രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം16

1 പുത്രത്വം തു ഗതേ വിഷ്ണൗ രാജ്ഞസ് തസ്യ മഹാത്മനഃ
 ഉവാച ദേവതാഃ സർവാഃ സ്വയംഭൂർ ഭഗവാൻ ഇദം
2 സത്യസന്ധസ്യ വീരസ്യ സർവേഷാം നോ ഹിതൈഷിണഃ
 വിഷ്ണോഃ സഹായാൻ ബലിനഃ സൃജധ്വം കാമരൂപിണഃ
3 മായാവിദശ് ച ശൂരാംശ് ച വായുവേഗസമാഞ്ജവേ
 നയജ്ഞാൻ ബുദ്ധിസമ്പന്നാൻ വിഷ്ണുതുല്യപരാക്രമാൻ
4 അസംഹാര്യാൻ ഉപായജ്ഞാൻ ദിവ്യസംഹനനാന്വിതാൻ
 സർവാസ്ത്രഗുണസമ്പന്നാൻ അമൃതപ്രാശനാൻ ഇവ
5 അപ്സരഃസു ച മുഖ്യാസു ഗന്ധർവീണാം തനൂഷു ച
 യക്ഷപന്നഗകന്യാസു ഋഷ്കവിദ്യാധരീഷു ച
6 കിംനരീണാം ച ഗാത്രേഷു വാനരീണാം തനൂഷു ച
 സൃജധ്വം ഹരിരൂപേണ പുത്രാംസ് തുല്യപരാക്രമാൻ
7 തേ തഥോക്താ ഭഗവതാ തത് പ്രതിശ്രുത്യ ശാസനം
 ജനയാം ആസുർ ഏവം തേ പുത്രാൻ വാനരരൂപിണഃ
8 ഋഷയശ് ച മഹാത്മാനഃ സിദ്ധവിദ്യാധരോരഗാഃ
 ചാരണാശ് ച സുതാൻ വീരാൻ സസൃജുർ വനചാരിണഃ
9 തേ സൃഷ്ടാ ബഹുസാഹസ്രാ ദശഗ്രീവവധോദ്യതാഃ
 അപ്രമേയബലാ വീരാ വിക്രാന്താഃ കാമരൂപിണഃ
10 തേ ഗജാചലസങ്കാശാ വപുഷ്മന്തോ മഹാബലാഃ
  ഋക്ഷവാനരഗോപുച്ഛാഃ ക്ഷിപ്രം ഏവാഭിജജ്ഞിരേ
11 യസ്യ ദേവസ്യ യദ് രൂപം വേഷോ യശ് ച പരാക്രമഃ
  അജായത സമസ്തേന തസ്യ തസ്യ സുതഃ പൃഥക്
12 ഗോലാംഗൂലീഷു ചോത്പന്നാഃ കേ ചിത് സംമതവിക്രമാഃ
  ഋക്ഷീഷു ച തഥാ ജാതാ വാനരാഃ കിംനരീഷു ച
13 ശിലാപ്രഹരണാഃ സർവേ സർവേ പാദപയോധിനഃ
  നഖദംഷ്ട്രായുധാഃ സർവേ സർവേ സർവാസ്ത്രകോവിദാഃ
14 വിചാലയേയുഃ ശൈലേന്ദ്രാൻ ഭേദയേയുഃ സ്ഥിരാൻ ദ്രുമാൻ
  ക്ഷോഭയേയുശ് ച വേഗേന സമുദ്രം സരിതാം പതിം
15 ദാരയേയുഃ ക്ഷിതിം പദ്ഭ്യാം ആപ്ലവേയുർ മഹാർണവം
  നഭസ്തലം വിശേയുശ് ച ഗൃഹ്ണീയുർ അപി തോയദാൻ
16 ഗൃഹ്ണീയുർ അപി മാതംഗാൻ മത്താൻ പ്രവ്രജതോ വനേ
  നർദമാനാംശ് ച നാദേന പാതയേയുർ വിഹംഗമാൻ
17 ഈദൃശാനാം പ്രസൂതാനി ഹരീണാം കാമരൂപിമാം
  ശതം ശതസഹസ്രാണി യൂഥപാനാം മഹാത്മനാം
  ബഭൂവുർ യൂഥപശ്രേഷ്ഠാ വീരാംശ് ചാജനയൻ ഹരീൻ
18 അന്യേ ഋക്ഷവതഃ പ്രസ്ഥാൻ ഉപതസ്ഥുഃ സഹസ്രശഃ
  അന്യേ നാനാവിധാഞ് ശൈലാൻ കാനനാനി ച ഭേജിരേ
19 സൂര്യപുത്രം ച സുഗ്രീവം ശക്രപുത്രം ച വാലിനം
  ഭ്രാതരാവ് ഉപതസ്ഥുസ് തേ സർവ ഏവ ഹരീശ്വരാഃ
20 തൈർ മേഘവൃന്ദാചലതുല്യകായൈർ; മഹാബലൈർ വാനരയൂഥപാലൈഃ
  ബഭൂവ ഭൂർ ഭീമശരീരരൂപൈഃ; സമാവൃതാ രാമസഹായഹേതോഃ