രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം/അധ്യായം25

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം25

1 സ ഏവം ബ്രുവതീം സീതാം ധർമജ്ഞോ ധർമവത്സലഃ
 നിവർതനാർഥേ ധർമാത്മാ വാക്യം ഏതദ് ഉവാച ഹ
2 സീതേ മഹാകുലീനാസി ധർമേ ച നിരതാ സദാ
 ഇഹാചര സ്വധർമം ത്വം മാ യഥാ മനസഃ സുഖം
3 സീതേ യഥാ ത്വാം വക്ഷ്യാമി തഥാ കാര്യം ത്വയാബലേ
 വനേ ദോഷാ ഹി ബഹവോ വദതസ് താൻ നിബോധ മേ
4 സീതേ വിമുച്യതാം ഏഷാ വനവാസകൃതാ മതിഃ
 ബഹുദോഷം ഹി കാന്താരം വനം ഇത്യ് അഭിധീയതേ
5 ഹിതബുദ്ധ്യാ ഖലു വചോ മയൈതദ് അഭിധീയതേ
 സദാ സുഖം ന ജാനാമി ദുഃഖം ഏവ സദാ വനം
6 ഗിരിനിർഝരസംഭൂതാ ഗിരികന്ദരവാസിനാം
 സിംഹാനാം നിനദാ ദുഃഖാഃ ശ്രോതും ദുഃഖം അതോ വനം
7 സുപ്യതേ പർണശയ്യാസു സ്വയം ഭഗ്നാസു ഭൂതലേ
 രാത്രിഷു ശ്രമഖിന്നേന തസ്മാദ് ദുഃഖതരം വനം
8 ഉപവാസശ് ച കർതവ്യാ യഥാപ്രാണേന മൈഥിലി
 ജടാഭാരശ് ച കർതവ്യോ വൽകലാംബരധാരിണാ
9 അതീവ വാതസ് തിമിരം ബുഭുക്ഷാ ചാത്ര നിത്യശഃ
 ഭയാനി ച മഹാന്ത്യ് അത്ര തതോ ദുഃഖതരം വനം
10 സരീസൃപാശ് ച ബഹവോ ബഹുരൂപാശ് ച ഭാമിനി
  ചരന്തി പൃഥിവീം ദർപാദ് അതോ ദുഖതരം വനം
11 നദീനിലയനാഃ സർപാ നദീകുടിലഗാമിനഃ
  തിഷ്ഠന്ത്യ് ആവൃത്യ പന്ഥാനം അതോ ദുഃഖതരം വനം
12 പതംഗാ വൃശ്ചികാഃ കീടാ ദംശാശ് ച മശകൈഃ സഹ
  ബാധന്തേ നിത്യം അബലേ സർവം ദുഃഖം അതോ വനം
13 ദ്രുമാഃ കണ്ടകിനശ് ചൈവ കുശകാശാശ് ച ഭാമിനി
  വനേ വ്യാകുലശാഖാഗ്രാസ് തേന ദുഃഖതരം വനം
14 തദ് അലം തേ വനം ഗത്വാ ക്ഷമം ന ഹി വനം തവ
  വിമൃശന്ന് ഇഹ പശ്യാമി ബഹുദോഷതരം വനം
15 വനം തു നേതും ന കൃതാ മതിസ് തദാ; ബഭൂവ രാമേണ യദാ മഹാത്മനാ
  ന തസ്യ സീതാ വചനം ചകാര തത്; തതോ ഽബ്രവീദ് രാമം ഇദം സുദുഃഖിതാ