രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം48

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം48

1 അഫലസ് തു തതഃ ശക്രോ ദേവാൻ അഗ്നിപുരോഗമാൻ
 അബ്രവീത് ത്രസ്തവദനഃ സർഷിസംഘാൻ സചാരണാൻ
2 കുർവതാ തപസോ വിഘ്നം ഗൗതമസ്യ മഹാത്മനഃ
 ക്രോധം ഉത്പാദ്യ ഹി മയാ സുരകാര്യം ഇദം കൃതം
3 അഫലോ ഽസ്മി കൃതസ് തേന ക്രോധാത് സാ ച നിരാകൃതാ
 ശാപമോക്ഷേണ മഹതാ തപോ ഽസ്യാപഹൃതം മയാ
4 തൻ മാം സുരവരാഃ സർവേ സർഷിസംഘാഃ സചാരണാഃ
 സുരസാഹ്യകരം സർവേ സഫലം കർതും അർഹഥ
5 ശതക്രതോർ വചഃ ശ്രുത്വാ ദേവാഃ സാഗ്നിപുരോഗമാഃ
 പിതൃദേവാൻ ഉപേത്യാഹുഃ സഹ സർവൈർ മരുദ്ഗണൈഃ
6 അയം മേഷഃ സവൃഷണഃ ശക്രോ ഹ്യ് അവൃഷണഃ കൃതഃ
 മേഷസ്യ വൃഷണൗ ഗൃഹ്യ ശക്രായാശു പ്രയച്ഛത
7 അഫലസ് തു കൃതോ മേഷഃ പരാം തുഷ്ടിം പ്രദാസ്യതി
 ഭവതാം ഹർഷണാർഥായ യേ ച ദാസ്യന്തി മാനവാഃ
8 അഗ്നേസ് തു വചനം ശ്രുത്വാ പിതൃദേവാഃ സമാഗതാഃ
 ഉത്പാട്യ മേഷവൃഷണൗ സഹസ്രാക്ഷേ ന്യവേദയൻ
9 തദാ പ്രഭൃതി കാകുത്സ്ഥ പിതൃദേവാഃ സമാഗതാഃ
 അഫലാൻ ഭുഞ്ജതേ മേഷാൻ ഫലൈസ് തേഷാം അയോജയൻ
10 ഇന്ദ്രസ് തു മേഷവൃഷണസ് തദാ പ്രഭൃതി രാഘവ
  ഗൗതമസ്യ പ്രഭാവേന തപസശ് ച മഹാത്മനഃ
11 തദാഗച്ഛ മഹാതേജ ആശ്രമം പുണ്യകർമണഃ
  താരയൈനാം മഹാഭാഗാം അഹല്യാം ദേവരൂപിണീം
12 വിശ്വാമിത്രവചഃ ശ്രുത്വാ രാഘവഃ സഹലക്ഷ്മണഃ
  വിശ്വാമിത്രം പുരസ്കൃത്യ ആശ്രമം പ്രവിവേശ ഹ
13 ദദർശ ച മഹാഭാഗാം തപസാ ദ്യോതിതപ്രഭാം
  ലോകൈർ അപി സമാഗമ്യ ദുർനിരീക്ഷ്യാം സുരാസുരൈഃ
14 പ്രയത്നാൻ നിർമിതാം ധാത്രാ ദിവ്യാം മായാമയീം ഇവ
  ധൂമേനാഭിപരീതാംഗീം പൂർണചന്ദ്രപ്രഭാം ഇവ
15 സതുഷാരാവൃതാം സാഭ്രാം പൂർണചന്ദ്രപ്രഭാം ഇവ
  മധ്യേ ഽംഭസോ ദുരാധർഷാം ദീപ്താം സൂര്യപ്രഭാം ഇവ
16 സ ഹി ഗൗതമവാക്യേന ദുർനിരീക്ഷ്യാ ബഭൂവ ഹ
  ത്രയാണാം അപി ലോകാനാം യാവദ് രാമസ്യ ദർശനം
17 രാഘവൗ തു തതസ് തസ്യാഃ പാദൗ ജഗൃഹതുസ് തദാ
  സ്മരന്തീ ഗൗതമവചഃ പ്രതിജഗ്രാഹ സാ ച തൗ
18 പാദ്യം അർഘ്യം തഥാതിഥ്യം ചകാര സുസമാഹിതാ
  പ്രതിജഗ്രാഹ കാകുത്സ്ഥോ വിധിദൃഷ്ടേന കർമണാ
19 പുഷ്പവൃഷ്ടിർ മഹത്യ് ആസീദ് ദേവദുന്ദുഭിനിസ്വനൈഃ
  ഗന്ധർവാപ്സരസാം ചാപി മഹാൻ ആസീത് സമാഗമഃ
20 സാധു സാധ്വ് ഇതി ദേവാസ് താം അഹല്യാം സമപൂജയൻ
  തപോബലവിശുദ്ധാംഗീം ഗൗതമസ്യ വശാനുഗാം
21 ഗൗതമോ ഽപി മഹാതേജാ അഹല്യാസഹിതഃ സുഖീ
  രാമം സമ്പൂജ്യ വിധിവത് തപസ് തേപേ മഹാതപാഃ
22 രാമോ ഽപി പരമാം പൂജാം ഗൗതമസ്യ മഹാമുനേഃ
  സകാശാദ് വിധിവത് പ്രാപ്യ ജഗാമ മിഥിലാം തതഃ