രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം43

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം43

1 സ ഗത്വാ സാഗരം രാജാ ഗംഗയാനുഗതസ് തദാ
 പ്രവിവേശ തലം ഭൂമേർ യത്ര തേ ഭസ്മസാത്കൃതാഃ
2 ഭസ്മന്യ് അഥാപ്ലുതേ രാമ ഗംഗായാഃ സലിലേന വൈ
 സർവ ലോകപ്രഭുർ ബ്രഹ്മാ രാജാനം ഇദം അബ്രവീത്
3 താരിതാ നരശാർദൂല ദിവം യാതാശ് ച ദേവവത്
 ഷഷ്ടിഃ പുത്രസഹസ്രാണി സഗരസ്യ മഹാത്മനഃ
4 സാഗരസ്യ ജലം ലോകേ യാവത് സ്ഥാസ്യതി പാർഥിവ
 സഗരസ്യാത്മജാസ് താവത് സ്വർഗേ സ്ഥാസ്യന്തി ദേവവത്
5 ഇയം ച ദുഹിതാ ജ്യേഷ്ഠാ തവ ഗംഗാ ഭവിഷ്യതി
 ത്വത്കൃതേന ച നാമ്നാ വൈ ലോകേ സ്ഥാസ്യതി വിശ്രുതാ
6 ഗംഗാ ത്രിപഥഗാ നാമ ദിവ്യാ ഭാഗീരഥീതി ച
 ത്രിപഥോ ഭാവയന്തീതി തതസ് ത്രിപഥഗാ സ്മൃതാ
7 പിതാമഹാനാം സർവേഷാം ത്വം അത്ര മനുജാധിപ
 കുരുഷ്വ സലിലം രാജൻ പ്രതിജ്ഞാം അപവർജയ
8 പൂർവകേണ ഹി തേ രാജംസ് തേനാതിയശസാ തദാ
 ധർമിണാം പ്രവരേണാഥ നൈഷ പ്രാപ്തോ മനോരഥഃ
9 തഥൈവാംശുമതാ താത ലോകേ ഽപ്രതിമതേജസാ
 ഗംഗാം പ്രാർഥയതാ നേതും പ്രതിജ്ഞാ നാപവർജിതാ
10 രാജർഷിണാ ഗുണവതാ മഹർഷിസമതേജസാ
  മത്തുല്യതപസാ ചൈവ ക്ഷത്രധർമസ്ഥിതേന ച
11 ദിലീപേന മഹാഭാഗ തവ പിത്രാതിതേജസാ
  പുനർ ന ശങ്കിതാ നേതും ഗംഗാം പ്രാർഥയതാനഘ
12 സാ ത്വയാ സമതിക്രാന്താ പ്രതിജ്ഞാ പുരുഷർഷഭ
  പ്രാപ്തോ ഽസി പരമം ലോകേ യശഃ പരമസംമതം
13 യച് ച ഗംഗാവതരണം ത്വയാ കൃതം അരിന്ദമ
  അനേന ച ഭവാൻ പ്രാപ്തോ ധർമസ്യായതനം മഹത്
14 പ്ലാവയസ്വ ത്വം ആത്മാനം നരോത്തമ സദോചിതേ
  സലിലേ പുരുഷവ്യാഘ്ര ശുചിഃ പുണ്യഫലോ ഭവ
15 പിതാമഹാനാം സർവേഷാം കുരുഷ്വ സലിലക്രിയാം
  സ്വസ്തി തേ ഽസ്തു ഗമിഷ്യാമി സ്വം ലോകം ഗമ്യതാം നൃപ
16 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ ദേവേശഃ സർവലോകപിതാമഹഃ
  യഥാഗതം തഥാഗച്ഛദ് ദേവലോകം മഹായശാഃ
17 ഭഗീരഥോ ഽപി രാജർഷിഃ കൃത്വാ സലിലം ഉത്തമം
  യഥാക്രമം യഥാന്യായം സാഗരാണാം മഹായശാഃ
  കൃതോദകഃ ശുചീ രാജാ സ്വപുരം പ്രവിവേശ ഹ
18 സമൃദ്ധാർഥോ നരശ്രേഷ്ഠ സ്വരാജ്യം പ്രശശാസ ഹ
  പ്രമുമോദ ച ലോകസ് തം നൃപം ആസാദ്യ രാഘവ
  നഷ്ടശോകഃ സമൃദ്ധാർഥോ ബഭൂവ വിഗതജ്വരഃ
19 ഏഷ തേ രാമ ഗംഗായാ വിസ്തരോ ഽഭിഹിതോ മയാ
  സ്വസ്തി പ്രാപ്നുഹി ഭദ്രം തേ സന്ധ്യാകാലോ ഽതിവർതതേ
20 ധന്യം യശസ്യം ആയുഷ്യം സ്വർഗ്യം പുത്ര്യം അഥാപി ച
  ഇദം ആഖ്യാനം ആഖ്യാതം ഗംഗാവതരണം മയാ