മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം/അധ്യായം10

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം10

1 [വ്]
     ക്രോശമാത്രം തതോ ഗത്വാ ദദൃശുസ് താൻ മഹാരഥാൻ
     ശാരദ്വതം കൃപം ദ്രൗണിം കൃതവർമാണം ഏവ ച
 2 തേ തു ദൃഷ്ട്വൈവ രാജാനം പ്രജ്ഞാ ചക്ഷുഷം ഈശ്വരം
     അശ്രുകണ്ഠാ വിനിഃശ്വസ്യ രുദന്തം ഇദം അബ്രുവൻ
 3 പുത്രസ് തവ മഹാരാജ കൃത്വാ കർമ സുദുഷ്കരം
     ഗതഃ സാനുചരോ രാജഞ് ശക്ര ലോകം മഹീപതിഃ
 4 ദുര്യോധന ബലാൻ മുക്താ വയം ഏവ ത്രയോ രഥാഃ
     സർവം അന്യത് പരിക്ഷീണം സൈന്യം തേ ഭരതർഷഭ
 5 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ രാജാനം കൃപഃ ശാരദ്വതസ് തദാ
     ഗാന്ധാരീം പുത്രശോകാർതാം ഇദം വചനം അബ്രവീത്
 6 അഭീതാ യുധ്യമാനാസ് തേ ഘ്നന്തഃ ശത്രുഗണാൻ ബഹൂൻ
     വീരകർമാണി കുർവാണാഃ പുത്രാസ് തേ നിധനം ഗതാഃ
 7 ധ്രുവം സമ്പ്രാപ്യ ലോകാംസ് തേ നിർമലാഞ് ശസ്ത്രനിർജിതാൻ
     ഭാസ്വരം ദേഹം ആസ്ഥായ വിഹരന്ത്യ് അമരാ ഇവ
 8 ന ഹി കശ് ചിദ് ധി ശൂരാണാം യുധ്യമാനഃ പരാങ്മുഖഃ
     ശസ്ത്രേണ നിധനം പ്രാപ്തോ ന ച കശ് ചിത് കൃതാഞ്ജലിഃ
 9 ഏതാം താം ക്ഷത്രിയസ്യാഹുഃ പുരാണാം പരമാം ഗതിം
     ശസ്ത്രേണ നിധനം സംഖ്യേ താൻ ന ശോചിതും അർഹസി
 10 ന ചാപി ശത്രവസ് തേഷാം ഋധ്യന്തേ രാജ്ഞി പാണ്ഡവാഃ
    ശൃണു യത്കൃതം അസ്മാഭിർ അശ്വത്ഥാമ പുരോഗമൈഃ
11 അധർമേണ ഹതം ശ്രുത്വാ ഭീമസേനേന തേ സുതം
    സുപ്തം ശിബിരം ആവിശ്യ പാണ്ഡൂനാം കദനം കൃതം
12 പാഞ്ചാലാ നിഹതാഃ സർവേ ധൃഷ്ടദ്യുമ്നപുരോഗമാഃ
    ദ്രുപദസ്യാത്മജാശ് ചൈവ ദ്രൗപദേയാശ് ച പാതിതാഃ
13 തഥാ വിശസനം കൃത്വാ പുത്രശത്രുഗണസ്യ തേ
    പ്രാദ്രവാമ രണേ സ്ഥാതും ന ഹി ശക്യാമഹേ ത്രയഃ
14 തേ ഹി ശൂരാ മഹേഷ്വാസാഃ ക്ഷിപ്രം ഏഷ്യന്തി പാണ്ഡവാഃ
    അമർഷവശം ആപന്നാ വൈരം പ്രതിജിഹീർഷവഃ
15 നിഹതാൻ ആത്മജാഞ് ശ്രുത്വാ പ്രമത്താൻ പുരുഷർഷഭാഃ
    നിനീഷന്തഃ പദം ശൂരാഃ ക്ഷിപ്രം ഏവ യശസ്വിനി
16 പാണ്ഡൂനാം കിൽബിഷം കൃത്വാ സംസ്ഥാതും നോത്സഹാമഹേ
    അനുജാനീഹി നോ രാജ്ഞി മാ ച ശോകേ മനഃ കൃഥാഃ
17 രാജംസ് ത്വം അനുജാനീഹി ധൈര്യം ആതിഷ്ഠ ചോത്തമം
    നിഷ്ഠാന്തം പശ്യ ചാപി ത്വം ക്ഷത്രധർമം ച കേവലം
18 ഇത്യ് ഏവം ഉക്ത്വാ രാജാനം കൃത്വാ ചാഭിപ്രദക്ഷിണം
    കൃപശ് ച കൃതവർമാ ച ദ്രോണപുത്രശ് ച ഭാരത
19 അവേക്ഷമാണാ രാജാനം ധൃതരാഷ്ട്രം മനീഷിണം
    ഗംഗാം അനു മഹാത്മാനസ് തൂർണം അശ്വാൻ അചോദയൻ
20 അപക്രമ്യ തു തേ രാജൻ സർവ ഏവ മഹാരഥാഃ
    ആമന്ത്ര്യാന്യോന്യം ഉദ്വിഗ്നാസ് ത്രിധാ തേ പ്രയയുസ് തതഃ
21 ജഗാമ ഹാസ്തിനപുരം കൃപഃ ശാരദ്വതസ് തദാ
    സ്വം ഏവ രാഷ്ട്രം ഹാർദിക്യോ ദ്രൗണിർ വ്യാസാശ്രമം യയൗ
22 ഏവം തേ പ്രയയുർ വീരാ വീക്ഷമാണാഃ പരസ്പരം
    ഭയാർതാഃ പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആഗഃ കൃത്വാ മഹാത്മനാം
23 സമേത്യ വീരാ രാജാനം തദാ ത്വ് അനുദിതേ രവൗ
    വിപ്രജഗ്മുർ മഹാരാജ യഥേച്ഛകം അരിന്ദമാഃ