രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം27

1 പ്രതിഗൃഹ്യ തതോ ഽസ്ത്രാണി പ്രഹൃഷ്ടവദനഃ ശുചിഃ
 ഗച്ഛന്ന് ഏവ ച കാകുത്സ്ഥോ വിശ്വാമിത്രം അഥാബ്രവീത്
2 ഗൃഹീതാസ്ത്രോ ഽസ്മി ഭഗവൻ ദുരാധർഷഃ സുരൈർ അപി
 അസ്ത്രാണാം ത്വ് അഹം ഇച്ഛാമി സംഹാരം മുനിപുംഗവ
3 ഏവം ബ്രുവതി കാകുത്സ്ഥേ വിശ്വാമിത്രോ മഹാമുനിഃ
 സംഹാരം വ്യാജഹാരാഥ ധൃതിമാൻ സുവ്രതഃ ശുചിഃ
4 സത്യവന്തം സത്യകീർതിം ധൃഷ്ടം രഭസം ഏവ ച
 പ്രതിഹാരതരം നാമ പരാങ്മുഖം അവാങ്മുഖം
5 ലക്ഷാക്ഷവിഷമൗ ചൈവ ദൃഢനാഭസുനാഭകൗ
 ദശാക്ഷശതവക്ത്രൗ ച ദശശീർഷശതോദരൗ
6 പദ്മനാഭമഹാനാഭൗ ദുന്ദുനാഭസുനാഭകൗ
 ജ്യോതിഷം കൃശനം ചൈവ നൈരാശ്യ വിമലാവ് ഉഭൗ
7 യൗഗന്ധരഹരിദ്രൗ ച ദൈത്യപ്രമഥനൗ തഥാ
 പിത്ര്യം സൗമനസം ചൈവ വിധൂതമകരാവ് ഉഭൗ
8 കരവീരകരം ചൈവ ധനധാന്യൗ ച രാഘവ
 കാമരൂപം കാമരുചിം മോഹം ആവരണം തഥാ
9 ജൃംഭകം സർവനാഭം ച സന്താനവരണൗ തഥാ
 ഭൃശാശ്വതനയാൻ രാമ ഭാസ്വരാൻ കാമരൂപിണഃ
10 പ്രതീച്ഛ മമ ഭദ്രം തേ പാത്രഭൂതോ ഽസി രാഘവ
  ദിവ്യഭാസ്വരദേഹാശ് ച മൂർതിമന്തഃ സുഖപ്രദാഃ
11 രാമം പ്രാഞ്ജലയോ ഭൂത്വാബ്രുവൻ മധുരഭാഷിണഃ
  ഇമേ സ്മ നരശാർദൂല ശാധി കിം കരവാമ തേ
12 ഗമ്യതാം ഇതി താൻ ആഹ യഥേഷ്ടം രഘുനന്ദനഃ
  മാനസാഃ കാര്യകാലേഷു സാഹായ്യം മേ കരിഷ്യഥ
13 അഥ തേ രാമം ആമന്ത്ര്യ കൃത്വാ ചാപി പ്രദക്ഷിണം
  ഏവം അസ്ത്വ് ഇതി കാകുത്സ്ഥം ഉക്ത്വാ ജഗ്മുർ യഥാഗതം
14 സ ച താൻ രാഘവോ ജ്ഞാത്വാ വിശ്വാമിത്രം മഹാമുനിം
  ഗച്ഛന്ന് ഏവാഥ മധുരം ശ്ലക്ഷ്ണം വചനം അബ്രവീത്
15 കിം ന്വ് ഏതൻ മേഘസങ്കാശം പർവതസ്യാവിദൂരതഃ
  വൃക്ഷഷണ്ഡം ഇതോ ഭാതി പരം കൗതൂഹലം ഹി മേ
16 ദർശനീയം മൃഗാകീർണം മനോഹരം അതീവ ച
  നാനാപ്രകാരൈഃ ശകുനൈർ വൽഗുഭാഷൈർ അലങ്കൃതം
17 നിഃസൃതാഃ സ്മ മുനിശ്രേഷ്ഠ കാന്താരാദ് രോമഹർഷണാത്
  അനയാ ത്വ് അവഗച്ഛാമി ദേശസ്യ സുഖവത്തയാ
18 സർവം മേ ശംസ ഭഗവൻ കസ്യാശ്രമപദം ത്വ് ഇദം
  സമ്പ്രാപ്താ യത്ര തേ പാപാ ബ്രഹ്മഘ്നാ ദുഷ്ടചാരിണഃ