രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം21

1 തഥാ വസിഷ്ഠേ ബ്രുവതി രാജാ ദശരഥഃ സുതം
 പ്രഹൃഷ്ടവദനോ രാമം ആജുഹാവ സലക്ഷ്മണം
2 കൃതസ്വസ്ത്യയനം മാത്രാ പിത്രാ ദശരഥേന ച
 പുരോധസാ വസിഷ്ഠേന മംഗലൈർ അഭിമന്ത്രിതം
3 സ പുത്രം മൂർധ്ന്യ് ഉപാഘ്രായ രാജാ ദശരഥഃ പ്രിയം
 ദദൗ കുശികപുത്രായ സുപ്രീതേനാന്തരാത്മനാ
4 തതോ വായുഃ സുഖസ്പർശോ വിരജസ്കോ വവൗ തദാ
 വിശ്വാമിത്രഗതം രാമം ദൃഷ്ട്വാ രാജീവലോചനം
5 പുഷ്പവൃഷ്ടിർ മഹത്യ് ആസീദ് ദേവദുന്ദുഭിനിസ്വനഃ
 ശംഖദുന്ദുഭിനിർഘോഷഃ പ്രയാതേ തു മഹാത്മനി
6 വിശ്വാമിത്രോ യയാവ് അഗ്രേ തതോ രാമോ മഹായശാഃ
 കാകപക്ഷധരോ ധന്വീ തം ച സൗമിത്രിർ അന്വഗാത്
7 കലാപിനൗ ധനുഷ്പാണീ ശോഭയാനൗ ദിശോ ദശ
 വിശ്വാമിത്രം മഹാത്മാനം ത്രിശീർഷാവ് ഇവ പന്നഗൗ
 അനുജഗ്മതുർ അക്ഷുദ്രൗ പിതാമഹം ഇവാശ്വിനൗ
8 ബദ്ധഗോധാംഗുലിത്രാണൗ ഖഡ്ഗവന്തൗ മഹാദ്യുതീ
 സ്ഥാണും ദേവം ഇവാചിന്ത്യം കുമാരാവ് ഇവ പാവകീ
9 അധ്യർധയോജനം ഗത്വാ സരയ്വാ ദക്ഷിണേ തടേ
 രാമേതി മധുരാ വാണീം വിശ്വാമിത്രോ ഽഭ്യഭാഷത
10 ഗൃഹാണ വത്സ സലിലം മാ ഭൂത് കാലസ്യ പര്യയഃ
  മന്ത്രഗ്രാമം ഗൃഹാണ ത്വം ബലാം അതിബലാം തഥാ
11 ന ശ്രമോ ന ജ്വരോ വാ തേ ന രൂപസ്യ വിപര്യയഃ
  ന ച സുപ്തം പ്രമത്തം വാ ധർഷയിഷ്യന്തി നൈരൃതാഃ
12 ന ബാഹ്വോഃ സദൃശോ വീര്യേ പൃഥിവ്യാം അസ്തി കശ് ചന
  ത്രിഷു ലോകേഷു വാ രാമ ന ഭവേത് സദൃശസ് തവ
13 ന സൗഭാഗ്യേ ന ദാക്ഷിണ്യേ ന ജ്ഞാനേ ബുദ്ധിനിശ്ചയേ
  നോത്തരേ പ്രതിപത്തവ്യോ സമോ ലോകേ തവാനഘ
14 ഏതദ്വിദ്യാദ്വയേ ലബ്ധേ ഭവിതാ നാസ്തി തേ സമഃ
  ബലാ ചാതിബലാ ചൈവ സർവജ്ഞാനസ്യ മാതരൗ
15 ക്ഷുത്പിപാസേ ന തേ രാമ ഭവിഷ്യേതേ നരോത്തമ
  ബലാം അതിബലാം ചൈവ പഠതഃ പഥി രാഘവ
  വിദ്യാദ്വയം അധീയാനേ യശശ് ചാപ്യ് അതുലം ഭുവി
16 പിതാമഹസുതേ ഹ്യ് ഏതേ വിദ്യേ തേജഃസമന്വിതേ
  പ്രദാതും തവ കാകുത്സ്ഥ സദൃശസ് ത്വം ഹി ധാർമിക
17 കാമം ബഹുഗുണാഃ സർവേ ത്വയ്യ് ഏതേ നാത്ര സംശയഃ
  തപസാ സംഭൃതേ ചൈതേ ബഹുരൂപേ ഭവിഷ്യതഃ
18 തതോ രാമോ ജലം സ്പൃഷ്ട്വാ പ്രഹൃഷ്ടവദനഃ ശുചിഃ
  പ്രതിജഗ്രാഹ തേ വിദ്യേ മഹർഷേർ ഭാവിതാത്മനഃ
  വിദ്യാസമുദിതോ രാമഃ ശുശുഭേ ഭൂരിവിക്രമഃ
19 ഗുരുകാര്യാണി സർവാണി നിയുജ്യ കുശികാത്മജേ
  ഊഷുസ് താം രജനീം തത്ര സരയ്വാം സുസുഖം ത്രയഃ