രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം56

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം56

1 തതഃ സന്തപ്തഹൃദയഃ സ്മരൻ നിഗ്രഹം ആത്മനഃ
 വിനിഃശ്വസ്യ വിനിഃശ്വസ്യ കൃതവൈരോ മഹാത്മനാ
2 സ ദക്ഷിണാം ദിശം ഗത്വാ മഹിഷ്യാ സഹ രാഘവ
 തതാപ പരമം ഘോരം വിശ്വാമിത്രോ മഹാതപാഃ
 ഫലമൂലാശനോ ദാന്തശ് ചചാര പരമം തപഃ
3 അഥാസ്യ ജജ്ഞിരേ പുത്രാഃ സത്യധർമപരായണാഃ
 ഹവിഷ്പന്ദോ മധുഷ്പന്ദോ ദൃഢനേത്രോ മഹാരഥഃ
4 പൂർണേ വർഷസഹസ്രേ തു ബ്രഹ്മാ ലോകപിതാമഹഃ
 അബ്രവീൻ മധുരം വാക്യം വിശ്വാമിത്രം തപോധനം
5 ജിതാ രാജർഷിലോകാസ് തേ തപസാ കുശികാത്മജ
 അനേന തപസാ ത്വാം ഹി രാജർഷിർ ഇതി വിദ്മഹേ
6 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാതേജാ ജഗാമ സഹ ദൈവതൈഃ
 ത്രിവിഷ്ടപം ബ്രഹ്മലോകം ലോകാനാം പരമേശ്വരഃ
7 വിശ്വാമിത്രോ ഽപി തച് ഛ്രുത്വാ ഹ്രിയാ കിം ചിദ് അവാങ്മുഖഃ
 ദുഃഖേന മഹതാവിഷ്ടഃ സമന്യുർ ഇദം അബ്രവീത്
8 തപശ് ച സുമഹത് തപ്തം രാജർഷിർ ഇതി മാം വിദുഃ
 ദേവാഃ സർഷിഗണാഃ സർവേ നാസ്തി മന്യേ തപഃഫലം
9 ഏവം നിശ്ചിത്യ മനസാ ഭൂയ ഏവ മഹാതപാഃ
 തപശ് ചചാര കാകുത്സ്ഥ പരമം പരമാത്മവാൻ
10 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാലേ തു സത്യവാദീ ജിതേന്ദ്രിയഃ
  ത്രിശങ്കുർ ഇതി വിഖ്യാത ഇക്ഷ്വാകു കുലനന്ദനഃ
11 തസ്യ ബുദ്ധിഃ സമുത്പന്നാ യജേയം ഇതി രാഘവ
  ഗച്ഛേയം സ്വശരീരേണ ദേവാനാം പരമാം ഗതിം
12 സ വസിഷ്ഠം സമാഹൂയ കഥയാം ആസ ചിന്തിതം
  അശക്യം ഇതി ചാപ്യ് ഉക്തോ വസിഷ്ഠേന മഹാത്മനാ
13 പ്രത്യാഖ്യാതോ വസിഷ്ഠേന സ യയൗ ദക്ഷിണാം ദിശം
  വസിഷ്ഠാ ദീർഘ തപസസ് തപോ യത്ര ഹി തേപിരേ
14 ത്രിശങ്കുഃ സുമഹാതേജാഃ ശതം പരമഭാസ്വരം
  വസിഷ്ഠപുത്രാൻ ദദൃശേ തപ്യമാനാൻ യശസ്വിനഃ
15 സോ ഽഭിഗമ്യ മഹാത്മാനഃ സർവാൻ ഏവ ഗുരോഃ സുതാൻ
  അഭിവാദ്യാനുപൂർവ്യേണ ഹ്രിയാ കിം ചിദ് അവാങ്മുഖഃ
  അബ്രവീത് സുമഹാതേജാഃ സർവാൻ ഏവ കൃതാഞ്ജലിഃ
16 ശരണം വഃ പ്രപദ്യേ ഽഹം ശരണ്യാഞ് ശരണാഗതഃ
  പ്രത്യാഖ്യാതോ ഽസ്മി ഭദ്രം വോ വസിഷ്ഠേന മഹാത്മനാ
17 യഷ്ടുകാമോ മഹായജ്ഞം തദ് അനുജ്ഞാതും അർഥഥ
  ഗുരുപുത്രാൻ അഹം സർവാൻ നമസ്കൃത്യ പ്രസാദയേ
18 ശിരസാ പ്രണതോ യാചേ ബ്രാഹ്മണാംസ് തപസി സ്ഥിതാൻ
  തേ മാം ഭവന്തഃ സിദ്ധ്യർഥം യാജയന്തു സമാഹിതാഃ
  സശരീരോ യഥാഹം ഹി ദേവലോകം അവാപ്നുയാം
19 പ്രത്യാഖ്യാതോ വസിഷ്ഠേന ഗതിം അന്യാം തപോധനാഃ
  ഗുരുപുത്രാൻ ഋതേ സർവാൻ നാഹം പശ്യാമി കാം ചന
20 ഇക്ഷ്വാകൂണാം ഹി സർവേഷാം പുരോധാഃ പരമാ ഗതിഃ
  തസ്മാദ് അനന്തരം സർവേ ഭവന്തോ ദൈവതം മമ