രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം29

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം29

1 അഥ തൗ ദേശകാലജ്ഞൗ രാജപുത്രാവ് അരിന്ദമൗ
 ദേശേ കാലേ ച വാക്യജ്ഞാവ് അബ്രൂതാം കൗശികം വചഃ
2 ഭഗവഞ് ശ്രോതും ഇച്ഛാവോ യസ്മിൻ കാലേ നിശാചരൗ
 സംരക്ഷണീയൗ തൗ ബ്രഹ്മൻ നാതിവർതേത തത്ക്ഷണം
3 ഏവം ബ്രുവാണൗ കാകുത്സ്ഥൗ ത്വരമാണൗ യുയുത്സയാ
 സർവേ തേ മുനയഃ പ്രീതാഃ പ്രശശംസുർ നൃപാത്മജൗ
4 അദ്യ പ്രഭൃതി ഷഡ്രാത്രം രക്ഷതം രാഘവൗ യുവാം
 ദീക്ഷാം ഗതോ ഹ്യ് ഏഷ മുനിർ മൗനിത്വം ച ഗമിഷ്യതി
5 തൗ തു തദ് വചനം ശ്രുത്വാ രാജപുത്രൗ യശസ്വിനൗ
 അനിദ്രൗ ഷഡഹോരാത്രം തപോവനം അരക്ഷതാം
6 ഉപാസാം ചക്രതുർ വീരൗ യത്തൗ പരമധന്വിനൗ
 രരക്ഷതുർ മുനിവരം വിശ്വാമിത്രം അരിന്ദമൗ
7 അഥ കാലേ ഗതേ തസ്മിൻ ഷഷ്ഠേ ഽഹനി സമാഗതേ
 സൗമിത്രം അബ്രവീദ് രാമോ യത്തോ ഭവ സമാഹിതഃ
8 രാമസ്യൈവം ബ്രുവാണസ്യ ത്വരിതസ്യ യുയുത്സയാ
 പ്രജജ്വാല തതോ വേദിഃ സോപാധ്യായപുരോഹിതാ
9 മന്ത്രവച് ച യഥാന്യായം യജ്ഞോ ഽസൗ സമ്പ്രവർതതേ
 ആകാശേ ച മഹാഞ് ശബ്ദഃ പ്രാദുർ ആസീദ് ഭയാനകഃ
10 ആവാര്യ ഗഗനം മേഘോ യഥാ പ്രാവൃഷി നിർഗതഃ
  തഥാ മായാം വികുർവാണൗ രാക്ഷസാവ് അഭ്യധാവതാം
11 മാരീചശ് ച സുബാഹുശ് ച തയോർ അനുചരാസ് തഥാ
  ആഗമ്യ ഭീമസങ്കാശാ രുധിരൗഘാൻ അവാസൃജൻ
12 താവ് ആപതന്തൗ സഹസാ ദൃഷ്ട്വാ രാജീവലോചനഃ
  ലക്ഷ്മണം ത്വ് അഭിസമ്പ്രേക്ഷ്യ രാമോ വചനം അബ്രവീത്
13 പശ്യ ലക്ഷ്മണ ദുർവൃത്താൻ രാക്ഷസാൻ പിശിതാശനാൻ
  മാനവാസ്ത്രസമാധൂതാൻ അനിലേന യഥാഘനാൻ
14 മാനവം പരമോദാരം അസ്ത്രം പരമഭാസ്വരം
  ചിക്ഷേപ പരമക്രുദ്ധോ മാരീചോർ അസി രാഘവഃ
15 സ തേന പരമാസ്ത്രേണ മാനവേന സമാഹിതഃ
  സമ്പൂർണം യോജനശതം ക്ഷിപ്തഃ സാഗരസമ്പ്ലവേ
16 വിചേതനം വിഘൂർണന്തം ശീതേഷുബലപീഡിതം
  നിരസ്തം ദൃശ്യ മാരീചം രാമോ ലക്ഷ്മണം അബ്രവീത്
17 പശ്യ ലക്ഷ്മണ ശീതേഷും മാനവം ധർമസംഹിതം
  മോഹയിത്വാ നയത്യ് ഏനം ന ച പ്രാണൈർ വിയുജ്യതേ
18 ഇമാൻ അപി വധിഷ്യാമി നിർഘൃണാൻ ദുഷ്ടചാരിണഃ
  രാക്ഷസാൻ പാപകർമസ്ഥാൻ യജ്ഞഘ്നാൻ രുധിരാശനാൻ
19 വിഗൃഹ്യ സുമഹച് ചാസ്ത്രം ആഗ്നേയം രഘുനന്ദനഃ
  സുബാഹുർ അസി ചിക്ഷേപ സ വിദ്ധഃ പ്രാപതദ് ഭുവി
20 ശേഷാൻ വായവ്യം ആദായ നിജഘാന മഹായശാഃ
  രാഘവഃ പരമോദാരോ മുനീനാം മുദം ആവഹൻ
21 സ ഹത്വാ രാക്ഷസാൻ സർവാൻ യജ്ഞഘ്നാൻ രഘുനന്ദനഃ
  ഋഷിഭിഃ പൂജിതസ് തത്ര യഥേന്ദ്രോ വിജയേ പുരാ
22 അഥ യജ്ഞേ സമാപ്തേ തു വിശ്വാമിത്രോ മഹാമുനിഃ
  നിരീതികാ ദിശോ ദൃഷ്ട്വാ കാകുത്സ്ഥം ഇദം അബ്രവീത്
23 കൃതാർഥോ ഽസ്മി മഹാബാഹോ കൃതം ഗുരുവചസ് ത്വയാ
  സിദ്ധാശ്രമം ഇദം സത്യം കൃതം രാമ മഹായശഃ