രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം22

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം22

1 പ്രഭാതായാം തു ശർവര്യാം വിശ്വാമിത്രോ മഹാമുനിഃ
 അഭ്യഭാഷത കാകുത്സ്ഥം ശയാനം പർണസംസ്തരേ
2 കൗസല്യാ സുപ്രജാ രാമ പൂർവാ സന്ധ്യാ പ്രവർതതേ
 ഉത്തിഷ്ഠ നരശാർദൂല കർതവ്യം ദൈവം ആഹ്നികം
3 തസ്യർഷേഃ പരമോദാരം വചഃ ശ്രുത്വാ നൃപാത്മജൗ
 സ്നാത്വാ കൃതോദകൗ വീരൗ ജേപതുഃ പരമം ജപം
4 കൃതാഹ്നികൗ മഹാവീര്യൗ വിശ്വാമിത്രം തപോധനം
 അഭിവാദ്യാഭിസംഹൃഷ്ടൗ ഗമനായോപതസ്ഥതുഃ
5 തൗ പ്രയാതേ മഹാവീര്യൗ ദിവ്യം ത്രിപഥഗാം നദീം
 ദദൃശാതേ തതസ് തത്ര സരയ്വാഃ സംഗമേ ശുഭേ
6 തത്രാശ്രമപദം പുണ്യം ഋഷീണാം ഉഗ്രതേജസാം
 ബഹുവർഷസഹസ്രാണി തപ്യതാം പരമം തപഃ
7 തം ദൃഷ്ട്വാ പരമപ്രീതൗ രാഘവൗ പുണ്യം ആശ്രമം
 ഊചതുസ് തം മഹാത്മാനം വിശ്വാമിത്രം ഇദം വചഃ
8 കസ്യായം ആശ്രമഃ പുണ്യഃ കോ ന്വ് അസ്മിൻ വസതേ പുമാൻ
 ഭഗവഞ് ശ്രോതും ഇച്ഛാവഃ പരം കൗതൂഹലം ഹി നൗ
9 തയോസ് തദ് വചനം ശ്രുത്വാ പ്രഹസ്യ മുനിപുംഗവഃ
 അബ്രവീച് ഛ്രൂയതാം രാമ യസ്യായം പൂർവ ആശ്രമഃ
10 കന്ദർപോ മൂർതിമാൻ ആസീത് കാമ ഇത്യ് ഉച്യതേ ബുധൈഃ
11 തപസ്യന്തം ഇഹ സ്ഥാണും നിയമേന സമാഹിതം
  കൃതോദ്വാഹം തു ദേവേശം ഗച്ഛന്തം സമരുദ്ഗണം
  ധർഷയാം ആസ ദുർമേധാ ഹുങ്കൃതശ് ച മഹാത്മനാ
12 ദഗ്ധസ്യ തസ്യ രൗദ്രേണ ചക്ഷുഷാ രഘുനന്ദന
  വ്യശീര്യന്ത ശരീരാത് സ്വാത് സർവഗാത്രാണി ദുർമതേഃ
13 തസ്യ ഗാത്രം ഹതം തത്ര നിർദഗ്ധസ്യ മഹാത്മനാ
  അശരീരഃ കൃതഃ കാമഃ ക്രോധാദ് ദേവേശ്വരേണ ഹ
14 അനംഗ ഇതി വിഖ്യാതസ് തദാ പ്രഭൃതി രാഘവ
  സ ചാംഗവിഷയഃ ശ്രീമാൻ യത്രാംഗം സ മുമോച ഹ
15 തസ്യായം ആശ്രമഃ പുണ്യസ് തസ്യേമേ മുനയഃ പുരാ
  ശിഷ്യാ ധർമപരാ വീര തേഷാം പാപം ന വിദ്യതേ
16 ഇഹാദ്യ രജനീം രാമ വസേമ ശുഭദർശന
  പുണ്യയോഃ സരിതോർ മധ്യേ ശ്വസ് തരിഷ്യാമഹേ വയം
17 തേഷാം സംവദതാം തത്ര തപോ ദീർഘേണ ചക്ഷുഷാ
  വിജ്ഞായ പരമപ്രീതാ മുനയോ ഹർഷം ആഗമൻ
18 അർഘ്യം പാദ്യം തഥാതിഥ്യം നിവേദ്യകുശികാത്മജേ
  രാമലക്ഷ്മണയോഃ പശ്ചാദ് അകുർവന്ന് അതിഥിക്രിയാം
19 സത്കാരം സമനുപ്രാപ്യ കഥാഭിർ അഭിരഞ്ജയൻ
  ന്യവസൻ സുസുഖം തത്ര കാമാശ്രമപദേ തദാ