മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം67

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം67

1 വൈശമ്പായന ഉവാച
     തതോ വ്യധ്വഗതം പാർഥം പ്രാതികാമീ യുധിഷ്ഠിരം
     ഉവാച വചനാദ് രാജ്ഞോ ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ ധീമതഃ
 2 ഉപസ്തീർണാ സഭാ രാജന്ന് അക്ഷാൻ ഉപ്ത്വാ യുധിഷ്ഠിര
     ഏഹി പാണ്ഡവ ദീവ്യേതി പിതാ ത്വാം ആഹ ഭാരത
 3 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
     ധാതുർ നിയോഗാദ് ഭൂതാനി പ്രാപ്നുവന്തി ശുഭാശുഭം
     ന നിവൃത്തിസ് തയോർ അസ്തി ദേവിതവ്യം പുനർ യദി
 4 അക്ഷദ്യൂതേ സമാഹ്വാനം നിയോഗാത് സ്ഥവിരസ്യ ച
     ജാനന്ന് അപി ക്ഷയകരം നാതിക്രമിതും ഉത്സഹേ
 5 വൈശമ്പായന ഉവാച
     ഇതി ബ്രുവൻ നിവവൃതേ ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ പാണ്ഡവഃ
     ജാനംശ് ച ശകുനേർ മായാം പാർഥോ ദ്യൂതം ഇയാത് പുനഃ
 6 വിവിശുസ് തേ സഭാം താം തു പുനർ ഏവ മഹാരഥാഃ
     വ്യഥയന്തി സ്മ ചേതാംസി സുഹൃദാം ഭരതർഷഭാഃ
 7 യഥോപജോഷം ആസീനാഃ പുനർദ്യൂതപ്രവൃത്തയേ
     സർവലോകവിനാശായ ദൈവേനോപനിപീഡിതാഃ
 8 ശകുനിർ ഉവാച
     അമുഞ്ചത് സ്ഥവിരോ യദ് വോ ധനം പൂജിതം ഏവ തത്
     മഹാധനം ഗ്ലഹം ത്വ് ഏകം ശൃണു മേ ഭരതർഷഭ
 9 വയം ദ്വാദശ വർഷാണി യുഷ്മാഭിർ ദ്യൂതനിർജിതാഃ
     പ്രവിശേമ മഹാരണ്യം രൗരവാജിനവാസസഃ
 10 ത്രയോദശം ച സജനേ അജ്ഞാതാഃ പരിവത്സരം
    ജ്ഞാതാശ് ച പുനർ അന്യാനി വനേ വർഷാണി ദ്വാദശ
11 അസ്മാഭിർ വാ ജിതാ യൂയം വനേ വർഷാണി ദ്വാദശ
    വസധ്വം കൃഷ്ണയാ സാർധം അജിനൈഃ പ്രതിവാസിതാഃ
12 ത്രയോദശേ ച നിർവൃത്തേ പുനർ ഏവ യഥോചിതം
    സ്വരാജ്യം പ്രതിപത്തവ്യം ഇതരൈർ അഥ വേതരൈഃ
13 അനേന വ്യവസായേന സഹാസ്മാഭിർ യുധിഷ്ഠിര
    അക്ഷാൻ ഉപ്ത്വാ പുനർദ്യൂതം ഏഹി ദീവ്യസ്വ ഭാരത
14 സഭാസദ ഊചുഃ
    അഹോ ധിഗ് ബാന്ധവാ നൈനം ബോധയന്തി മഹദ് ഭയം
    ബുദ്ധ്യാ ബോധ്യം ന ബുധ്യന്തേ സ്വയം ച ഭരതർഷഭാഃ
15 വൈശമ്പായന ഉവാച
    ജനപ്രവാദാൻ സുബഹൂൻ ഇതി ശൃണ്വൻ നരാധിപഃ
    ഹ്രിയാ ച ധർമസംഗാച് ച പാർഥോ ദ്യൂതം ഇയാത് പുനഃ
16 ജാനന്ന് അപി മഹാബുദ്ധിഃ പുനർദ്യൂതം അവർതയത്
    അപ്യ് അയം ന വിനാശഃ സ്യാത് കുരൂണാം ഇതി ചിന്തയൻ
17 യുധിഷ്ഠിര ഉവാച
    കഥം വൈ മദ്വിധോ രാജാ സ്വധർമം അനുപാലയൻ
    ആഹൂതോ വിനിവർതേത ദീവ്യാമി ശകുനേ ത്വയാ
18 ശകുനിർ ഉവാച
    ഗവാശ്വം ബഹുധേനൂകം അപര്യന്തം അജാവികം
    ഗജാഃ കോശോ ഹിരണ്യം ച ദാസീദാസം ച സർവശഃ
19 ഏഷ നോ ഗ്ലഹ ഏവൈകോ വനവാസായ പാണ്ഡവാഃ
    യൂയം വയം വാ വിജിതാ വസേമ വനം ആശ്രിതാഃ
20 അനേന വ്യവസായേന ദീവ്യാമ ഭരതർഷഭ
    സമുത്ക്ഷേപേണ ചൈകേന വനവാസായ ഭാരത
21 വൈശമ്പായന ഉവാച
    പ്രതിജഗ്രാഹ തം പാർഥോ ഗ്ലഹം ജഗ്രാഹ സൗബലഃ
    ജിതം ഇത്യ് ഏവ ശകുനിർ യുധിഷ്ഠിരം അഭാഷത