രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം58

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം58

1 ഉക്തവാക്യം തു രാജാനം കൃപയാ കുശികാത്മജഃ
 അബ്രവീൻ മധുരം വാക്യം സാക്ഷാച് ചണ്ഡാലരൂപിണം
2 ഇക്ഷ്വാകോ സ്വാഗതം വത്സ ജാനാമി ത്വാം സുധാർമികം
 ശരണം തേ ഭവിഷ്യാമി മാ ഭൈഷീർ നൃപപുംഗവ
3 അഹം ആമന്ത്രയേ സർവാൻ മഹർഷീൻ പുണ്യകർമണഃ
 യജ്ഞസാഹ്യകരാൻ രാജംസ് തതോ യക്ഷ്യസി നിർവൃതഃ
4 ഗുരുശാപകൃതം രൂപം യദ് ഇദം ത്വയി വർതതേ
 അനേന സഹ രൂപേണ സശരീരോ ഗമിഷ്യസി
5 ഹസ്തപ്രാപ്തം അഹം മന്യേ സ്വർഗം തവ നരേശ്വര
 യസ് ത്വം കൗശികം ആഗമ്യ ശരണ്യം ശരണം ഗതഃ
6 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാതേജാഃ പുത്രാൻ പരമധാർമികാൻ
 വ്യാദിദേശ മഹാപ്രാജ്ഞാൻ യജ്ഞസംഭാരകാരണാത്
7 സർവാഞ് ശിഷ്യാൻ സമാഹൂയ വാക്യം ഏതദ് ഉവാച ഹ
8 സർവാൻ ഋഷിവരാൻ വത്സാ ആനയധ്വം മമാജ്ഞയാ
 സശിഷ്യാൻ സുഹൃദശ് ചൈവ സർത്വിജഃ സുബഹുശ്രുതാൻ
9 യദ് അന്യോ വചനം ബ്രൂയാൻ മദ്വാക്യബലചോദിതഃ
 തത് സർവം അഖിലേനോക്തം മമാഖ്യേയം അനാദൃതം
10 തസ്യ തദ്വചനം ശ്രുത്വാ ദിശോ ജഗ്മുസ് തദാജ്ഞയാ
  ആജഗ്മുർ അഥ ദേശേഭ്യഃ സർവേഭ്യോ ബ്രഹ്മവാദിനഃ
11 തേ ച ശിഷ്യാഃ സമാഗമ്യ മുനിം ജ്വലിതതേജസം
  ഊചുശ് ച വചനം സർവേ സർവേഷാം ബ്രഹ്മവാദിനാം
12 ശ്രുത്വാ തേ വചനം സർവേ സമായാന്തി ദ്വിജാതയഃ
  സർവദേശേഷു ചാഗച്ഛൻ വർജയിത്വാ മഹോദയം
13 വാസിഷ്ഠം തച് ഛതം സർവം ക്രോധപര്യാകുലാക്ഷരം
  യദ് ആഹ വചനം സർവം ശൃണു ത്വം മുനിപുംഗവ
14 ക്ഷത്രിയോ യാജകോ യസ്യ ചണ്ഡാലസ്യ വിശേഷതഃ
  കഥം സദസി ഭോക്താരോ ഹവിസ് തസ്യ സുരർഷയഃ
15 ബ്രാഹ്മണാ വാ മഹാത്മാനോ ഭുക്ത്വാ ചണ്ഡാലഭോജനം
  കഥം സ്വർഗം ഗമിഷ്യന്തി വിശ്വാമിത്രേണ പാലിതാഃ
16 ഏതദ് വചനം നൈഷ്ഠുര്യം ഊചുഃ സംരക്തലോചനാഃ
  വാസിഷ്ഠാ മുനിശാർദൂല സർവേ തേ സമഹോദയാഃ
17 തേഷാം തദ്വചനം ശ്രുത്വാ സർവേഷാം മുനിപുംഗവഃ
  ക്രോധസംരക്തനയനഃ സരോഷം ഇദം അബ്രവീത്
18 യദ് ദൂഷയന്ത്യ് അദുഷ്ടം മാം തപ ഉഗ്രം സമാസ്ഥിതം
  ഭസ്മീഭൂതാ ദുരാത്മാനോ ഭവിഷ്യന്തി ന സംശയഃ
19 അദ്യ തേ കാലപാശേന നീതാ വൈവസ്വതക്ഷയം
  സപ്തജാതിശതാന്യ് ഏവ മൃതപാഃ സന്തു സർവശഃ
20 ശ്വമാംസനിയതാഹാരാ മുഷ്ടികാ നാമ നിർഘൃണാഃ
  വികൃതാശ് ച വിരൂപാശ് ച ലോകാൻ അനുചരന്ത്വ് ഇമാൻ
21 മഹോദയശ് ച ദുർബുദ്ധിർ മാം അദൂഷ്യം ഹ്യ് അദൂഷയത്
  ദൂഷിടഃ സർവലോകേഷു നിഷാദത്വം ഗമിഷ്യതി
22 പ്രാണാതിപാതനിരതോ നിരനുക്രോശതാം ഗതഃ
  ദീർഘകാലം മമ ക്രോധാദ് ദുർഗതിം വർതയിഷ്യതി
23 ഏതാവദ് ഉക്ത്വാ വചനം വിശ്വാമിത്രോ മഹാതപാഃ
  വിരരാമ മഹാതേജാ ഋഷിമധ്യേ മഹാമുനിഃ