രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം/അധ്യായം26

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം26

1 ഏതത് തു വചനം ശ്രുത്വാ സീതാ രാമസ്യ ദുഃഖിതാ
 പ്രസക്താശ്രുമുഖീ മന്ദം ഇദം വചനം അബ്രവീത്
2 യേ ത്വയാ കീർതിതാ ദോഷാ വനേ വസ്തവ്യതാം പ്രതി
 ഗുണാൻ ഇത്യ് ഏവ താൻ വിദ്ധി തവ സ്നേഹപുരസ്കൃതാൻ
3 ത്വയാ ച സഹ ഗന്തവ്യം മയാ ഗുരുജനാജ്ഞയാ
 ത്വദ്വിയോഗേന മേ രാമ ത്യക്തവ്യം ഇഹ ജീവിതം
4 ന ച മാം ത്വത്സമീപസ്ഥം അപി ശക്നോതി രാഘവ
 സുരാണാം ഈശ്വരഃ ശക്രഃ പ്രധർഷയിതും ഓജസാ
5 പതിഹീനാ തു യാ നാരീ ന സാ ശക്ഷ്യതി ജീവിതും
 കാമം ഏവംവിധം രാമ ത്വയാ മമ വിദർശിതം
6 അഥ ചാപി മഹാപ്രാജ്ഞ ബ്രാഹ്മണാനാം മയാ ശ്രുതം
 പുരാ പിതൃഗൃഹേ സത്യം വസ്തവ്യം കില മേ വനേ
7 ലക്ഷണിഭ്യോ ദ്വിജാതിഭ്യഃ ശ്രുത്വാഹം വചനം ഗൃഹേ
 വനവാസകൃതോത്സാഹാ നിത്യം ഏവ മഹാബല
8 ആദേശോ വനവാസസ്യ പ്രാപ്തവ്യഃ സ മയാ കില
 സാ ത്വയാ സഹ തത്രാഹം യാസ്യാമി പ്രിയ നാന്യഥാ
9 കൃതാദേശാ ഭവിഷ്യാമി ഗമിഷ്യാമി സഹ ത്വയാ
 കാലശ് ചായം സമുത്പന്നഃ സത്യവാഗ് ഭവതു ദ്വിജഃ
10 വനവാസേ ഹി ജാനാമി ദുഃഖാനി ബഹുധാ കില
  പ്രാപ്യന്തേ നിയതം വീര പുരുഷൈർ അകൃതാത്മഭിഃ
11 കന്യയാ ച പിതുർ ഗേഹേ വനവാസഃ ശ്രുതോ മയാ
  ഭിക്ഷിണ്യാഃ സാധുവൃത്തായാ മമ മാതുർ ഇഹാഗ്രതഃ
12 പ്രസാദിതശ് ച വൈ പൂർവം ത്വം വൈ ബഹുവിധം പ്രഭോ
  ഗമനം വനവാസസ്യ കാങ്ക്ഷിതം ഹി സഹ ത്വയാ
13 കൃതക്ഷണാഹം ഭദ്രം തേ ഗമനം പ്രതി രാഘവ
  വനവാസസ്യ ശൂരസ്യ ചര്യാ ഹി മമ രോചതേ
14 ശുദ്ധാത്മൻ പ്രേമഭാവാദ് ധി ഭവിഷ്യാമി വികൽമഷാ
  ഭർതാരം അനുഗച്ഛന്തീ ഭർതാ ഹി മമ ദൈവതം
15 പ്രേത്യഭാവേ ഽപി കല്യാണഃ സംഗമോ മേ സഹ ത്വയാ
  ശ്രുതിർ ഹി ശ്രൂയതേ പുണ്യാ ബ്രാഹ്മണാനാം യശസ്വിനാം
16 ഇഹ ലോകേ ച പിതൃഭിർ യാ സ്ത്രീ യസ്യ മഹാമതേ
  അദ്ഭിർ ദത്താ സ്വധർമേണ പ്രേത്യഭാവേ ഽപി തസ്യ സാ
17 ഏവം അസ്മാത് സ്വകാം നാരീം സുവൃത്താം ഹി പതിവ്രതാം
  നാഭിരോചയസേ നേതും ത്വം മാം കേനേഹ ഹേതുനാ
18 ഭക്താം പതിവ്രതാം ദീനാം മാം സമാം സുഖദുഃഖയോഃ
  നേതും അർഹസി കാകുത്സ്ഥ സമാനസുഖദുഃഖിനീം
19 യദി മാം ദുഃഖിതാം ഏവം വനം നേതും ന ചേച്ഛസി
  വിഷം അഗ്നിം ജലം വാഹം ആസ്ഥാസ്യേ മൃത്യുകാരണാത്
20 ഏവം ബഹുവിധം തം സാ യാചതേ ഗമനം പ്രതി
  നാനുമേനേ മഹാബാഹുസ് താം നേതും വിജനം വനം
21 ഏവം ഉക്താ തു സാ ചിന്താം മൈഥിലീ സമുപാഗതാ
  സ്നാപയന്തീവ ഗാം ഉഷ്ണൈർ അശ്രുഭിർ നയനച്യുതൈഃ
22 ചിന്തയന്തീം തഥാ താം തു നിവർതയിതും ആത്മവാൻ
  ക്രോധാവിഷ്ടാം തു വൈദേഹീം കാകുത്സ്ഥോ ബഹ്വ് അസാന്ത്വയത്