസ് താം അഭിപൂർണാം മഹാരഥൈഃ
  പുരീം ആവാസയാം ആസ രാജാ ദശരഥസ് തദാ
23 താം അഗ്നിമദ്ഭിർ ഗുണവദ്ഭിർ ആവൃതാം; ദ്വിജോത്തമൈർ വേദഷഡംഗപാരഗൈഃ
  സഹസ്രദൈഃ സത്യരതൈർ മഹാത്മഭിർ; മഹർഷികൽപൈർ ഋഷിഭിശ് ച കേവലൈഃ