മഹാഭാരതം മൂലം/സൗപ്തികപർവം/അധ്യായം11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സൗപ്തികപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം11

1 [വ്]
     സ ദൃഷ്ട്വാ നിഹതാൻ സംഖ്യേ പുത്രാൻ ഭ്രാതൄൻ സഖീംസ് തഥാ
     മഹാദുഃഖപരീതാത്മാ ബഭൂവ ജനമേജയ
 2 തതസ് തസ്യ മഹാഞ് ശോകഃ പ്രാദുരാസീൻ മഹാത്മനഃ
     സ്മരതഃ പുത്രപൗത്രാണാം ഭ്രാതൄണാം സ്വജനസ്യ ഹ
 3 തം അശ്രുപരിപൂർണാക്ഷം വേപമാനം അചേതസം
     സുഹൃദോ ഭൃശസംവിഗ്നാഃ സാന്ത്വയാം ചക്രിരേ തദാ
 4 തതസ് തസ്മിൻ ക്ഷണേ കാല്യേ രഥേനാദിത്യവർചസാ
     നകുലഃ കൃഷ്ണയാ സാർധം ഉപായാത് പരമാർതയാ
 5 ഉപപ്ലവ്യ ഗതാ സാ തു ശ്രുത്വാ സുമഹദ് അപ്രിയം
     തദാ വിനാശം പുത്രാണാം സർവേഷാം വ്യഥിതാഭവത്
 6 കമ്പമാനേവ കദലീ വാതേനാഭിസമീരിതാ
     കൃഷ്ണാ രാജാനം ആസാദ്യ ശോകാർതാ ന്യപതദ് ഭുവി
 7 ബഭൂവ വദനം തസ്യാഃ സഹസാ ശോകകർശിതം
     ഫുല്ലപദ്മപലാശാക്ഷ്യാസ് തമോ ധ്വസ്ത ഇവാംശുമാൻ
 8 തതസ് താം പതിതാം ദൃഷ്ട്വാ സംരംഭീ സത്യവിക്രമഃ
     ബാഹുഭ്യാം പരിജഗ്രാഹ സമുപേത്യ വൃകോദരഃ
 9 സാ സമാശ്വാസിതാ തേന ഭീമസേനേന ഭാമിനീ
     രുദതീ പാണ്ഡവം കൃഷ്ണാ സഹ ഭ്രാതരം അബ്രവീത്
 10 ദിഷ്ട്യാ രാജംസ് ത്വം അദ്യേമാം അഖിലാം ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം
    ആത്മജാൻ ക്ഷത്രധർമേണ സമ്പ്രദായ യമായ വൈ
11 ദിഷ്ട്യാ ത്വം പാർഥ കുശലീ മത്തമാതംഗഗാമിനം
    അവാപ്യ പൃഥിവീം കൃത്സ്നാം സൗഭദ്രം ന സ്മരിഷ്യസി
12 ആത്മജാംസ് തേന ധർമേണ ശ്രുത്വാ ശൂരാൻ നിപാതിതാൻ
    ഉപപ്ലവ്യേ മയാ സാർധം ദിഷ്ട്യാ ത്വം ന സ്മരിഷ്യസി
13 പ്രസുപ്താനാം വധം ശ്രുത്വാ ദ്രൗണിനാ പാപകർമണാ
    ശോകസ് തപതി മാം പാർഥ ഹുതാശന ഇവാശയം
14 തസ്യ പാപകൃതോ ദ്രൗണേർ ന ചേദ് അദ്യ ത്വയാ മൃധേ
    ഹ്രിയതേ സാനുബന്ധസ്യ യുധി വിക്രമ്യ ജീവിതം
15 ഇഹൈവ പ്രായം ആസിഷ്യേ തൻ നിബോധത പാണ്ഡവാഃ
