മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം/അധ്യായം18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം18

1 [ഗാന്ധാരീ]
     പശ്യ മാധവ പുത്രാൻ മേ ശതസംഖ്യാഞ് ജിതക്ലമാൻ
     ഗദയാ ഭീമസേനേന ഭൂയിഷ്ഠം നിഹതാൻ രണേ
 2 ഇദം ദുഃഖതരം മേ ഽദ്യ യദ് ഇമാ മുക്തമൂർധജാഃ
     ഹതപുത്രാ രണേ ബാലാഃ പരിധാവന്തി മേ സ്നുഷാഃ
 3 പ്രാസാദതലചാരിണ്യശ് ചരണൈർ ഭൂഷണാന്വിതൈഃ
     ആപന്നാ യത് സ്പൃശന്തീമാ രുധിരാർദ്രാം വസുന്ധരാം
 4 ഗൃധ്രാൻ ഉത്സാരയന്ത്യശ് ച ഗോമായൂൻ വായസാംസ് തഥാ
     ശോകേനാർതാ വിഘൂർണന്ത്യോ മത്താ ഇവ ചരന്ത്യ് ഉത
 5 ഏഷാന്യാ ത്വ് അനവദ്യാംഗീ കരസംമിതമധ്യമാ
     ഘോരം തദ് വൈശസം ദൃഷ്ട്വാ നിപതത്യ് അതിദുഃഖിതാ
 6 ദൃഷ്ട്വാ മേ പാർഥിവസുതാം ഏതാം ലക്ഷ്മണമാതരം
     രാജപുത്രീം മഹാബാഹോ മനോ ന വ്യുപശാമ്യതി
 7 ഭ്രാതൄംശ് ചാന്യാഃ പതീംശ് ചാന്യാഃ പുത്രാംശ് ച നിഹതാൻ ഭുവി
     ദൃഷ്ട്വാ പരിപതന്ത്യ് ഏതാഃ പ്രഗൃഹ്യ സുഭുജാ ഭുജാൻ
 8 മധ്യമാനാം തു നാരീണാം വൃദ്ധാനാം ചാപരാജിത
     ആക്രന്ദം ഹതബന്ധൂനാം ദാരുണേ വൈശസേ ശൃണു
 9 രഥനീഡാനി ദേഹാംശ് ച ഹതാനാം ഗജവാജിനാം
     ആശ്രിതാഃ ശ്രമമോഹാർതാഃ സ്ഥിതാഃ പശ്യ മഹാബല
 10 അന്യാ ചാപഹൃതം കായാച് ചാരുകുണ്ഡലം ഉന്നസം
    സ്വസ്യ ബന്ധോഃ ശിരഃ കൃഷ്ണ ഗൃഹീത്വാ പശ്യ തിഷ്ഠതി
11 പൂർവജാതികൃതം പാപം മന്യേ നാപ്ലം ഇവാനഘ
    ഏതാഭിർ അനവദ്യാഭിർ മയാ ചൈവാൽപമേധയാ
12 തദ് ഇദം ധർമരാജേന യാതിതം നോ ജനാർദന
    ന ഹി നാശോ ഽസ്തി വാർഷ്ണേയ കർമണോഃ ശുഭപാപയോഃ
13 പ്രത്യഗ്ര വയസഃ പശ്യ ദർശനീയകുചോദരാഃ
    കുലേഷു ജാതാ ഹ്രീമത്യഃ കൃഷ്ണപക്ഷാക്ഷി മൂർധജാഃ
14 ഹംസഗദ്ഗദ ഭാഷിണ്യോ ദുഃഖശോകപ്രമോഹിതാഃ
    സാരസ്യ ഇവ വാശന്ത്യഃ പതിതാഃ പശ്യ മാധവ
15 ഫുല്ലപദ്മപ്രകാശാനി പുണ്ഡരീകാക്ഷ യോഷിതാം
    അനവദ്യാനി വത്രാണി തപത്യ് അസുഖരശ്മിവാൻ
16 ഈർഷൂണാം മമ പുത്രാണാം വാസുദേവാവരോധനം
    മത്തമാതംഗദർപാണാം പശ്യന്ത്യ് അദ്യ പൃഥഗ്ജനാഃ
17 ശതചന്ദ്രാണി ചർമാണി ധ്വജാംശ് ചാദിത്യസംനിഭാൻ
    രൗക്മാണി ചൈവ വർമാണി നിഷ്കാൻ അപി ച കാഞ്ചനാൻ
18 ശീർഷ ത്രാണാനി ചൈതാനി പുത്രാണാം മേ മഹീതലേ
    പശ്യ ദീപ്താനി ഗോവിന്ദ പാവകാൻ സുഹുതാൻ ഇവ
19 ഏഷ ദുഃശാസനഃ ശേതേ ശൂരേണാമിത്ര ഘാതിനാ
    പീതശോണിതസർവാംഗോ ഭീമസേനേന പാതിതഃ
20 ഗദയാ വീര ഘാതിന്യാ പശ്യ മാധവ മേ സുതം
    ദ്യൂതക്ലേശാൻ അനുസ്മൃത്യ ദ്രൗപദ്യാ ചോദിതേന ച
21 ഉക്താ ഹ്യ് അനേന പാഞ്ചാലീ സഭായാം ദ്യൂതനിർജിതാ
    പ്രിയം ചികീർഷതാ ഭ്രാതുഃ കർണസ്യ ച ജനാർദന
22 സഹൈവ സഹദേവേന നകുലേനാർജുനേന ച
    ദാസഭാര്യാസി പാഞ്ചാലി ക്ഷിപ്രം പ്രവിശ നോ ഗൃഹാൻ
23 തതോ ഽഹം അബ്രുവം കൃഷ്ണ തദാ ദുര്യോധനം നൃപം
    മൃത്യുപാശപരിക്ഷിപ്തം ശകുനിം പുത്ര വർജയ
24 നിബോധൈനം സുദുർബുദ്ധിം മാതുലം കലഹപ്രിയം
    ക്ഷിപ്രം ഏനം പരിത്യജ്യ പുത്ര ശാമ്യസ്വ പാണ്ഡവൈഃ
25 ന ബുധ്യസേ ത്വം ദുർബുദ്ധേ ഭീമസേനം അമർഷണം
    വാങ്നാരാചൈസ് തുദംസ് തീക്ഷ്ണൈർ ഉൽകാഭിർ ഇവ കുഞ്ജരം
26 താൻ ഏഷ രഭസഃ ക്രൂരോ വാക്ശല്യാൻ അവധാരയൻ
    ഉത്സസർജ വിഷം തേഷു സർപോ ഗോവൃഷഭേഷ്വ് ഇവ
27 ഏഷ ദുഃശാസനഃ ശേതേ വിക്ഷിപ്യ വിപുലൗ ഭുജൗ
    നിഹതോ ഭീമസേനേന സിംഹേനേവ മഹർഷഭഃ
28 അത്യർഥം അകരോദ് രൗദ്രം ഭീമസേനോ ഽത്യമർഷണഃ
    ദുഃശാസനസ്യ യത് ക്രുദ്ധോ ഽപിബച് ഛോണിതം ആഹവേ