മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം65

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം66

1 [യ്]
     രാജൻ കിം കരവാമസ് തേ പ്രശാധ്യ് അസ്മാംസ് ത്വം ഈശ്വരഃ
     നിത്യം ഹി സ്ഥാതും ഇച്ഛാമസ് തവ ഭാരത ശാസനേ
 2 [ധൃ]
     അജാതശത്രോ ഭദ്രം തേ അരിഷ്ടം സ്വസ്തി ഗച്ഛത
     അനുജ്ഞാതാഃ സഹധനാഃ സ്വരാജ്യം അനുശാസത
 3 ഇദം ത്വ് ഏവാവബോദ്ധവ്യം വൃദ്ധസ്യ മമ ശാസനം
     ധിയാ നിഗദിതം കൃത്സ്നം പഥ്യം നിഃശ്രേയസം പരം
 4 വേത്ഥ ത്വം താത ധർമാണാം ഗതിം സൂക്ഷ്മാം യുധിഷ്ഠിര
     വിനീതോ ഽസി മഹാപ്രാജ്ഞ വൃദ്ധാനാം പര്യുപാസിതാ
 5 യതോ ബുദ്ധിസ് തതഃ ശാന്തിഃ പ്രശമം ഗച്ഛ ഭാരത
     നാദാരൗ ക്രമതേ ശസ്ത്രം ദാരൗ ശസ്ത്രം നിപാത്യതേ
 6 ന വൈരാണ്യ് അഭിജാനന്തി ഗുണാൻ പശ്യന്തി നാഗുണാൻ
     വിരോധം നാധിഗച്ഛന്തി യേ ത ഉത്തമപൂരുഷാഃ
 7 സംവാദേ പരുഷാണ്യ് ആഹുർ യുധിഷ്ഠിര നരാധമാഃ
     പ്രത്യാഹുർ മധ്യമാസ് ത്വ് ഏതാൻ ഉക്താഃ പരുഷം ഉത്തരം
 8 നൈവോക്താ നൈവ ചാനുക്താ അഹിതാഃ പരുഷാ ഗിരഃ
     പ്രതിജൽപന്തി വൈ ധീരാഃ സദാ ഉത്തമപൂരുഷാഃ
 9 സ്മരന്തി സുകൃതാന്യ് ഏവ ന വൈരാണി കൃതാന്യ് അപി
     സന്തഃ പ്രതിവിജാനന്തോ ലബ്ധ്വാ പ്രത്യയം ആത്മനഃ
 10 തഥാചരിതം ആര്യേണ ത്വയാസ്മിൻ സത് സമാഗമേ
    ദുര്യോധനസ്യ പാരുഷ്യം തത് താത ഹൃദി മാ കൃഥാഃ
11 മാതരം ചൈവ ഗാന്ധാരീം മാം ച ത്വദ് ഗുണകാങ്ക്ഷിണം
    ഉപസ്ഥിതം വൃദ്ധം അന്ധം പിതരം പശ്യ ഭാരത
12 പ്രേക്ഷാപൂർവം മയാ ദ്യൂതം ഇദം ആസീദ് ഉപേക്ഷിതം
    മിത്രാണി ദ്രഷ്ടുകാമേന പുത്രാണാം ച ബലാബലം
13 അശോച്യാഃ കുരവോ രാജൻ യേഷാം ത്വം അനുശാസിതാ
    മന്ത്രീ ച വിദുരോ ധീമാൻ സർവശാസ്ത്രവിശാരദഃ
14 ത്വയി ധർമോ ഽർജുനേ വീര്യം ഭീമസേനേ പരാക്രമഃ
    ശ്രദ്ധാ ച ഗുരുശുശ്രൂഷാ യമയോഃ പുരുഷാഗ്ര്യയോഃ
15 അജാതശത്രോ ഭദ്രം തേ ഖാണ്ഡവ പ്രസ്ഥം ആവിശ
    ഭ്രാതൃഭിസ് തേ ഽസ്തു സൗഭ്രാത്രം ധർമേ തേ ധീയതാം മനഃ
16 [വ്]
    ഇത്യ് ഉക്തോ ഭരതശ്രേഷ്ഠോ ധർമരാജോ യുധിഷ്ഠിരഃ
    കൃത്വാര്യ സമയം സർവം പ്രതസ്ഥേ ഭ്രാതൃഭിഃ സഹ
17 തേ രഥാൻ മേഘസങ്കാശാൻ ആസ്ഥായ സഹ കൃഷ്ണയാ
    പ്രയയുർ ഹൃഷ്ടമനസ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം പുരോത്തമം