മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം/അധ്യായം9

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം9

1 [ജ്]
     ഗതേ ഭഗവതി വ്യാസേ ധൃതരാഷ്ട്രോ മഹീപതിഃ
     കിം അചേഷ്ടത വിപ്രർഷേ തൻ മേ വ്യാഖ്യാതും അർഹസി
 2 [വ്]
     ഏതച് ഛ്രുത്വാ നരശ്രേഷ്ഠ ചിരം ധ്യാത്വാ ത്വ് അചേതനഃ
     സഞ്ജയം യോജയേത്യ് ഉക്ത്വാ വിദുരം പ്രത്യഭാഷത
 3 ക്ഷിപ്രം ആനയ ഗാന്ധാരീം സർവാശ് ച ഭരത സ്ത്രിയഃ
     വധൂം കുന്തീം ഉപാദായ യാശ് ചാന്യാസ് തത്ര യോഷിതഃ
 4 ഏവം ഉക്ത്വാ സ ധർമാത്മാ വിദുരം ധർമവിത്തമം
     ശോകവിപ്രഹത ജ്ഞാനോ യാനം ഏവാന്വപദ്യത
 5 ഗാന്ധാരീ ചൈവ ശോകാർതാ ഭർതുർ വചനചോദിതാ
     സഹ കുന്ത്യാ യതോ രാജാ സഹ സ്ത്രീഭിർ ഉപാദ്രവത്
 6 താഃ സമാസാദ്യ രാജാനം ഭൃശം ശോകസമന്വിതാഃ
     ആമന്ത്ര്യാന്യോന്യം ഈയുഃ സ്മ ഭൃശം ഉച്ചുക്രുശുസ് തതഃ
 7 താഃ സമാശ്വാസയത് ക്ഷത്താ താഭ്യശ് ചാർതതരഃ സ്വയം
     അശ്രുകണ്ഠീഃ സമാരോപ്യ തതോ ഽസൗ നിര്യയൗ പുരാത്
 8 തതഃ പ്രണാദഃ സഞ്ജജ്ഞേ സർവേഷു കുരു വേശ്മസു
     ആ കുമാരം പുരം സർവം അഭവച് ഛോകകർശിതം
 9 അദൃഷ്ടപൂർവാ യാ നാര്യഃ പുരാ ദേവഗണൈർ അപി
     പൃഥഗ്ജനേന ദൃശ്യന്ത താസ് തദാ നിഹതേശ്വരാഃ
 10 പ്രകീര്യ കേശാൻ സുശുഭാൻ ഭൂഷണാന്യ് അവമുച്യ ച
    ഏകവസ്ത്രധരാ നാര്യഃ പരിപേതുർ അനാഥവത്
11 ശ്വേതപർവത രൂപേഭ്യോ ഗൃഹേഭ്യസ് താസ് ത്വ് അപാക്രമൻ
    ഗുഹാഭ്യ ഇവ ശൈലാനാം പൃഷത്യോ ഹതയൂഥപാഃ
12 താന്യ് ഉദീർണാനി നാരീണാം തദാ വൃന്ദാന്യ് അനേകശഃ
    ശോകാർതാന്യ് അദ്രവാൻ രാജൻ കിശോരീണാം ഇവാംഗനേ
13 പ്രഗൃഹ്യ ബാഹൂൻ ക്രോശന്ത്യഃ പുത്രാൻ ഭ്രാതൄൻ പിതൄൻ അപി
    ദർശയന്തീവ താ ഹ സ്മ യുഗാന്തേ ലോകസങ്ക്ഷയം
14 വിലപന്ത്യോ രുദന്ത്യശ് ച ധാവമാനാസ് തതസ് തതഃ
    ശോകേനാഭ്യാഹത ജ്ഞാനാഃ കർതവ്യം ന പ്രജജ്ഞിരേ
15 വ്രീഡാം ജഗ്മുഃ പുരാ യാഃ സ്മ സഖീനാം അപി യോഷിതഃ
    താ ഏകവസ്ത്രാ നിർലജ്ജാഃ ശ്വശ്രൂണാം പുരതോ ഽഭവൻ
16 പരസ്പരം സുസൂക്ഷ്മേഷു ശോകേഷ്വ് ആശ്വാസയൻ സ്മ യാഃ
    താഃ ശോകവിഹ്വലാ രാജന്ന് ഉപൈക്ഷന്ത പരസ്പരം
17 താഭിഃ പരിവൃതോ രാജാ രുദതീഭിഃ സഹസ്രശഃ
    നിര്യയൗ നഗരാദ് ദീനസ് തൂർണം ആ യോധനം പ്രതി
18 ശിൽപിനോ വണിജോ വൈശ്യാഃ സർവകർമോപജീവിനഃ
    തേ പാർഥിവം പുരസ്കൃത്യ നിര്യയുർ നഗരാദ് ബഹിഃ
19 താസാം വിക്രോശമാനാനാം ആർതാനാം കുരു സങ്ക്ഷയേ
    പ്രാദുരാസീൻ മഹാഞ് ശബ്ദോ വ്യഥയൻ ഭുവനാന്യ് ഉത
20 യുഗാന്തകാലേ സമ്പ്രാപ്തേ ഭൂതാനാം ദഹ്യതാം ഇവ
    അഭാവഃ സ്യാദ് അയം പ്രാപ്ത ഇതി ഭൂതാനി മേനിരേ
21 ഭൃശം ഉദ്വിഗ്നമനസസ് തേ പൗരാഃ കുരു സങ്ക്ഷയേ
    പ്രാക്രോശന്ത മഹാരാജ സ്വനുരക്താസ് തദാ ഭൃശം