രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം/അധ്യായം15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/ബാലകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം15

1 തതോ നാരായണോ വിഷ്ണുർ നിയുക്തഃ സുരസത്തമൈഃ
 ജാനന്ന് അപി സുരാൻ ഏവം ശ്ലക്ഷ്ണം വചനം അബ്രവീത്
2 ഉപായഃ കോ വധേ തസ്യ രാക്ഷസാധിപതേഃ സുരാഃ
 യം അഹം തം സമാസ്ഥായ നിഹന്യാം ഋഷികണ്ടകം
3 ഏവം ഉക്താഃ സുരാഃ സർവേ പ്രത്യൂചുർ വിഷ്ണും അവ്യയം
 മാനുഷീം തനും ആസ്ഥായ രാവണം ജഹി സംയുഗേ
4 സ ഹി തേപേ തപസ് തീവ്രം ദീർഘകാലം അരിന്ദമ
 യേന തുഷ്ടോ ഽഭവദ് ബ്രഹ്മാ ലോകകൃൽ ലോകപൂജിതഃ
5 സന്തുഷ്ടഃ പ്രദദൗ തസ്മൈ രാക്ഷസായ വരം പ്രഭുഃ
 നാനാവിധേഭ്യോ ഭൂതേഭ്യോ ഭയം നാന്യത്ര മാനുഷാത്
6 അവജ്ഞാതാഃ പുരാ തേന വരദാനേന മാനവാഃ
 തസ്മാത് തസ്യ വധോ ദൃഷ്ടോ മാനുഷേഭ്യഃ പരന്തപ
7 ഇത്യ് ഏതദ് വചനം ശ്രുത്വാ സുരാണാം വിഷ്ണുർ ആത്മവാൻ
 പിതരം രോചയാം ആസ തദാ ദശരഥം നൃപം
8 സ ചാപ്യ് അപുത്രോ നൃപതിസ് തസ്മിൻ കാലേ മഹാദ്യുതിഃ
 അയജത് പുത്രിയാം ഇഷ്ടിം പുത്രേപ്സുർ അരിസൂദനഃ
9 തതോ വൈ യജമാനസ്യ പാവകാദ് അതുലപ്രഭം
 പ്രാദുർഭൂതം മഹദ് ഭൂതം മഹാവീര്യം മഹാബലം
10 കൃഷ്ണം രക്താംബരധരം രക്താസ്യം ദുന്ദുഭിസ്വനം
  സ്നിഗ്ധഹര്യക്ഷതനുജശ്മശ്രുപ്രവരമൂർധജം
11 ശുഭലക്ഷണസമ്പന്നം ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതം
  ശൈലശൃംഗസമുത്സേധം ദൃപ്തശാർദൂലവിക്രമം
12 ദിവാകരസമാകാരം ദീപ്താനലശിഖോപമം
  തപ്തജാംബൂനദമയീം രാജതാന്തപരിച്ഛദാം
13 ദിവ്യപായസസമ്പൂർണാം പാത്രീം പത്നീം ഇവ പ്രിയാം
  പ്രഗൃഹ്യ വിപുലാം ദോർഭ്യാം സ്വയം മായാമയീം ഇവ
14 സമവേക്ഷ്യാബ്രവീദ് വാക്യം ഇദം ദശരഥം നൃപം
  പ്രാജാപത്യം നരം വിദ്ധി മാം ഇഹാഭ്യാഗതം നൃപ
15 തതഃ പരം തദാ രാജാ പ്രത്യുവാച കൃതാഞ്ജലിഃ
  ഭഗവൻ സ്വാഗതം തേ ഽസ്തു കിം അഹം കരവാണി തേ
16 അഥോ പുനർ ഇദം വാക്യം പ്രാജാപത്യോ നരോ ഽബ്രവീത്
  രാജന്ന് അർചയതാ ദേവാൻ അദ്യ പ്രാപ്തം ഇദം ത്വയാ
17 ഇദം തു നരശാർദൂല പായസം ദേവനിർമിതം
  പ്രജാകരം ഗൃഹാണ ത്വം ധന്യം ആരോഗ്യവർധനം
18 ഭാര്യാണാം അനുരൂപാണാം അശ്നീതേതി പ്രയച്ഛ വൈ
  താസു ത്വം ലപ്സ്യസേ പുത്രാൻ യദർഥം യജസേ നൃപ
19 തഥേതി നൃപതിഃ പ്രീതഃ ശിരസാ പ്രതിഗൃഹ്യതാം
  പാത്രീം ദേവാന്നസമ്പൂർണാം ദേവദത്താം ഹിരണ്മയീം
20 അഭിവാദ്യ ച തദ് ഭൂതം അദ്ഭുതം പ്രിയദർശനം
  മുദാ പരമയാ യുക്തശ് ചകാരാഭിപ്രദക്ഷിണം
21 തതോ ദശരഥഃ പ്രാപ്യ പായസം ദേവനിർമിതം
  ബഭൂവ പരമപ്രീതഃ പ്രാപ്യ വിത്തം ഇവാധനഃ
22 തതസ് തദ് അദ്ഭുതപ്രഖ്യം ഭൂതം പരമഭാസ്വരം
  സംവർതയിത്വാ തത് കർമ തത്രൈവാന്തരധീയത
23 ഹർഷരശ്മിഭിർ ഉദ്യോതം തസ്യാന്തഃപുരം ആബഭൗ
  ശാരദസ്യാഭിരാമസ്യ ചന്ദ്രസ്യേവ നഭോഽംശുഭിഃ
24 സോ ഽന്തഃപുരം പ്രവിശ്യൈവ കൗസല്യാം ഇദം അബ്രവീത്
  പായസം പ്രതിഗൃഹ്ണീഷ്വ പുത്രീയം ത്വ് ഇദം ആത്മനഃ
25 കൗസല്യായൈ നരപതിഃ പായസാർധം ദദൗ തദാ
  അർധാദ് അർധം ദദൗ ചാപി സുമിത്രായൈ നരാധിപഃ
26 കൈകേയ്യൈ ചാവശിഷ്ടാർധം ദദൗ പുത്രാർഥകാരണാത്
  പ്രദദൗ ചാവശിഷ്ടാർധം പായസസ്യാമൃതോപമം
27 അനുചിന്ത്യ സുമിത്രായൈ പുനർ ഏവ മഹീപതിഃ
  ഏവം താസാം ദദൗ രാജാ ഭാര്യാണാം പായസം പൃഥക്
28 താസ് ത്വ് ഏതത് പായസം പ്രാപ്യ നരേന്ദ്രസ്യോത്തമാഃ സ്ത്രിയഃ
  സംമാനം മേനിരേ സർവാഃ പ്രഹർഷോദിതചേതസഃ