രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം/അധ്യായം24

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം24

1 ഏവം ഉക്താ തു വൈദേഹീ പ്രിയാർഹാ പ്രിയവാദിനീ
 പ്രണയാദ് ഏവ സങ്ക്രുദ്ധാ ഭർതാരം ഇദം അബ്രവീത്
2 ആര്യപുത്ര പിതാ മാതാ ഭ്രാതാ പുത്രസ് തഥാ സ്നുഷാ
 സ്വാനി പുണ്യാനി ഭുഞ്ജാനാഃ സ്വം സ്വം ഭാഗ്യം ഉപാസതേ
3 ഭർതുർ ഭാഗ്യം തു ഭാര്യൈകാ പ്രാപ്നോതി പുരുഷർഷഭ
 അതശ് ചൈവാഹം ആദിഷ്ടാ വനേ വസ്തവ്യം ഇത്യ് അപി
4 ന പിതാ നാത്മജോ നാത്മാ ന മാതാ ന സഖീജനഃ
 ഇഹ പ്രേത്യ ച നാരീണാം പതിർ ഏകോ ഗതിഃ സദാ
5 യദി ത്വം പ്രസ്ഥിതോ ദുർഗം വനം അദ്യൈവ രാഘവ
 അഗ്രതസ് തേ ഗമിഷ്യാമി മൃദ്നന്തീ കുശകണ്ടകാൻ
6 ഈർഷ്യാ രോഷൗ ബഹിഷ്കൃത്യ ഭുക്തശേഷം ഇവോദകം
 നയ മാം വീര വിശ്രബ്ധഃ പാപം മയി ന വിദ്യതേ
7 പ്രാസാദാഗ്രൈർ വിമാനൈർ വാ വൈഹായസഗതേന വാ
 സർവാവസ്ഥാഗതാ ഭർതുഃ പാദച്ഛായാ വിശിഷ്യതേ
8 അനുശിഷ്ടാസ്മി മാത്രാ ച പിത്രാ ച വിവിധാശ്രയം
 നാസ്മി സമ്പ്രതി വക്തവ്യാ വർതിതവ്യം യഥാ മയാ
9 സുഖം വനേ നിവത്സ്യാമി യഥൈവ ഭവനേ പിതുഃ
 അചിന്തയന്തീ ത്രീംൽ ലോകാംശ് ചിന്തയന്തീ പതിവ്രതം
10 ശുശ്രൂഷമാണാ തേ നിത്യം നിയതാ ബ്രഹ്മചാരിണീ
  സഹ രംസ്യേ ത്വയാ വീര വനേഷു മധുഗന്ധിഷു
11 ത്വം ഹി കർതും വനേ ശക്തോ രാമ സമ്പരിപാലനം
  അന്യസ്യ പൈ ജനസ്യേഹ കിം പുനർ മമ മാനദ
12 ഫലമൂലാശനാ നിത്യം ഭവിഷ്യാമി ന സംശയഃ
  ന തേ ദുഃഖം കരിഷ്യാമി നിവസന്തീ സഹ ത്വയാ
13 ഇച്ഛാമി സരിതഃ ശൈലാൻ പല്വലാനി വനാനി ച
  ദ്രഷ്ടും സർവത്ര നിർഭീതാ ത്വയാ നാഥേന ധീമതാ
14 ഹംസകാരണ്ഡവാകീർണാഃ പദ്മിനീഃ സാധുപുഷ്പിതാഃ
  ഇച്ഛേയം സുഖിനീ ദ്രഷ്ടും ത്വയാ വീരേണ സംഗതാ
15 സഹ ത്വയാ വിശാലാക്ഷ രംസ്യേ പരമനന്ദിനീ
  ഏവം വർഷസഹസ്രാണാം ശതം വാഹം ത്വയാ സഹ
16 സ്വർഗേ ഽപി ച വിനാ വാസോ ഭവിതാ യദി രാഘവ
  ത്വയാ മമ നരവ്യാഘ്ര നാഹം തം അപി രോചയേ
17 അഹം ഗമിഷ്യാമി വനം സുദുർഗമം; മൃഗായുതം വാനരവാരണൈർ യുതം
  വനേ നിവത്സ്യാമി യഥാ പിതുർ ഗൃഹേ; തവൈവ പാദാവ് ഉപഗൃഹ്യ സംമതാ
18 അനന്യഭാവാം അനുരക്തചേതസം; ത്വയാ വിയുക്താം മരണായ നിശ്ചിതാം
  നയസ്വ മാം സാധു കുരുഷ്വ യാചനാം; ന തേ മയാതോ ഗുരുതാ ഭവിഷ്യതി
19 തഥാ ബ്രുവാണാം അപി ധർമവത്സലോ; ന ച സ്മ സീതാം നൃവരോ നിനീഷതി
  ഉവാച ചൈനാം ബഹു സംനിവർതനേ; വനേ നിവാസസ്യ ച ദുഃഖിതാം പ്രതി