    ന ചേത് ഫലം അവാപ്നോതി ദ്രൗണിഃ പാപസ്യ കർമണഃ
16 ഏവം ഉക്ത്വാ തതഃ കൃഷ്ണാ പാണ്ഡവം പ്രത്യുപാവിശത്
    യുധിഷ്ഠിരം യാജ്ഞസേനീ ധർമരാജം യശസ്വിനീ
17 ദൃഷ്ട്വോപവിഷ്ടാം രാജർഷിഃ പാണ്ഡവോ മഹിഷീം പ്രിയാം
    പ്രത്യുവാച സ ധർമാത്മാ ദ്രൗപദീം ചാരുദർശനാം
18 ധർമ്യം ധർമേണ ധർമജ്ഞേ പ്രാപ്താസ് തേ നിധനം ശുഭേ
    പുത്രാസ് തേ ഭ്രാതരശ് ചൈവ താൻ ന ശോചിതും അർഹസി
19 ദ്രോണപുത്രഃ സ കല്യാണി വനം ദൂരം ഇതോ ഗതഃ
    തസ്യ ത്വം പാതനം സംഖ്യേ കഥം ജ്ഞാസ്യസി ശോഭനേ
20 [ദ്രൗ]
    ദ്രോണപുത്രസ്യ സഹജോ മണിഃ ശിരസി മേ ശ്രുതഃ
    നിഹത്യ സംഖ്യേ തം പാപം പശ്യേയം മണിം ആഹൃതം
    രാജഞ് ശിരസി തം കൃത്വാ ജീവേയം ഇതി മേ മതിഃ
21 [വ്]
    ഇത്യ് ഉക്ത്വാ പാണ്ഡവം കൃഷ്ണാ രാജാനം ചാരുദർശനാ
    ഭീമസേനം അഥാഭ്യേത്യ കുപിതാ വാക്യം അബ്രവീത്
22 ത്രാതും അർഹസി മാം ഭീമക്ഷത്രധർമം അനുസ്മരൻ
    ജഹി തം പാപകർമാണം ശംബരം മഘവാൻ ഇവ
    ന ഹി തേ വിക്രമേ തുല്യഃ പുമാൻ അസ്തീഹ കശ് ചന
23 ശ്രുതം തത് സർവലോകേഷു പരമവ്യസനേ യഥാ
    ദ്വീപോ ഽഭൂസ് ത്വം ഹി പാർഥാനാം നഗരേ വാരണാവതേ
    ഹിഡിംബദർശനേ ചൈവ തഥാ ത്വം അഭവോ ഗതിഃ
24 തഥാ വിരാടനഗരേ കീചകേന ഭൃശാർദിതാം
    മാം അപ്യ് ഉദ്ധൃതവാൻ കൃച്ഛ്രാത് പൗലോമീം മഘവാൻ ഇവ
25 യഥൈതാന്യ് അകൃഥാഃ പാർഥ മഹാകർമാണി വൈ പുരാ
    തഥാ ദ്രൗണിം അമിത്രഘ്ന വിനിഹത്യ സുഖീ ഭവ
26 തസ്യാ ബഹുവിധം ദുഃഖാൻ നിശമ്യ പരിദേവിതം
    നാമർഷയത കൗന്തേയോ ഭീമസേനോ മഹാബലഃ
27 സ കാഞ്ചനവിചിത്രാംഗം ആരുരോഹ മഹാരഥം
    ആദായ രുചിരം ചിത്രം സമാർഗണ ഗുണം ധനുഃ
28 നകുലം സാരഥിം കൃത്വാ ദ്രോണപുത്ര വധേ വൃതഃ
    വിസ്ഫാര്യ സശരം ചാപം തൂർണം അശ്വാൻ അചോദയത്
29 തേ ഹയാഃ പുരുഷവ്യാഘ്ര ചോദിതാ വാതരംഹസഃ
    വേഗേന ത്വരിതാ ജഗ്മുർ ഹരയഃ ശീഘ്രഗാമിനഃ
30 ശിബിരാത് സ്വാദ് ഗൃഹീത്വാ സ രഥസ്യ പദം അച്യുതഃ
    ദ്രോണപുത്ര രഥസ്യാശു യയൗ മാർഗേണ വീര്യവാൻ