രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം55

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം55

1 ഏവം ഉക്തോ വസിഷ്ഠേന വിശ്വാമിത്രോ മഹാബലഃ
 ആഗ്നേയം അസ്ത്രം ഉത്ക്ഷിപ്യ തിഷ്ഠ തിഷ്ഠേതി ചാബ്രവീത്
2 വസിഷ്ഠോ ഭഗവാൻ ക്രോധാദ് ഇദം വചനം അബ്രവീത്
3 ക്ഷത്രബന്ധോ സ്ഥിതോ ഽസ്മ്യ് ഏഷ യദ് ബലം തദ് വിദർശയ
 നാശയാമ്യ് ഏഷ തേ ദർപം ശസ്ത്രസ്യ തവ ഗാധിജ
4 ക്വ ച തേ ക്ഷത്രിയബലം ക്വ ച ബ്രഹ്മബലം മഹത്
 പശ്യ ബ്രഹ്മബലം ദിവ്യം മമ ക്ഷത്രിയപാംസന
5 തസ്യാസ്ത്രം ഗാധിപുത്രസ്യ ഘോരം ആഗ്നേയം ഉത്തമം
 ബ്രഹ്മദണ്ഡേന തച് ഛാന്തം അഗ്നേർ വേഗ ഇവാംഭസാ
6 വാരുണം ചൈവ രൗദ്രം ച ഐന്ദ്രം പാശുപതം തഥാ
 ഐഷീകം ചാപി ചിക്ഷേപ രുഷിതോ ഗാധിനന്ദനഃ
7 മാനവം മോഹനം ചൈവ ഗാന്ധർവം സ്വാപനം തഥാ
 ജൃംഭണം മോഹനം ചൈവ സന്താപനവിലാപനേ
8 ശോഷണം ദാരണം ചൈവ വജ്രം അസ്ത്രം സുദുർജയം
 ബ്രഹ്മപാശം കാലപാശം വാരുണം പാശം ഏവ ച
9 പിനാകാസ്ത്രം ച ദയിതം ശുഷ്കാർദ്രേ അശനീ തഥാ
 ദണ്ഡാസ്ത്രം അഥ പൈശാചം ക്രൗഞ്ചം അസ്ത്രം തഥാഇവ ച
10 ധർമചക്രം കാലചക്രം വിഷ്ണുചക്രം തഥൈവ ച
  വായവ്യം മഥനം ചൈവ അസ്ത്രം ഹയശിരസ് തഥാ
11 ശക്തിദ്വയം ച ചിക്ഷേപ കങ്കാലം മുസലം തഥാ
  വൈദ്യാധരം മഹാസ്ത്രം ച കാലാസ്ത്രം അഥ ദാരുണം
12 ത്രിശൂലം അസ്ത്രം ഘോരം ച കാപാലം അഥ കങ്കണം
  ഏതാന്യ് അസ്ത്രാണി ചിക്ഷേപ സർവാണി രഘുനന്ദന
13 വസിഷ്ഠേ ജപതാം ശ്രേഷ്ഠേ തദ് അദ്ഭുതം ഇവാഭവത്
  താനി സർവാണി ദണ്ഡേന ഗ്രസതേ ബ്രഹ്മണഃ സുതഃ
14 തേഷു ശാന്തേഷു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ക്ഷിപ്തവാൻ ഗാധിനന്ദനഃ
  തദ് അസ്ത്രം ഉദ്യതം ദൃഷ്ട്വാ ദേവാഃ സാഗ്നിപുരോഗമാഃ
15 ദേവർഷയശ് ച സംഭ്രാന്താ ഗന്ധർവാഃ സമഹോരഗാഃ
  ത്രൈലോക്യം ആസീത് സന്ത്രസ്തം ബ്രഹ്മാസ്ത്രേ സമുദീരിതേ
16 തദ് അപ്യ് അസ്ത്രം മഹാഘോരം ബ്രാഹ്മം ബ്രാഹ്മേണ തേജസാ
  വസിഷ്ഠോ ഗ്രസതേ സർവം ബ്രഹ്മദണ്ഡേന രാഘവ
17 ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഗ്രസമാനസ്യ വസിഷ്ഠസ്യ മഹാത്മനഃ
  ത്രൈലോക്യമോഹനം രൗദ്രം രൂപം ആസീത് സുദാരുണം
18 രോമകൂപേഷു സർവേഷു വസിഷ്ഠസ്യ മഹാത്മനഃ
  മരീച്യ ഇവ നിഷ്പേതുർ അഗ്നേർ ധൂമാകുലാർചിഷഃ
19 പ്രാജ്വലദ് ബ്രഹ്മദണ്ഡശ് ച വസിഷ്ഠസ്യ കരോദ്യതഃ
  വിധൂമ ഇവ കാലാഗ്നിർ യമദണ്ഡ ഇവാപരഃ
20 തതോ ഽസ്തുവൻ മുനിഗണാ വസിഷ്ഠം ജപതാം വരം
  അമോഘം തേ ബലം ബ്രഹ്മംസ് തേജോ ധാരയ തേജസാ
21 നിഗൃഹീതസ് ത്വയാ ബ്രഹ്മൻ വിശ്വാമിത്രോ മഹാതപാഃ
  പ്രസീദ ജപതാം ശ്രേഷ്ഠ ലോകാഃ സന്തു ഗതവ്യഥാഃ
22 ഏവം ഉക്തോ മഹാതേജാഃ ശമം ചക്രേ മഹാതപാഃ
  വിശ്വാമിത്രോ ഽപി നികൃതോ വിനിഃശ്വസ്യേദം അബ്രവീത്
23 ധിഗ് ബലം ക്ഷത്രിയബലം ബ്രഹ്മതേജോബലം ബലം
  ഏകേന ബ്രഹ്മദണ്ഡേന സർവാസ്ത്രാണി ഹതാനി മേ
24 തദ് ഏതത് സമവേക്ഷ്യാഹം പ്രസന്നേന്ദ്രിയമാനസഃ
  തപോ മഹത് സമാസ്ഥാസ്യേ യദ് വൈ ബ്രഹ്മത്വകാരകം