രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം46

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം46

1 സപ്തധാ തു കൃതേ ഗർഭേ ദിതിഃ പരമദുഃഖിതാ
 സഹസ്രാക്ഷം ദുരാധർഷം വാക്യം സാനുനയാബ്രവീത്
2 മമാപരാധാദ് ഗർഭോ ഽയം സപ്തധാ വിഫലീകൃതഃ
 നാപരാധോ ഽസ്തി ദേവേശ തവാത്ര ബലസൂദന
3 പ്രിയം തു കൃതം ഇച്ഛാമി മമ ഗർഭവിപര്യയേ
 മരുതാം സപ്തം സപ്താനാം സ്ഥാനപാലാ ഭവന്ത്വ് ഇമേ
4 വാതസ്കന്ധാ ഇമേ സപ്ത ചരന്തു ദിവി പുത്രകാഃ
 മാരുതാ ഇതി വിഖ്യാതാ ദിവ്യരൂപാ മമാത്മജാഃ
5 ബ്രഹ്മലോകം ചരത്വ് ഏക ഇന്ദ്രലോകം തഥാപരഃ
 ദിവി വായുർ ഇതി ഖ്യാതസ് തൃതീയോ ഽപി മഹായശാഃ
6 ചത്വാരസ് തു സുരശ്രേഷ്ഠ ദിശോ വൈ തവ ശാസനാത്
 സഞ്ചരിഷ്യന്തി ഭദ്രം തേ ദേവഭൂതാ മമാത്മജാഃ
 ത്വത്കൃതേനൈവ നാമ്നാ ച മാരുതാ ഇതി വിശ്രുതാഃ
7 തസ്യാസ് തദ്വചനം ശ്രുത്വാ സഹസ്രാക്ഷഃ പുരന്ദരഃ
 ഉവാച പ്രാഞ്ജലിർ വാക്യം ദിതിം ബലനിഷൂദനഃ
8 സർവം ഏതദ് യഥോക്തം തേ ഭവിഷ്യതി ന സംശയഃ
 വിചരിഷ്യന്തി ഭദ്രം തേ ദേവഭൂതാസ് തവാത്മജാഃ
9 ഏവം തൗ നിശ്ചയം കൃത്വാ മാതാപുത്രൗ തപോവനേ
 ജഗ്മതുസ് ത്രിദിവം രാമ കൃതാർഥാവ് ഇതി നഃ ശ്രുതം
10 ഏഷ ദേശഃ സ കാകുത്സ്ഥ മഹേന്ദ്രാധ്യുഷിതഃ പുരാ
  ദിതിം യത്ര തപഃ സിദ്ധാം ഏവം പരിചചാര സഃ
11 ഇക്ഷ്വാകോസ് തു നരവ്യാഘ്ര പുത്രഃ പരമധാർമികഃ
  അലംബുഷായാം ഉത്പന്നോ വിശാല ഇതി വിശ്രുതഃ
12 തേന ചാസീദ് ഇഹ സ്ഥാനേ വിശാലേതി പുരീ കൃതാ
13 വിശാലസ്യ സുതോ രാമ ഹേമചന്ദ്രോ മഹാബലഃ
  സുചന്ദ്ര ഇതി വിഖ്യാതോ ഹേമചന്ദ്രാദ് അനന്തരഃ
14 സുചന്ദ്രതനയോ രാമ ധൂമ്രാശ്വ ഇതി വിശ്രുതഃ
  ധൂമ്രാശ്വതനയശ് ചാപി സൃഞ്ജയഃ സമപദ്യത
15 സൃഞ്ജയസ്യ സുതഃ ശ്രീമാൻ സഹദേവഃ പ്രതാപവാൻ
  കുശാശ്വഃ സഹദേവസ്യ പുത്രഃ പരമധാർമികഃ
16 കുശാശ്വസ്യ മഹാതേജാഃ സോമദത്തഃ പ്രതാപവാൻ
  സോമദത്തസ്യ പുത്രസ് തു കാകുത്സ്ഥ ഇതി വിശ്രുതഃ
17 തസ്യ പുത്രോ മഹാതേജാഃ സമ്പ്രത്യ് ഏഷ പുരീം ഇമാം
  ആവസത്യ് അമരപ്രഖ്യഃ സുമതിർ നാമ ദുർജയഃ
18 ഇക്ഷ്വാകോസ് തു പ്രസാദേന സർവേ വൈശാലികാ നൃപാഃ
  ദീർഘായുഷോ മഹാത്മാനോ വീര്യവന്തഃ സുധാർമികാഃ
19 ഇഹാദ്യ രജനീം രാമ സുഖം വത്സ്യാമഹേ വയം
  ശ്വഃ പ്രഭാതേ നരശ്രേഷ്ഠ ജനകം ദ്രഷ്ടും അർഹസി
20 സുമതിസ് തു മഹാതേജാ വിശ്വാമിത്രം ഉപാഗതം
  ശ്രുത്വാ നരവരശ്രേഷ്ഠഃ പ്രത്യുദ്ഗച്ഛൻ മഹായശാഃ
21 പൂജാം ച പരമാം കൃത്വാ സോപാധ്യായഃ സബാന്ധവഃ
  പ്രാഞ്ജലിഃ കുശലം പൃഷ്ട്വാ വിശ്വാമിത്രം അഥാബ്രവീത്
22 ധന്യോ ഽസ്മ്യ് അനുഗൃഹീതോ ഽസ്മി യസ്യ മേ വിഷയം മുനേ
  സമ്പ്രാപ്തോ ദർശനം ചൈവ നാസ്തി ധന്യതരോ മമ