രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം26

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം26

1 അഥ താം രജനീം ഉഷ്യ വിശ്വാമിരോ മഹായശാഃ
 പ്രഹസ്യ രാഘവം വാക്യം ഉവാച മധുരാക്ഷരം
2 പതിതുഷ്ടോ ഽസ്മി ഭദ്രം തേ രാജപുത്ര മഹായശഃ
 പ്രീത്യാ പരമയാ യുക്തോ ദദാമ്യ് അസ്ത്രാണി സർവശഃ
3 ദേവാസുരഗണാൻ വാപി സഗന്ധർവോരഗാൻ അപി
 യൈർ അമിത്രാൻ പ്രസഹ്യാജൗ വശീകൃത്യ ജയിഷ്യസി
4 താനി ദിവ്യാനി ഭദ്രം തേ ദദാമ്യ് അസ്ത്രാണി സർവശഃ
 ദണ്ഡചക്രം മഹദ് ദിവ്യം തവ ദാസ്യാമി രാഘവ
5 ധർമചക്രം തതോ വീര കാലചക്രം തഥൈവ ച
 വിഷ്ണുചക്രം തഥാത്യുഗ്രം ഐന്ദ്രം ചക്രം തഥൈവ ച
6 വജ്രം അസ്ത്രം നരശ്രേഷ്ഠ ശൈവം ശൂലവരം തഥാ
 അസ്ത്രം ബ്രഹ്മശിരശ് ചൈവ ഐഷീകം അപി രാഘവ
7 ദദാമി തേ മഹാബാഹോ ബ്രാഹ്മം അസ്ത്രം അനുത്തമം
 ഗദേ ദ്വേ ചൈവ കാകുത്സ്ഥ മോദകീ ശിഖരീ ഉഭേ
8 പ്രദീപ്തേ നരശാർദൂല പ്രയച്ഛാമി നൃപാത്മജ
 ധർമപാശം അഹം രാമ കാലപാശം തഥൈവ ച
9 വാരുണം പാശം അസ്ത്രം ച ദദാന്യ് അഹം അനുത്തമം
 അശനീ ദ്വേ പ്രയച്ഛാമി ശുഷ്കാർദ്രേ രഘുനന്ദന
10 ദദാമി ചാസ്ത്രം പൈനാകം അസ്ത്രം നാരായണം തഥാ
  ആഗ്നേയം അസ്ത്ര ദയിതം ശിഖരം നാമ നാമതഃ
11 വായവ്യം പ്രഥമം നാമ ദദാമി തവ രാഘവ
  അസ്ത്രം ഹയശിരോ നാമ ക്രൗഞ്ചം അസ്ത്രം തഥൈവ ച
12 ശക്തി ദ്വയം ച കാകുത്സ്ഥ ദദാമി തവ ചാനഘ
  കങ്കാലം മുസലം ഘോരം കാപാലം അഥ കങ്കണം
13 ധാരയന്ത്യ് അസുരാ യാനി ദദാമ്യ് ഏതാനി സർവശഃ
  വൈദ്യാധരം മഹാസ്ത്രം ച നന്ദനം നാമ നാമതഃ
14 അസിരത്നം മഹാബാഹോ ദദാമി നൃവരാത്മജ
  ഗാന്ധർവം അസ്ത്രം ദയിതം മാനവം നാമ നാമതഃ
15 പ്രസ്വാപനപ്രശമനേ ദദ്മി സൗരം ച രാഘവ
  ദർപണം ശോഷണം ചൈവ സന്താപനവിലാപനേ
16 മദനം ചൈവ ദുർധർഷം കന്ദർപദയിതം തഥാ
  പൈശാചം അസ്ത്രം ദയിതം മോഹനം നാമ നാമതഃ
  പ്രതീച്ഛ നരശാർദൂല രാജപുത്ര മഹായശഃ
17 താമസം നരശാർദൂല സൗമനം ച മഹാബലം
  സംവർതം ചൈവ ദുർധർഷം മൗസലം ച നൃപാത്മജ
18 സത്യം അസ്ത്രം മഹാബാഹോ തഥാ മായാധരം പരം
  ഘോരം തേജഃപ്രഭം നാമ പരതേജോഽപകർഷണം
19 സോമാസ്ത്രം ശിശിരം നാമ ത്വാഷ്ട്രം അസ്ത്രം സുദാമനം
  ദാരുണം ച ഭഗസ്യാപി ശീതേഷും അഥ മാനവം
20 ഏതാൻ നാമ മഹാബാഹോ കാമരൂപാൻ മഹാബലാൻ
  ഗൃഹാണ പരമോദാരാൻ ക്ഷിപ്രം ഏവ നൃപാത്മജ
21 സ്ഥിതസ് തു പ്രാങ്മുഖോ ഭൂത്വാ ശുചിർ നിവരതസ് തദാ
  ദദൗ രാമായ സുപ്രീതോ മന്ത്രഗ്രാമം അനുത്തമം
22 ജപതസ് തു മുനേസ് തസ്യ വിശ്വാമിത്രസ്യ ധീമതഃ
  ഉപതസ്ഥുർ മഹാർഹാണി സർവാണ്യ് അസ്ത്രാണി രാഘവം
23 ഊചുശ് ച മുദിതാ രാമം സർവേ പ്രാഞ്ജലയസ് തദാ
  ഇമേ സ്മ പരമോദാര കിങ്കരാസ് തവ രാഘവ
24 പ്രതിഗൃഹ്യ ച കാകുത്സ്ഥഃ സമാലഭ്യ ച പാണിനാ
  മനസാ മേ ഭവിഷ്യധ്വം ഇതി താന്യ് അഭ്യചോദയത്
25 തതഃ പ്രീതമനാ രാമോ വിശ്വാമിത്രം മഹാമുനിം
  അഭിവാദ്യ മഹാതേജാ ഗമനായോപചക്രമേ