മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം/അധ്യായം22

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം22

1 [ഗ്]
     ആവന്ത്യം ഭീമസേനേന ഭക്ഷയന്തി നിപാതിതം
     ഗൃധ്രഗോമായവഃ ശൂരം ബഹു ബന്ധും അബന്ധുവത്
 2 തം പശ്യ കദനം കൃത്വാ ശത്രൂണാം മധുസൂദന
     ശയാനം വീരശയനേ രുധിരേണ സമുക്ഷിതം
 3 തം സൃഗാലാശ് ച കങ്കാശ് ച ക്രവ്യാദാശ് ച പൃഥഗ്വിധാഃ
     തേന തേന വികർഷന്തി പശ്യ കാലസ്യ പര്യയം
 4 ശയാനം വീരശയനേ വീരം ആക്രന്ദ സാരിണം
     ആവന്ത്യം അഭിതോ നാര്യോ രുദത്യഃ പര്യുപാസതേ
 5 പ്രാതിപീയം മഹേഷ്വാസം ഹതം ഭല്ലേന ബാഹ്ലികം
     പ്രസുപ്തം ഇവ ശാർദൂലം പശ്യ കൃഷ്ണ മനസ്വിനം
 6 അതീവ മുഖവർണോ ഽസ്യ നിഹതസ്യാപി ശോഭതേ
     സോമസ്യേവാഭിപൂർണസ്യ പൗർണമാസ്യാം സമുദ്യതഃ
 7 പുത്രശോകാഭിതപ്തേന പ്രതിജ്ഞാം പരിരക്ഷതാ
     പാകശാസനിനാ സംഖ്യേ വാർദ്ധ ക്ഷത്രിർ നിപാതിതഃ
 8 ഏകാദശ ചമൂർ ജിത്വാ രക്ഷ്യമാണം മഹാത്മനാ
     സത്യം ചികീർഷതാ പശ്യ ഹതം ഏനം ജയദ്രഥം
 9 സിന്ധുസൗവീരഭർതാരം ദർപപൂർണം മനസ്വിനം
     ഭക്ഷയന്തി ശിവാ ഗൃധ്രാ ജനാർദന ജയദ്രഥം
 10 സംരക്ഷ്യമാണം ഭാര്യാഭിർ അനുരക്താഭിർ അച്യുത
    ഭഷന്തോ വ്യപകർഷന്തി ഗഹനം നിമ്നം അന്തികാത്
11 തം ഏതാഃ പര്യുപാസന്തേ രക്ഷമാണാ മഹാഭുജം
    സിന്ധുസൗവീരഗാന്ധാരകാംബോജയവനസ്ത്രിയഃ
12 യദാ കൃഷ്ണാം ഉപാദായ പ്രാദ്രവത് കേകയൈഃ സഹ
    തദൈവ വധ്യഃ പാണ്ഡൂനാം ജനാർദന ജയദ്രഥ
13 ദുഃശലാം മാനയദ്ഭിസ് തു യദാ മുക്തോ ജയദ്രഥഃ
    കഥം അദ്യ ന താം കൃഷ്ണ മാനയന്തി സ്മ തേ പുനഃ
14 സൈഷാ മമ സുതാ ബാലാ വിലപന്തീ സുദുഃഖിതാ
    പ്രമാപയതി ചാത്മാനം ആക്രോശതി ച പാണ്ഡവാൻ
15 കിം നു ദുഃഖതരം കൃഷ്ണ പരം മമ ഭവിഷ്യതി
    യത് സുതാ വിധവാ ബാലാ സ്നുഷാശ് ച നിഹതേശ്വരാഃ
16 അഹോ ധിഗ് ദുഃശലാം പശ്യ വീതശോകഭയാം ഇവ
    ശിരോ ഭർതുർ അനാസാദ്യ ധാവമാനാം ഇതസ് തതഃ
17 വാരയാം ആസ യഃ സർവാൻ പാണ്ഡവാൻ പുത്രഗൃദ്ധിനഃ
    സ ഹത്വാ വിപുലാഃ സേനാഃ സ്വയം മൃത്യുവശം ഗതഃ
18 തം മത്തം ഇവ മാതംഗം വീരം പരമദുർജയം
    പരിവാര്യ രുദന്ത്യ് ഏതാഃ സ്ത്രിയശ് ചന്ദ്രോപമാനനാഃ