രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം33

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം33

1 കൃതോദ്വാഹേ ഗതേ തസ്മിൻ ബ്രഹ്മദത്തേ ച രാഘവ
 അപുത്രഃ പുത്രലാഭായ പൗത്രീം ഇഷ്ടിം അകൽപയത്
2 ഇഷ്ട്യാം തു വർതമാനായാം കുശനാഭം മഹീപതിം
 ഉവാച പരമപ്രീതഃ കുശോ ബ്രഹ്മസുതസ് തദാ
3 പുത്രസ് തേ സദൃശഃ പുത്ര ഭവിഷ്യതി സുധാർമികഃ
 ഗാധിം പ്രാപ്സ്യസി തേന ത്വം കീർതിം ലോകേ ച ശാശ്വതീം
4 ഏവം ഉക്ത്വാ കുശോ രാമ കുശനാഭം മഹീപതിം
 ജഗാമാകാശം ആവിശ്യ ബ്രഹ്മലോകം സനാതനം
5 കസ്യ ചിത് ത്വ് അഥ കാലസ്യ കുശനാഭസ്യ ധീമതഃ
 ജജ്ഞേ പരമധർമിഷ്ഠോ ഗാധിർ ഇത്യ് ഏവ നാമതഃ
6 സ പിതാ മമ കാകുത്സ്ഥ ഗാധിഃ പരമധാർമികഃ
 കുശവംശപ്രസൂതോ ഽസ്മി കൗശികോ രഘുനന്ദന
7 പൂർവജാ ഭഗിനീ ചാപി മമ രാഘവ സുവ്രതാ
 നാമ്നാ സത്യവതീ നാമ ഋചീകേ പ്രതിപാദിതാ
8 സശരീരാ ഗതാ സ്വർഗം ഭർതാരം അനുവർതിനീ
 കൗശികീ പരമോദാരാ സാ പ്രവൃത്താ മഹാനദീ
9 ദിവ്യാ പുണ്യോദകാ രമ്യാ ഹിമവന്തം ഉപാശ്രിതാ
 ലോകസ്യ ഹിതകാമാർഥം പ്രവൃത്താ ഭഗിനീ മമ
10 തതോ ഽഹം ഹിമവത്പാർശ്വേ വസാമി നിയതഃ സുഖം
  ഭഗിന്യാഃ സ്നേഹസംയുക്തഃ കൗശിക്യാ രഘുനന്ദന
11 സാ തു സത്യവതീ പുണ്യാ സത്യേ ധർമേ പ്രതിഷ്ഠിതാ
  പതിവ്രതാ മഹാഭാഗാ കൗശികീ സരിതാം വരാ
12 അഹം ഹി നിയമാദ് രാമ ഹിത്വാ താം സമുപാഗതഃ
  സിദ്ധാശ്രമം അനുപ്രാപ്യ സിദ്ധോ ഽസ്മി തവ തേജസാ
13 ഏഷാ രാമ മമോത്പത്തിഃ സ്വസ്യ വംശസ്യ കീർതിതാ
  ദേശസ്യ ച മഹാബാഹോ യൻ മാം ത്വം പരിപൃച്ഛസി
14 ഗതോ ഽർധരാത്രഃ കാകുത്സ്ഥ കഥാഃ കഥയതോ മമ
  നിദ്രാം അഭ്യേഹി ഭദ്രം തേ മാ ഭൂദ് വിഘ്നോ ഽധ്വനീഹ നഃ
15 നിഷ്പന്ദാസ് തരവഃ സർവേ നിലീനാ മൃഗപക്ഷിണഃ
  നൈശേന തമസാ വ്യാപ്താ ദിശശ് ച രഘുനന്ദന
16 ശനൈർ വിയുജ്യതേ സന്ധ്യാ നഭോ നേത്രൈർ ഇവാവൃതം
  നക്ഷത്രതാരാഗഹനം ജ്യോതിർഭിർ അവഭാസതേ
17 ഉത്തിഷ്ഠതി ച ശീതാംശുഃ ശശീ ലോകതമോനുദഃ
  ഹ്ലാദയൻ പ്രാണിനാം ലോകേ മനാംസി പ്രഭയാ വിഭോ
18 നൈശാനി സർവഭൂതാനി പ്രചരന്തി തതസ് തതഃ
  യക്ഷരാക്ഷസസംഘാശ് ച രൗദ്രാശ് ച പിശിതാശനാഃ
19 ഏവം ഉക്ത്വാ മഹാതേജാ വിരരാമ മഹാമുനിഃ
  സാധു സാധ്വ് ഇതി തം സർവേ മുനയോ ഹ്യ് അഭ്യപൂജയൻ
20 രാമോ ഽപി സഹ സൗമിത്രിഃ കിം ചിദ് ആഗതവിസ്മയഃ
  പ്രശസ്യ മുനിശാർദൂലം നിദ്രാം സമുപസേവതേ