രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം45

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം45

1 ഹതേഷു തേഷു പുത്രേഷു ദിതിഃ പരമദുഃഖിതാ
 മാരീചം കാശ്യപം രാമ ഭർതാരം ഇദം അബ്രവീത്
2 ഹതപുത്രാസ്മി ഭഗവംസ് തവ പുത്രൈർ മഹാബലൈഃ
 ശക്രഹന്താരം ഇച്ഛാമി പുത്രം ദീർഘതപോഽർജിതം
3 സാഹം തപശ് ചരിഷ്യാമി ഗർഭം മേ ദാതും അർഹസി
 ഈദൃശം ശക്രഹന്താരം ത്വം അനുജ്ഞാതും അർഹസി
4 തസ്യാസ് തദ്വചനം ശ്രുത്വാ മാരീചഃ കാശ്യപസ് തദാ
 പ്രത്യുവാച മഹാതേജാ ദിതിം പരമദുഃഖിതാം
5 ഏവം ഭവതു ഭദ്രം തേ ശുചിർ ഭവ തപോധനേ
 ജനയിഷ്യസി പുത്രം ത്വം ശക്ര ഹന്താരം ആഹവേ
6 പൂർണേ വർഷസഹസ്രേ തു ശുചിർ യദി ഭവിഷ്യസി
 പുത്രം ത്രൈലോക്യ ഹന്താരം മത്തസ് ത്വം ജനയിഷ്യസി
7 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാതേജാഃ പാണിനാ സ മമാർജ താം
 സമാലഭ്യ തതഃ സ്വസ്തീത്യ് ഉക്ത്വാ സ തപസേ യയൗ
8 ഗതേ തസ്മിൻ നരശ്രേഷ്ഠ ദിതിഃ പരമഹർഷിതാ
 കുശപ്ലവനം ആസാദ്യ തപസ് തേപേ സുദാരുണം
9 തപസ് തസ്യാം ഹി കുർവത്യാം പരിചര്യാം ചകാര ഹ
 സഹസ്രാക്ഷോ നരശ്രേഷ്ഠ പരയാ ഗുണസമ്പദാ
10 അഗ്നിം കുശാൻ കാഷ്ഠം അപഃ ഫലം മൂലം തഥൈവ ച
  ന്യവേദയത് സഹസ്രാക്ഷോ യച് ചാന്യദ് അപി കാങ്ക്ഷിതം
11 ഗാത്രസംവാഹനൈശ് ചൈവ ശ്രമാപനയനൈസ് തഥാ
  ശക്രഃ സർവേഷു കാലേഷു ദിതിം പരിചചാര ഹ
12 അഥ വർഷസഹസ്രേതു ദശോനേ രഘു നന്ദന
  ദിതിഃ പരമസമ്പ്രീതാ സഹസ്രാക്ഷം അഥാബ്രവീത്
13 തപശ് ചരന്ത്യാ വർഷാണി ദശ വീര്യവതാം വര
  അവശിഷ്ടാനി ഭദ്രം തേ ഭ്രാതരം ദ്രക്ഷ്യസേ തതഃ
14 തം അഹം ത്വത്കൃതേ പുത്ര സമാധാസ്യേ ജയോത്സുകം
  ത്രൈലോക്യവിജയം പുത്ര സഹ ഭോക്ഷ്യസി വിജ്വരഃ
15 ഏവം ഉക്ത്വാ ദിതിഃ ശക്രം പ്രാപ്തേ മധ്യം ദിവാകരേ
  നിദ്രയാപഹൃതാ ദേവീ പാദൗ കൃത്വാഥ ശീർഷതഃ
16 ദൃഷ്ട്വാ താം അശുചിം ശക്രഃ പാദതഃ കൃതമൂർധജാം
  ശിരഃസ്ഥാനേ കൃതൗ പാദൗ ജഹാസ ച മുമോദ ച
17 തസ്യാഃ ശരീരവിവരം വിവേശ ച പുരന്ദരഃ
  ഗർഭം ച സപ്തധാ രാമ ബിഭേദ പരമാത്മവാൻ
18 ബിധ്യമാനസ് തതോ ഗർഭോ വജ്രേണ ശതപർവണാ
  രുരോദ സുസ്വരം രാമ തതോ ദിതിർ അബുധ്യത
19 മാ രുദോ മാ രുദശ് ചേതി ഗർഭം ശക്രോ ഽഭ്യഭാഷത
  ബിഭേദ ച മഹാതേജാ രുദന്തം അപി വാസവഃ
20 ന ഹന്തവ്യോ ന ഹന്തവ്യ ഇത്യ് ഏവം ദിതിർ അബ്രവീത്
  നിഷ്പപാത തതഃ ശക്രോ മാതുർ വചനഗൗരവാത്
21 പ്രാഞ്ജലിർ വജ്രസഹിതോ ദിതിം ശക്രോ ഽഭ്യഭാഷത
  അശുചിർ ദേവി സുപ്താസി പാദയോഃ കൃതമൂർധജാ
22 തദന്തരം അഹം ലബ്ധ്വാ ശക്രഹന്താരം ആഹവേ
  അഭിന്ദം സപ്തധാ ദേവി തൻ മേ ത്വം ക്ഷന്തും അർഹസി