രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം42

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം42

1 ദേവദേവേ ഗതേ തസ്മിൻ സോ ഽംഗുഷ്ഠാഗ്രനിപീഡിതാം
 കൃത്വാ വസുമതീം രാമ സംവത്സരം ഉപാസത
2 അഥ സംവത്സരേ പൂർണേ സർവലോകനമസ്കൃതഃ
 ഉമാപതിഃ പശുപതീ രാജാനം ഇദം അബ്രവീത്
3 പ്രീതസ് തേ ഽഹം നരശ്രേഷ്ഠ കരിഷ്യാമി തവ പ്രിയം
 ശിരസാ ധാരയിഷ്യാമി ശൈലരാജസുതാം അഹം
4 തതോ ഹൈമവതീ ജ്യേഷ്ഠാ സർവലോകനമസ്കൃതാ
 തദാ സാതിമഹദ് രൂപം കൃത്വാ വേഗം ച ദുഃസഹം
 ആകാശാദ് അപതദ് രാമ ശിവേ ശിവശിരസ്യ് ഉത
5 നൈവ സാ നിർഗമം ലേഖേ ജടാമണ്ഡലമോഹിതാ
 തത്രൈവാബഭ്രമദ് ദേവീ സംവത്സരഗണാൻ ബഹൂൻ
6 അനേന തോഷിതശ് ചാസീദ് അത്യർഥം രഘുനന്ദന
 വിസസർജ തതോ ഗംഗാം ഹരോ ബിന്ദുസരഃ പ്രതി
7 ഗഗനാച് ഛങ്കരശിരസ് തതോ ധരണിം ആഗതാ
 വ്യസർപത ജലം തത്ര തീവ്രശബ്ദപുരസ്കൃതം
8 തതോ ദേവർഷിഗന്ധർവാ യക്ഷാഃ സിദ്ധഗണാസ് തഥാ
 വ്യലോകയന്ത തേ തത്ര ഗഗനാദ് ഗാം ഗതാം തദാ
9 വിമാനൈർ നഗരാകാരൈർ ഹയൈർ ഗജവരൈസ് തഥാ
 പാരിപ്ലവഗതാശ് ചാപി ദേവതാസ് തത്ര വിഷ്ഠിതാഃ
10 തദ് അദ്ഭുതതമം ലോകേ ഗംഗാ പതനം ഉത്തമം
  ദിദൃക്ഷവോ ദേവഗണാഃ സമേയുർ അമിതൗജസഃ
11 സമ്പതദ്ഭിഃ സുരഗണൈസ് തേഷാം ചാഭരണൗജസാ
  ശതാദിത്യം ഇവാഭാതി ഗഗനം ഗതതോയദം
12 ശിംശുമാരോരഗഗണൈർ മീനൈർ അപി ച ചഞ്ചലൈഃ
  വിദ്യുദ്ഭിർ ഇവ വിക്ഷിപ്തൈർ ആകാശം അഭവത് തദാ
13 പാണ്ഡുരൈഃ സലിലോത്പീഡൈഃ കീര്യമാണൈഃ സഹസ്രധാ
  ശാരദാഭ്രൈർ ഇവാക്രീത്ണം ഗഗനം ഹംസസമ്പ്ലവൈഃ
14 ക്വ ചിദ് ദ്രുതതരം യാതി കുടിലം ക്വ ചിദ് ആയതം
  വിനതം ക്വ ചിദ് ഉദ്ധൂതം ക്വ ചിദ് യാതി ശനൈഃ ശനൈഃ
15 സലിലേനൈവ സലിലം ക്വ ചിദ് അഭ്യാഹതം പുനഃ
  മുഹുർ ഊർധ്വപഥം ഗത്വാ പപാത വസുധാം പുനഃ
16 തച് ഛങ്കരശിരോഭ്രഷ്ടം ഭ്രഷ്ടം ഭൂമിതലേ പുനഃ
  വ്യരോചത തദാ തോയം നിർമലം ഗതകൽമഷം
17 തത്രർഷിഗണഗന്ധർവാ വസുധാതലവാസിനഃ
  ഭവാംഗപതിതം തോയം പവിത്രം ഇതി പസ്പൃശുഃ
18 ശാപാത് പ്രപതിതാ യേ ച ഗഗനാദ് വസുധാതലം
  കൃത്വാ തത്രാഭിഷേകം തേ ബഭൂവുർ ഗതകൽമഷാഃ
19 ധൂപപാപാഃ പുനസ് തേന തോയേനാഥ സുഭാസ്വതാ
  പുനർ ആകാശം ആവിശ്യ സ്വാംൽ ലോകാൻ പ്രതിപേദിരേ
20 മുമുദേ മുദിതോ ലോകസ് തേന തോയേന ഭാസ്വതാ
  കൃതാഭിഷേകോ ഗംഗായാം ബഭൂവ വിഗതക്ലമഃ
21 ഭഗീരഥോ ഽപി രാജർഷിർ ദിവ്യം സ്യന്ദനം ആസ്ഥിതഃ
  പ്രായാദ് അഗ്രേ മഹാതേജാസ് തം ഗംഗാ പൃഷ്ഠതോ ഽന്വഗാത്
22 ദേവാഃ സർഷിഗണാഃ സർവേ ദൈത്യദാനവരാക്ഷസാഃ
  ഗന്ധർവയക്ഷപ്രവരാഃ സകിംനരമഹോരഗാഃ
23 സർവാശ് ചാപ്സരസോ രാമ ഭഗീരഥരഥാനുഗാഃ
  ഗംഗാം അന്വഗമൻ പ്രീതാഃ സർവേ ജലചരാശ് ച യേ
24 യതോ ഭഗീരഥോ രാജാ തതോ ഗംഗാ യശസ്വിനീ
  ജഗാമ സരിതാം ശ്രേഷ്ഠാ സർവപാപവിനാശിനീ