രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം32

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം32

1 തസ്യ തദ് വചനം ശ്രുത്വാ കുശനാഭസ്യ ധീമതഃ
 ശിരോഭിശ് ചരണൗ സ്പൃഷ്ട്വാ കന്യാശതം അഭാഷത
2 വായുഃ സർവാത്മകോ രാജൻ പ്രധർഷയിതും ഇച്ഛതി
 അശുഭം മാർഗം ആസ്ഥായ ന ധർമം പ്രത്യവേക്ഷതേ
3 പിതൃമത്യഃ സ്മ ഭദ്രം തേ സ്വച്ഛന്ദേ ന വയം സ്ഥിതാഃ
 പിതരം നോ വൃണീഷ്വ ത്വം യദി നോ ദാസ്യതേ തവ
4 തേന പാപാനുബന്ധേന വചനം ന പ്രതീച്ഛതാ
 ഏവം ബ്രുവന്ത്യഃ സർവാഃ സ്മ വായുനാ നിഹതാ ഭൃഷം
5 താസാം തദ്വചനം ശ്രുത്വാ രാജാ പരമധാർമികഃ
 പ്രത്യുവാച മഹാതേജാഃ കന്യാശതം അനുത്തമം
6 ക്ഷാന്തം ക്ഷമാവതാം പുത്ര്യഃ കർതവ്യം സുമഹത് കൃതം
 ഐകമത്യം ഉപാഗമ്യ കുലം ചാവേക്ഷിതം മമ
7 അലങ്കാരോ ഹി നാരീണാം ക്ഷമാ തു പുരുഷസ്യ വാ
 ദുഷ്കരം തച് ച വഃ ക്ഷാന്തം ത്രിദശേഷു വിശേഷതഃ
8 യാദൃശീർ വഃ ക്ഷമാ പുത്ര്യഃ സർവാസാം അവിശേഷതഃ
 ക്ഷമാ ദാനം ക്ഷമാ യജ്ഞഃ ക്ഷമാ സത്യം ച പുത്രികാഃ
9 ക്ഷമാ യശഃ ക്ഷമാ ധർമഃ ക്ഷമായാം വിഷ്ഠിതം ജഗത്
 വിസൃജ്യ കന്യാഃ കാകുത്സ്ഥ രാജാ ത്രിദശവിക്രമഃ
10 മന്ത്രജ്ഞോ മന്ത്രയാം ആസ പ്രദാനം സഹ മന്ത്രിഭിഃ
  ദേശേ കാലേ പ്രദാനസ്യ സദൃശേ പ്രതിപാദനം
11 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാലേ തു ചൂലീ നാമ മഹാമുനിഃ
  ഊർധ്വരേതാഃ ശുഭാചാരോ ബ്രാഹ്മം തപ ഉപാഗമത്
12 തപ്യന്തം തം ഋഷിം തത്ര ഗന്ധർവീ പര്യുപാസതേ
  സോമദാ നാമ ഭദ്രം തേ ഊർമിലാ തനയാ തദാ
13 സാ ച തം പ്രണതാ ഭൂത്വാ ശുശ്രൂഷണപരായണാ
  ഉവാസ കാലേ ധർമിഷ്ഠാ തസ്യാസ് തുഷ്ടോ ഽഭവദ് ഗുരുഃ
14 സ ച താം കാലയോഗേന പ്രോവാച രഘുനന്ദന
  പരിതുഷ്ടോ ഽസ്മി ഭദ്രം തേ കിം കരോമി തവ പ്രിയം
15 പരിതുഷ്ടം മുനിം ജ്ഞാത്വാ ഗന്ധർവീ മധുരസ്വരം
  ഉവാച പരമപ്രീതാ വാക്യജ്ഞാ വാക്യകോവിദം
16 ലക്ഷ്മ്യാ സമുദിതോ ബ്രാഹ്മ്യാ ബ്രഹ്മഭൂതോ മഹാതപാഃ
  ബ്രാഹ്മേണ തപസാ യുക്തം പുത്രം ഇച്ഛാമി ധാർമികം
17 അപതിശ് ചാസ്മി ഭദ്രം തേ ഭാര്യാ ചാസ്മി ന കസ്യ ചിത്
  ബ്രാഹ്മേണോപഗതായാശ് ച ദാതും അർഹസി മേ സുതം
18 തസ്യാഃ പ്രസന്നോ ബ്രഹ്മർഷിർ ദദൗ പുത്രം അനുത്തമം
  ബ്രഹ്മദത്ത ഇതി ഖ്യാതം മാനസം ചൂലിനഃ സുതം
19 സ രാജാ ബ്രഹ്മദത്തസ് തു പുരീം അധ്യവസത് തദാ
  കാമ്പില്യാം പരയാ ലക്ഷ്മ്യാ ദേവരാജോ യഥാ ദിവം
20 സ ബുദ്ധിം കൃതവാൻ രാജാ കുശനാഭഃ സുധാർമികഃ
  ബ്രഹ്മദത്തായ കാകുത്സ്ഥ ദാതും കന്യാശതം തദാ
21 തം ആഹൂയ മഹാതേജാ ബ്രഹ്മദത്തം മഹീപതിഃ
  ദദൗ കന്യാശതം രാജാ സുപ്രീതേനാന്തരാത്മനാ
22 യഥാക്രമം തതഃ പാണിം ജഗ്രാഹ രഘുനന്ദന
  ബ്രഹ്മദത്തോ മഹീ പാലസ് താസാം ദേവപതിർ യഥാ
23 സ്പൃഷ്ടമാത്രേ തതഃ പാണൗ വികുബ്ജാ വിഗതജ്വരാഃ
  യുക്താഃ പരമയാ ലക്ഷ്മ്യാ ബഭുഃ കന്യാശതം തദാ
24 സ ദൃഷ്ട്വാ വായുനാ മുക്താഃ കുശനാഭോ മഹീപതിഃ
  ബഭൂവ പരമപ്രീതോ ഹർഷം ലേഭേ പുനഃ പുനഃ
25 കൃതോദ്വാഹം തു രാജാനം ബ്രഹ്മദത്തം മഹീപതിഃ
  സദാരം പ്രേഷയാം ആസ സോപാധ്യായ ഗണം തദാ
26 സോമദാപി സുസംഹൃഷ്ടാ പുത്രസ്യ സദൃശീം ക്രിയാം
  യഥാന്യായം ച ഗന്ധർവീ സ്നുഷാസ് താഃ പ്രത്യനന്ദത