രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം35

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം35

1 ഉക്ത വാക്യേ മുനൗ തസ്മിന്ന് ഉഭൗ രാഘവലക്ഷ്മണൗ
 പ്രതിനന്ദ്യ കഥാം വീരാവ് ഊചതുർ മുനിപുംഗവം
2 ധർമയുക്തം ഇദം ബ്രഹ്മൻ കഥിതം പരമം ത്വയാ
 ദുഹിതുഃ ശൈലരാജസ്യ ജ്യേഷ്ഠായ വക്തും അർഹസി
3 വിസ്തരം വിസ്തരജ്ഞോ ഽസി ദിവ്യമാനുഷസംഭവം
 ത്രീൻ പഥോ ഹേതുനാ കേന പാവയേൽ ലോകപാവനീ
4 കഥം ഗംഗാം ത്രിപഥഗാ വിശ്രുതാ സരിദുത്തമാ
 ത്രിഷു ലോകേഷു ധർമജ്ഞ കർമഭിഃ കൈഃ സമന്വിതാ
5 തഥാ ബ്രുവതി കാകുത്സ്ഥേ വിശ്വാമിത്രസ് തപോധനഃ
 നിഖിലേന കഥാം സർവാം ഋഷിമധ്യേ ന്യവേദയത്
6 പുരാ രാമ കൃതോദ്വാഹഃ ശിതികണ്ഠോ മഹാതപാഃ
 ദൃഷ്ട്വാ ച സ്പൃഹയാ ദേവീം മൈഥുനായോപചക്രമേ
7 ശിതികണ്ഠസ്യ ദേവസ്യ ദിവ്യം വർഷശതം ഗതം
 ന ചാപി തനയോ രാമ തസ്യാം ആസീത് പരന്തപ
8 തതോ ദേവാഃ സമുദ്വിഗ്നാഃ പിതാമഹപുരോഗമാഃ
 യദ് ഇഹോത്പദ്യതേ ഭൂതം കസ് തത് പ്രതിസഹിഷ്യതേ
9 അഭിഗമ്യ സുരാഃ സർവേ പ്രണിപത്യേദം അബ്രുവൻ
 ദേവദേവ മഹാദേവ ലോകസ്യാസ്യ ഹിതേ രത
 സുരാണാം പ്രണിപാതേന പ്രസാദം കർതും അർഹസി
10 ന ലോകാ ധാരയിഷ്യന്തി തവ തേജഃ സുരോത്തമ
  ബ്രാഹ്മേണ തപസാ യുക്തോ ദേവ്യാ സഹ തപശ് ചര
11 ത്രൈലോക്യഹിതകാമാർഥം തേജസ് തേജസി ധാരയ
  രക്ഷ സർവാൻ ഇമാംൽ ലോകാൻ നാലോകം കർതും അർഹസി
12 ദേവതാനാം വചഃ ശ്രുത്വാ സർവലോകമഹേശ്വരഃ
  ബാഢം ഇത്യ് അബ്രവീത് സർവാൻ പുനശ് ചേദം ഉവാച ഹ
13 ധാരയിഷ്യാമ്യ് അഹം തേജസ് തേജസ്യ് ഏവ സഹോമയാ
  ത്രിദശാഃ പൃഥിവീ ചൈവ നിർവാണം അധിഗച്ഛതു
14 യദ് ഇദം ക്ഷുഭിതം സ്ഥാനാൻ മമ തേജോ ഹ്യ് അനുത്തമം
  ധാരയിഷ്യതി കസ് തൻ മേ ബ്രുവന്തു സുരസത്തമാഃ
15 ഏവം ഉക്താസ് തതോ ദേവാഃ പ്രത്യൂചുർ വൃഷഭധ്വജം
  യത് തേജഃ ക്ഷുഭിതം ഹ്യ് ഏതത് തദ് ധരാ ധാരയിഷ്യതി
16 ഏവം ഉക്തഃ സുരപതിഃ പ്രമുമോച മഹീതലേ
  തേജസാ പൃഥിവീ യേന വ്യാപ്താ സഗിരികാനനാ
17 തതോ ദേവാഃ പുനർ ഇദം ഊചുശ് ചാഥ ഹുതാശനം
  പ്രവിശ ത്വം മഹാതേജോ രൗദ്രം വായുസമന്വിതഃ
18 തദ് അഗ്നിനാ പുനർ വ്യാപ്തം സഞ്ജാതഃ ശ്വേതപർവതഃ
  ദിവ്യം ശരവണം ചൈവ പാവകാദിത്യസംനിഭം
  യത്ര ജാതോ മഹാതേജാഃ കാർതികേയോ ഽഗ്നിസംഭവഃ
19 അഥോമാം ച ശിവം ചൈവ ദേവാഃ സർഷി ഗണാസ് തദാ
  പൂജയാം ആസുർ അത്യർഥം സുപ്രീതമനസസ് തതഃ
20 അഥ ശൈല സുതാ രാമ ത്രിദശാൻ ഇദം അബ്രവീത്
  സമന്യുർ അശപത് സർവാൻ ക്രോധസംരക്തലോചനാ
21 യസ്മാൻ നിവാരിതാ ചൈവ സംഗതാ പുത്രകാമ്യയാ
  അപത്യം സ്വേഷു ദാരേഷു നോത്പാദയിതും അർഹഥ
  അദ്യ പ്രഭൃതി യുഷ്മാകം അപ്രജാഃ സന്തു പത്നയഃ
22 ഏവം ഉക്ത്വാ സുരാൻ സർവാഞ് ശശാപ പൃഥിവീം അപി
  അവനേ നൈകരൂപാ ത്വം ബഹുഭാര്യാ ഭവിഷ്യസി
23 ന ച പുത്രകൃതാം പ്രീതിം മത്ക്രോധകലുഷീ കൃതാ
  പ്രാപ്സ്യസി ത്വം സുദുർമേധേ മമ പുത്രം അനിച്ഛതീ
24 താൻ സർവാൻ വ്രീഡിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ സുരാൻ സുരപതിസ് തദാ
  ഗമനായോപചക്രാമ ദിശം വരുണപാലിതാം
25 സ ഗത്വാ തപ ആതിഷ്ഠത് പാർശ്വേ തസ്യോത്തരേ ഗിരേഃ
  ഹിമവത്പ്രഭവേ ശൃംഗേ സഹ ദേവ്യാ മഹേശ്വരഃ
26 ഏഷ തേ വിസ്തരോ രാമ ശൈലപുത്ര്യാ നിവേദിതഃ
  ഗംഗായാഃ പ്രഭവം ചൈവ ശൃണു മേ സഹലക്ഷ്മണഃ