രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം/അധ്യായം22

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രാമായണം/അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം
രചന:വാൽമീകി
അധ്യായം22

1 സാപനീയ തം ആയാസം ഉപസ്പൃശ്യ ജലം ശുചി
 ചകാര മാതാ രാമസ്യ മംഗലാനി മനസ്വിനീ
2 സ്വസ്തി സാധ്യാശ് ച വിശ്വേ ച മരുതശ് ച മഹർഷയഃ
 സ്വസ്തി ധാതാ വിധാതാ ച സ്വസ്തി പൂഷാ ഭഗോ ഽര്യമാ
3 ഋതവശ് ചൈവ പക്ഷാശ് ച മാസാഃ സംവത്സരാഃ ക്ഷപാഃ
 ദിനാനി ച മുഹൂർതാശ് ച സ്വസ്തി കുർവന്തു തേ സദാ
4 സ്മൃതിർ ധൃതിശ് ച ധർമശ് ച പാന്തു ത്വാം പുത്ര സർവതഃ
 സ്കന്ദശ് ച ഭഗവാൻ ദേവഃ സോമശ് ച സബൃഹസ്പതിഃ
5 സപ്തർഷയോ നാരദശ് ച തേ ത്വാം രക്ഷന്തു സർവതഃ
 നക്ഷത്രാണി ച സർവാണി ഗ്രഹാശ് ച സഹദേവതാഃ
 മഹാവനാനി ചരതോ മുനിവേഷസ്യ ധീമതഃ
6 പ്ലവഗാ വൃശ്ചികാ ദംശാ മശകാശ് ചൈവ കാനനേ
 സരീസൃപാശ് ച കീടാശ് ച മാ ഭൂവൻ ഗഹനേ തവ
7 മഹാദ്വിപാശ് ച സിംഹാശ് ച വ്യാഘ്രാ ഋക്ഷാശ് ച ദംഷ്ട്രിണഃ
 മഹിഷാഃ ശൃംഗിണോ രൗദ്രാ ന തേ ദ്രുഹ്യന്തു പുത്രക
8 നൃമാംസഭോജനാ രൗദ്രാ യേ ചാന്യേ സത്ത്വജാതയഃ
 മാ ച ത്വാം ഹിംസിഷുഃ പുത്ര മയാ സമ്പൂജിതാസ് ത്വ് ഇഹ
9 ആഗമാസ് തേ ശിവാഃ സന്തു സിധ്യന്തു ച പരാക്രമാഃ
 സർവസമ്പത്തയോ രാമ സ്വസ്തിമാൻ ഗച്ഛ പുത്രക
10 സ്വസ്തി തേ ഽസ്ത്വ് ആന്തരിക്ഷേഭ്യഃ പാർഥിവേഭ്യഃ പുനഃ പുനഃ
  സർവേഭ്യശ് ചൈവ ദേവേഭ്യോ യേ ച തേ പരിപന്ഥിനഃ
11 സർവലോകപ്രഭുർ ബ്രഹ്മാ ഭൂതഭർതാ തഥർഷയഃ
  യേ ച ശേഷാഃ സുരാസ് തേ ത്വാം രക്ഷന്തു വനവാസിനം
12 ഇതി മാല്യൈഃ സുരഗണാൻ ഗന്ധൈശ് ചാപി യശസ്വിനീ
  സ്തുതിഭിശ് ചാനുരൂപാഭിർ ആനർചായതലോചനാ
13 യൻ മംഗലം സഹസ്രാക്ഷേ സർവദേവനമസ്കൃതേ
  വൃത്രനാശേ സമഭവത് തത് തേ ഭവതു മംഗലം
14 യൻ മംഗലം സുപർണസ്യ വിനതാകൽപയത് പുരാ
  അമൃതം പ്രാർഥയാനസ്യ തത് തേ ഭവതു മംഗലം
15 ഓഷധീം ചാപി സിദ്ധാർഥാം വിശല്യകരണീം ശുഭാം
  ചകാര രക്ഷാം കൗസല്യാ മന്ത്രൈർ അഭിജജാപ ച
16 ആനമ്യ മൂർധ്നി ചാഘ്രായ പരിഷ്വജ്യ യശസ്വിനീ
  അവദത് പുത്ര സിദ്ധാർഥോ ഗച്ഛ രാമ യഥാസുഖം
17 അരോഗം സർവസിദ്ധാർഥം അയോധ്യാം പുനർ ആഗതം
  പശ്യാമി ത്വാം സുഖം വത്സ സുസ്ഥിതം രാജവേശ്മനി
18 മയാർചിതാ ദേവഗണാഃ ശിവാദയോ; മഹർഷയോ ഭൂതമഹാസുരോരഗാഃ
  അഭിപ്രയാതസ്യ വനം ചിരായ തേ; ഹിതാനി കാങ്ക്ഷന്തു ദിശശ് ച രാഘവ
19 ഇതീവ ചാശ്രുപ്രതിപൂർണലോചനാ; സമാപ്യ ച സ്വസ്ത്യയനം യഥാവിധി
  പ്രദക്ഷിണം ചൈവ ചകാര രാഘവം; പുനഃ പുനശ് ചാപി നിപീഡ്യ സസ്വജേ
20 തഥാ തു ദേവ്യാ സ കൃതപ്രദക്ഷിണോ; നിപീഡ്യ മാതുശ് ചരണൗ പുനഃ പുനഃ
  ജഗാമ സീതാനിലയം മഹായശാഃ; സ രാഘവഃ പ്രജ്വലിതഃ സ്വയാ ശ്രിയാ