രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം30

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം30

1 അഥ താം രജനീം തത്ര കൃതാർഥൗ രാമലക്ഷണൗ
 ഊഷതുർ മുദിതൗ വീരൗ പ്രഹൃഷ്ടേനാന്തരാത്മനാ
2 പ്രഭാതായാം തു ശർവര്യാം കൃതപൗർവാഹ്ണികക്രിയൗ
 വിശ്വാമിത്രം ഋഷീംശ് ചാന്യാൻ സഹിതാവ് അഭിജഗ്മതുഃ
3 അഭിവാദ്യ മുനിശ്രേഷ്ഠം ജ്വലന്തം ഇവ പാവകം
 ഊചതുർ മധുരോദാരം വാക്യം മധുരഭാഷിണൗ
4 ഇമൗ സ്വോ മുനിശാർദൂല കിങ്കരൗ സമുപസ്ഥിതൗ
 ആജ്ഞാപയ യഥേഷ്ടം വൈ ശാസനം കരവാവ കിം
5 ഏവം ഉക്തേ തതസ് താഭ്യാം സർവ ഏവ മഹർഷയഃ
 വിശ്വാമിത്രം പുരസ്കൃത്യ രാമം വചനം അബ്രുവൻ
6 മൈഥിലസ്യ നരശ്രേഷ്ഠ ജനകസ്യ ഭവിഷ്യതി
 യജ്ഞഃ പരമധർമിഷ്ഠസ് തത്ര യാസ്യാമഹേ വയം
7 ത്വം ചൈവ നരശാർദൂല സഹാസ്മാഭിർ ഗമിഷ്യസി
 അദ്ഭുതം ച ധനൂരത്നം തത്ര ത്വം ദ്രഷ്ടും അർഹസി
8 തദ് ധി പൂർവം നരശ്രേഷ്ഠ ദത്തം സദസി ദൈവതൈഃ
 അപ്രമേയബലം ഘോരം മഖേ പരമഭാസ്വരം
9 നാസ്യ ദേവാ ന ഗന്ധർവാ നാസുരാ ന ച രാക്ഷസാഃ
 കർതും ആരോപണം ശക്താ ന കഥം ചന മാനുഷാഃ
10 ധനുഷസ് തസ്യ വീര്യം ഹി ജിജ്ഞാസന്തോ മഹീക്ഷിതഃ
  ന ശേകുർ ആരോപയിതും രാജപുത്രാ മഹാബലാഃ
11 തദ് ധനുർ നരശാർദൂല മൈഥിലസ്യ മഹാത്മനഃ
  തത്ര ദ്രക്ഷ്യസി കാകുത്സ്ഥ യജ്ഞം ചാദ്ഭുതദർശനം
12 തദ് ധി യജ്ഞഫലം തേന മൈഥിലേനോത്തമം ധനുഃ
  യാചിതം നരശാർദൂല സുനാഭം സർവദൈവതൈഃ
13 ഏവം ഉക്ത്വാ മുനിവരഃ പ്രസ്ഥാനം അകരോത് തദാ
  സർഷിസംഘഃ സകാകുത്സ്ഥ ആമന്ത്ര്യ വനദേവതാഃ
14 സ്വസ്തി വോ ഽസ്തു ഗമിഷ്യാമി സിദ്ധഃ സിദ്ധാശ്രമാദ് അഹം
  ഉത്തരേ ജാഹ്നവീതീരേ ഹിമവന്തം ശിലോച്ചയം
15 പ്രദക്ഷിണം തതഃ കൃത്വാ സിദ്ധാശ്രമം അനുത്തമം
  ഉത്തരാം ദിശം ഉദ്ദിശ്യ പ്രസ്ഥാതും ഉപചക്രമേ
16 തം വ്രജന്തം മുനിവരം അന്വഗാദ് അനുസാരിണാം
  ശകടീ ശതമാത്രം തു പ്രയാണേ ബ്രഹ്മവാദിനാം
17 മൃഗപക്ഷിഗണാശ് ചൈവ സിദ്ധാശ്രമനിവാസിനഃ
  അനുജഗ്മുർ മഹാത്മാനം വിശ്വാമിത്രം മഹാമുനിം
18 തേ ഗത്വാ ദൂരം അധ്വാനം ലംബമാനേ ദിവാകരേ
  വാസം ചക്രുർ മുനിഗണാഃ ശോണാകൂലേ സമാഹിതാഃ
19 തേ ഽസ്തം ഗതേ ദിനകരേ സ്നാത്വാ ഹുതഹുതാശനാഃ
  വിശ്വാമിത്രം പുരസ്കൃത്യ നിഷേദുർ അമിതൗജസഃ
20 രാമോ ഽപി സഹസൗമിത്രിർ മുനീംസ് താൻ അഭിപൂജ്യ ച
  അഗ്രതോ നിഷസാദാഥ വിശ്വാമിത്രസ്യ ധീമതഃ
21 അഥ രാമോ മഹാതേജാ വിശ്വാമിത്രം മഹാമുനിം
  പപ്രച്ഛ മുനിശാർദൂലം കൗതൂഹലസമന്വിതഃ
22 ഭഗവൻ കോ ന്വ് അയം ദേശഃ സമൃദ്ധവനശോഭിതഃ
  ശ്രോതും ഇച്ഛാമി ഭദ്രം തേ വക്തും അർഹസി തത്ത്വതഃ
23 ചോദിതോ രാമവാക്യേന കഥയാം ആസ സുവ്രതഃ
  തസ്യ ദേശസ്യ നിഖിലം ഋഷിമധ്യേ മഹാതപാഃ