മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം/അധ്യായം19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സ്ത്രീപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം19

1 [ഗ്]
     ഏഷ മാധവ പുത്രോ മേ വികർണഃ പ്രാജ്ഞസംമതഃ
     ഭൂമൗ വിനിഹതഃ ശേതേ ഭീമേന ശതധാ കൃതഃ
 2 ഗജമധ്യ ഗതഃ ശേതേ വികർണോ മധുസൂദന
     നീലമേഘപരിക്ഷിപ്തഃ ശരദീവ ദിവാകരഃ
 3 അസ്യ ചാപഗ്രഹേണൈഷ പാണിഃ കൃതകിണോ മഹാൻ
     കഥം ചിച് ഛിദ്യതേ ഗൃധ്രൈർ അത്തു കാമൈസ് തലത്രവാൻ
 4 അസ്യ ഭാര്യാമിഷ പ്രേപ്സൂൻ ഗൃധ്രാൻ ഏതാംസ് തപസ്വിനീ
     വാരയത്യ് അനിശം ബാലാ ന ച ശക്നോതി മാധവ
 5 യുവാ വൃന്ദാരകഃ ശൂരോ വികർണഃ പുരുഷർഷഭ
     സുഖോചിതഃ സുഖാർഹശ് ച ശേതേ പാംസുഷു മാധവ
 6 കർണിനാലീകനാരാചൈർ ഭിന്നമർമാണം ആഹവേ
     അദ്യാപി ന ജഹാത്യ് ഏനം ലക്ഷ്ണീർ ഭരതസത്തമം
 7 ഏഷ സംഗ്രാമശൂരേണ പ്രതിജ്ഞാം പാലയിഷ്യതാ
     ദുർമുഖോ ഽഭിമുഖഃ ശേതേ ഹതോ ഽരിഗണഹാ രണേ
 8 തസ്യൈതദ് വദനം കൃഷ്ണ ശ്വാപദൈർ അർധഭക്ഷിതം
     വിഭാത്യ് അഭ്യധികം താത സപ്തമ്യാം ഇവ ചന്ദ്രമാഃ
 9 ശൂരസ്യ ഹി രണേ കൃഷ്ണ യസ്യാനനം അഥേദൃശം
     സ കഥം നിഹതോ ഽമിത്രൈഃ പാംസൂൻ ഗ്രസതി മേ സുതഃ
 10 യസ്യാഹവം മുഖേ സൗമ്യാ സ്ഥാതാ നൈവോപപദ്യതേ
    സ കഥം കുർമുഖോ ഽമിത്രൈർ ഹതോ വിബുധലോകജിത്
11 ചിത്രസേനം ഹതം ഭൂമൗ ശയാനം മധുസൂദന
    ധാർതരാഷ്ട്രം ഇമം പശ്യ പ്രതിമാനം ദനുഷ്മതാം
12 തം ചിത്രമാല്യാഭരണം യുവത്യഃ ശോകകർശിതാഃ
    ക്രവ്യാദസംഘൈഃ സഹിതാ രുദന്ത്യഃ പര്യുപാസതേ
13 സ്ത്രീണാം രുദിതനിർഘോഷഃ ശ്വാപദാനാം ച ഗർജിതം
    ചിത്രരൂപം ഇദം കൃഷ്ണ വിചിത്രം പ്രതിഭാതി മേ
14 യുവാ വൃന്ദാരകോ നിത്യം പ്രവര സ്ത്രീ നിഷേവിതഃ
    വിവിംശതിർ അസൗ ശേതേ ധ്വസ്തഃ പാംസുഷു മാധവ
15 ശരസങ്കൃത്ത വർണാണം വീരം വിശസനേ ഹതം
    പരിവാര്യാസതേ ഗൃധ്രാഃ പരിവിംശാ വിവിംശതിം
16 പ്രവിശ്യ സമരേ വീരഃ പാണ്ഡവാനാം അനീകിനാം
    ആവിശ്യ ശയനേ ശേതേ പുനഃ സത്പുരുഷോചിതം
17 സ്മിതോപപന്നം സുനസം സുഭ്രു താരാധിപോപമം
    അതീവ ശുഭ്രം വദനം പശ്യ കൃഷ്ണ വിവിംശതേഃ
18 യം സ്മ തം പര്യുപാസന്തേ വസും വാസവ യോഷിതഃ
    ക്രീഡന്തം ഇവ ഗന്ധർവം ദേവകന്യാഃ സഹസ്രശഃ
19 ഹന്താരം വീരസേനാനാം ശൂരം സമിതിശോഭനം
    നിബർഹണം അമിത്രാണാം ദുഃസഹം വിഷഹേത കഃ
20 ദുഃസഹസ്യൈതദ് ആഭാതി ശരീരം സംവൃതം ശരൈഃ
    ഗിരിർ ആത്മരുഹൈഃ ഫുല്ലൈഃ കർണികാരൈർ ഇവാവൃതഃ
21 ശാതകൗംഭ്യാ സ്രജാ ഭാതി കവചേന ച ഭാസ്വതാ
    അഗ്നിനേവ ഗിരിഃ ശ്വേതോ ഗതാസുർ അപി ദുഃസഹഃ