രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം28

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം28

1 അഥ തസ്യാപ്രമേയസ്യ തദ് വനം പരിപൃച്ഛതഃ
 വിശ്വാമിത്രോ മഹാതേജാ വ്യാഖ്യാതും ഉപചക്രമേ
2 ഏഷ പൂർവാശ്രമോ രാമ വാമനസ്യ മഹാത്മനഃ
 സിദ്ധാശ്രമ ഇതി ഖ്യാതഃ സിദ്ധോ ഹ്യ് അത്ര മഹാതപാഃ
3 ഏതസ്മിന്ന് ഏവ കാലേ തു രാജാ വൈരോചനിർ ബലിഃ
 നിർജിത്യ ദൈവതഗണാൻ സേന്ദ്രാംശ് ച സമരുദ്ഗണാൻ
 കാരയാം ആസ തദ് രാജ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു വിശ്രുതഃ
4 ബലേസ് തു യജമാനസ്യ ദേവാഃ സാഗ്നിപുരോഗമാഃ
 സമാഗമ്യ സ്വയം ചൈവ വിഷ്ണും ഊചുർ ഇഹാശ്രമേ
5 ബലിർ വൈരോചനിർ വിഷ്ണോ യജതേ യജ്ഞം ഉത്തമം
 അസമാപ്തേ ക്രതൗ തസ്മിൻ സ്വകാര്യം അഭിപദ്യതാം
6 യേ ചൈനം അഭിവർതന്തേ യാചിതാര ഇതസ് തതഃ
 യച് ച യത്ര യഥാവച് ച സർവം തേഭ്യഃ പ്രയച്ഛതി
7 സ ത്വം സുരഹിതാർഥായ മായായോഗം ഉപാശ്രിതഃ
 വാമനത്വം ഗതോ വിഷ്ണോ കുരു കല്യാണം ഉത്തമം
8 അയം സിദ്ധാശ്രമോ നാമ പ്രസാദാത് തേ ഭവിഷ്യതി
 സിദ്ധേ കർമണി ദേവേശ ഉത്തിഷ്ഠ ഭഗവന്ന് ഇതഃ
9 അഥ വിഷ്ണുർ മഹാതേജാ അദിത്യാം സമജായത
 വാമനം രൂപം ആസ്ഥായ വൈരോചനിം ഉപാഗമത്
10 ത്രീൻ ക്രമാൻ അഥ ഭിക്ഷിത്വാ പ്രതിഗൃഹ്യ ച മാനതഃ
  ആക്രമ്യ ലോകാംൽ ലോകാത്മാ സർവഭൂതഹിതേ രതഃ
11 മഹേന്ദ്രായ പുനഃ പ്രാദാൻ നിയമ്യ ബലിം ഓജസാ
  ത്രൈലോക്യം സ മഹാതേജാശ് ചക്രേ ശക്രവശം പുനഃ
12 തേനൈഷ പൂർവം ആക്രാന്ത ആശ്രമഃ ശ്രമനാശനഃ
  മയാപി ഭക്ത്യാ തസ്യൈഷ വാമനസ്യോപഭുജ്യതേ
13 ഏതം ആശ്രമം ആയാന്തി രാക്ഷസാ വിഘ്നകാരിണഃ
  അത്ര തേ പുരുഷവ്യാഘ്ര ഹന്തവ്യാ ദുഷ്ടചാരിണഃ
14 അദ്യ ഗച്ഛാമഹേ രാമ സിദ്ധാശ്രമം അനുത്തമം
  തദ് ആശ്രമപദം താത തവാപ്യ് ഏതദ് യഥാ മമ
15 തം ദൃഷ്ട്വാ മുനയഃ സർവേ സിദ്ധാശ്രമനിവാസിനഃ
  ഉത്പത്യോത്പത്യ സഹസാ വിശ്വാമിത്രം അപൂജയൻ
16 യഥാർഹം ചക്രിരേ പൂജാം വിശ്വാമിത്രായ ധീമതേ
  തഥൈവ രാജപുത്രാഭ്യാം അകുർവന്ന് അതിഥിക്രിയാം
17 മുഹൂർതം അഥ വിശ്രാന്തൗ രാജപുത്രാവ് അരിന്ദമൗ
  പ്രാഞ്ജലീ മുനിശാർദൂലം ഊചതൂ രഘുനന്ദനൗ
18 അദ്യൈവ ദീക്ഷാം പ്രവിശ ഭദ്രം തേ മുനിപുംഗവ
  സിദ്ധാശ്രമോ ഽയം സിദ്ധഃ സ്യാത് സത്യം അസ്തു വചസ് തവ
19 ഏവം ഉക്തോ മഹാതേജാ വിശ്വാമിത്രോ മഹാമുനിഃ
  പ്രവിവേശ തദാ ദീക്ഷാം നിയതോ നിയതേന്ദ്രിയഃ
20 കുമാരാവ് അപി താം രാത്രിം ഉഷിത്വാ സുസമാഹിതൗ
  പ്രഭാതകാലേ ചോത്ഥായ വിശ്വാമിത്രം അവന്ദതാം