മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം/അധ്യായം21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം21

1 [ഗാന്ധാരീ]
     ഏഷ വൈകർതനഃ ശേതേ മഹേഷ്വാസോ മഹാരഥഃ
     ജ്വലിതാനലവത് സംഖ്യേ സംശാന്തഃ പാർഥ തേജസാ
 2 പശ്യ വൈകർതനം കർണം നിഹത്യാതിരഥാൻ ബഹൂൻ
     ശോണിതൗഘപരീതാംഗം ശയാനം പതിതം ഭുവി
 3 അമർഷീ ദീർഘരോഷശ് ച മഹേഷ്വാസോ മഹാരഥഃ
     രണേ വിനിഹതഃ ശേതേ ശൂരോ ഗാണ്ഡീവധന്വനാ
 4 യം സ്മ പാണ്ഡവ സന്ത്രാസാൻ മമ പുത്രാ മഹാരഥാഃ
     പ്രായുധ്യന്ത പുരസ്കൃത്യ മാതംഗാ ഇവ യൂഥപം
 5 ശാർദൂലം ഇവ സിംഹേന സമരേ സവ്യസാചിനാ
     മാതംഗം ഇവ മത്തേന മാതംഗേന നിപാതിതം
 6 സമേതാഃ പുരുഷവ്യാഘ്ര നിഹതം ശൂരം ആഹവേ
     പ്രകീർണമൂർധജാഃ പത്ന്യോ രുദത്യഃ പര്യുപാസതേ
 7 ഉദ്വിഗ്നഃ സതതം യസ്മാദ് ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
     ത്രയോദശ സമാ നിദ്രാം ചിന്തയന്ന് നാധ്യഗച്ഛത
 8 അനാധൃഷ്യഃ പരൈർ യുദ്ധേ ശത്രുഭിർ മഘവാൻ ഇവ
     യുഗാന്താഗ്നിർ ഇവാർചിഷ്മാൻ ഹിമവാൻ ഇവ ച സ്ഥിരഃ
 9 സ ഭൂത്വാ ശരണം വീരോ ധാർതരാഷ്ട്രസ്യ മാധവ
     ഭൂമൗ വിനിഹതഃ ശേതേ വാതരുഗ്ണ ഇവ ദ്രുമഃ
 10 പശ്യ കർണസ്യ പത്നീം ത്വം വൃഷസേനസ്യ മാതരം
    ലാലപ്യമാനാഃ കരുണം രുദതീം പതിതാം ഭുവി
11 ആചാര്യ ശാപോ ഽനുഗതോ ധ്രുവം ത്വാം; യദ് അഗ്രസച് ചക്രം ഇയം ധരാ തേ
    തതഃ ശരേണാപഹൃതം ശിരസ് തേ; ധനഞ്ജയേനാഹവേ ശത്രുമധ്യേ
12 അഹോ ധിഗ് ഏഷാ പതിതാ വിസഞ്ജ്ഞാ; സമീക്ഷ്യ ജാംബൂനദബദ്ധനിഷ്കം
    കർണം മഹാബാഹും അദീനസത്ത്വം; സുഷേണ മാതാ രുദതീ ഭൃശാർതാ
13 അൽപാവശേഷോ ഹി കൃതോ മഹാത്മാ; ശരീരഭക്ഷൈഃ പരിഭക്ഷയദ്ഭിഃ
    ദ്രഷ്ടും ന സമ്പ്രീതി കരഃ ശശീവ; കൃഷ്ണശ്യ പക്ഷസ്യ ചതുർദശാഹേ
14 സാവർതമാനാ പതിതാ പൃഥിവ്യാം; ഉത്ഥായ ദീനാ പുനർ ഏവ ചൈഷാ
    കർണസ്യ വക്ത്രം പരിജിഘ്രമാണാ; രോരൂയതേ പുത്രവധാഭിതപ്താ