രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം3

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം3

1 ശ്രുത്വാ വസ് തു സമഗ്രം തദ് ധർമാത്മാ ധർമസംഹിതം
 വ്യക്തം അന്വേഷതേ ഭൂയോ യദ് വൃത്തം തസ്യ ധീമതഃ
2 ഉപസ്പൃശ്യോദകം സംയൻ മുനിഃ സ്ഥിത്വാ കൃതാഞ്ജലിഃ
 പ്രാചീനാഗ്രേഷു ദർഭേഷു ധർമേണാന്വേഷതേ ഗതിം
3 ജന്മ രാമസ്യ സുമഹദ് വീര്യം സർവാനുകൂലതാം
 ലോകസ്യ പ്രിയതാം ക്ഷാന്തിം സൗമ്യതാം സത്യശീലതാം
4 നാനാചിത്രാഃ കഥാശ് ചാന്യാ വിശ്വാമിത്രസഹായനേ
 ജാനക്യാശ് ച വിവാഹം ച ധനുഷശ് ച വിഭേദനം
5 രാമരാമവിവാദം ച ഗുണാൻ ദാശരഥേസ് തഥാ
 തഥാഭിഷേകം രാമസ്യ കൈകേയ്യാ ദുഷ്ടഭാവതാം
6 വ്യാഘാതം ചാഭിഷേകസ്യ രാമസ്യ ച വിവാസനം
 രാജ്ഞഃ ശോകം വിലാപം ച പരലോകസ്യ ചാശ്രയം
7 പ്രകൃതീനാം വിഷാദം ച പ്രകൃതീനാം വിസർജനം
 നിഷാദാധിപസംവാദം സൂതോപാവർതനം തഥാ
8 ഗംഗായാശ് ചാഭിസന്താരം ഭരദ്വാജസ്യ ദർശനം
 ഭരദ്വാജാഭ്യനുജ്ഞാനാച് ചിത്രകൂടസ്യ ദർശനം
9 വാസ്തുകർമനിവേശം ച ഭരതാഗമനം തഥാ
 പ്രസാദനം ച രാമസ്യ പിതുശ് ച സലിലക്രിയാം
10 പാദുകാഗ്ര്യാഭിഷേകം ച നന്ദിഗ്രാമ നിവാസനം
  ദണ്ഡകാരണ്യഗമനം സുതീക്ഷ്ണേന സമാഗമം
11 അനസൂയാസമസ്യാം ച അംഗരാഗസ്യ ചാർപണം
  ശൂർപണഖ്യാശ് ച സംവാദം വിരൂപകരണം തഥാ
12 വധം ഖരത്രിശിരസോർ ഉത്ഥാനം രാവണസ്യ ച
  മാരീചസ്യ വധം ചൈവ വൈദേഹ്യാ ഹരണം തഥാ
13 രാഘവസ്യ വിലാപം ച ഗൃധ്രരാജനിബർഹണം
  കബന്ധദർശനം ചൈവ പമ്പായാശ് ചാപി ദർശനം
14 ശർബര്യാ ദർശനം ചൈവ ഹനൂമദ്ദർശനം തഥാ
  വിലാപം ചൈവ പമ്പായാം രാഘവസ്യ മഹാത്മനഃ
15 ഋഷ്യമൂകസ്യ ഗമനം സുഗ്രീവേണ സമാഗമം
  പ്രത്യയോത്പാദനം സഖ്യം വാലിസുഗ്രീവവിഗ്രഹം
16 വാലിപ്രമഥനം ചൈവ സുഗ്രീവപ്രതിപാദനം
  താരാവിലാപസമയം വർഷരാത്രിനിവാസനം
17 കോപം രാഘവസിംഹസ്യ ബലാനാം ഉപസംഗ്രഹം
  ദിശഃ പ്രസ്ഥാപനം ചൈവ പൃഥിവ്യാശ് ച നിവേദനം
18 അംഗുലീയകദാനം ച ഋക്ഷസ്യ ബിലദർശനം
  പ്രായോപവേശനം ചൈവ സമ്പാതേശ് ചാപി ദർശനം
19 പർവതാരോഹണം ചൈവ സാഗരസ്യ ച ലംഘനം
  രാത്രൗ ലങ്കാപ്രവേശം ച ഏകസ്യാപി വിചിന്തനം
20 ആപാനഭൂമിഗമനം അവരോധസ്യ ദർശനം
  അശോകവനികായാനം സീതായാശ് ചാപി ദർശനം
21 അഭിജ്ഞാനപ്രദാനം ച സീതായാശ് ചാപി ഭാഷണം
  രാക്ഷസീതർജനം ചൈവ ത്രിജടാസ്വപ്നദർശനം
22 മണിപ്രദാനം സീതായാ വൃക്ഷഭംഗം തഥൈവ ച
  രാക്ഷസീവിദ്രവം ചൈവ കിങ്കരാണാം നിബർഹണം
23 ഗ്രഹണം വായുസൂനോശ് ച ലങ്കാദാഹാഭിഗർജനം
  പ്രതിപ്ലവനം ഏവാഥ മധൂനാം ഹരണം തഥാ
24 രാഘവാശ്വാസനം ചൈവ മണിനിര്യാതനം തഥാ
  സംഗമം ച സമുദ്രസ്യ നലസേതോശ് ച ബന്ധനം
25 പ്രതാരം ച സമുദ്രസ്യ രാത്രൗ ലങ്കാവരോധനം
  വിഭീഷണേന സംസർഗം വധോപായനിവേദനം
26 കുംഭകർണസ്യ നിധനം മേഘനാദനിബർഹണം
  രാവണസ്യ വിനാശം ച സീതാവാപ്തിം അരേഃ പുരേ
27 ബിഭീഷണാഭിഷേകം ച പുഷ്പകസ്യ ച ദർശനം
  അയോധ്യായാശ് ച ഗമനം ഭരതേന സമാഗമം
28 രാമാഭിഷേകാഭ്യുദയം സർവസൈന്യവിസർജനം
  സ്വരാഷ്ട്രരഞ്ജനം ചൈവ വൈദേഹ്യാശ് ച വിസർജനം
29 അനാഗതം ച യത് കിം ചിദ് രാമസ്യ വസുധാതലേ
  തച് ചകാരോത്തരേ കാവ്യേ വാൽമീകിർ ഭഗവാൻ ഋഷിഃ