മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം/അധ്യായം64

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാഭാരതം മൂലം/സഭാപർവം
രചന:വ്യാസൻ
അധ്യായം64

1 [കർണ]
     യാ നഃ ശ്രുതാ മനുഷ്യേഷു സ്ത്രിയോ രൂപേണ സംമതാഃ
     താസാം ഏതാദൃശം കർമ ന കസ്യാം ചന ശുശ്രുമഃ
 2 ക്രോധാവിഷ്ടേഷു പാർഥേഷു ധാർതരാഷ്ട്രേഷു ചാപ്യ് അതി
     ദ്രൗപദീ പാണ്ഡുപുത്രാണാം കൃഷ്ണാ ശാന്തിർ ഇഹാഭവത്
 3 അപ്ലവേ ഽംഭസി മഗ്നാനാം അപ്രതിഷ്ഠേ നിമജ്ജതാം
     പാഞ്ചാലീ പാണ്ഡുപുത്രാണാം നൗർ ഏഷാ പാരഗാഭവത്
 4 [വ്]
     തദ് വൈ ശ്രുത്വാ ഭീമസേനഃ കുരുമധ്യേ ഽത്യ് അമർഷണഃ
     സ്ത്രീ ഗതിഃ പാണ്ഡുപുത്രാണാം ഇത്യ് ഉവാച സുദുർമനാഃ
 5 ത്രീണി ജ്യോതീംഷി പുരുഷ ഇതി വൈ ദേവലോ ഽബ്രവീത്
     അപത്യം കർമ വിദ്യാ ച യതഃ സൃഷ്ടാഃ പ്രജാസ് തതഃ
 6 അമേധ്യേ വൈ ഗതപ്രാണേ ശൂന്യേ ജ്ഞാതിഭിർ ഉജ്ഝിതേ
     ദേഹേ ത്രിതയം ഏവൈതത് പുരുഷസ്യോപജായതേ
 7 തൻ നോ ജ്യോതിർ അഭിഹതം ദാരാണാം അഭിമർശനാത്
     ധനഞ്ജയ കഥംസ്വിത് സ്യാദ് അപത്യം അഭിമൃഷ്ടജം
 8 [അർ]
     ന ചൈവോക്താ ന ചാനുക്താ ഹീനതഃ പരുഷാ ഗിരഃ
     ഭാരതാഃ പ്രതിജൽപന്തി സദാ തൂത്തമ പൂരുഷാഃ
 9 സ്മരന്തി സുകൃതാന്യ് ഏവ ന വൈരാണി കൃതാനി ച
     സന്തഃ പ്രതിവിജാനന്തോ ലബ്ധ്വാ പ്രത്യയം ആത്മനഃ
 10 [ഭ്]
    ഇഹൈവൈതാംസ് തുരാ സർവാൻ ഹന്മി ശത്രൂൻ സമാഗതാൻ
    അഥ നിഷ്ക്രമ്യ രാജേന്ദ്ര സമൂലാൻ കൃന്ധി ഭാരത
11 കിം നോ വിവദിതേനേഹ കിം നഃ ക്ലേശേന ഭാരത
    അദ്യൈവൈതാൻ നിഹന്മീഹ പ്രശാധി വസുധാം ഇമാം
12 [വ്]
    ഇത്യ് ഉക്ത്വാ ഭീമസേനസ് തു കനിഷ്ഠൈർ ഭ്രാതൃഭിർ വൃതഃ
    മൃഗമധ്യേ യഥാ സിംഹോ മുഹുഃ പരിഘം ഐക്ഷത
13 സാന്ത്വ്യമാനോ വീജ്യമാനഃ പാർഥേനാക്ലിഷ്ട കർമണാ
    സ്വിദ്യതേ ച മഹാബാഹുർ അന്തർദാഹേന വീര്യവാൻ
14 ക്രുദ്ധസ്യ തസ്യ സ്രോതോഭ്യോ കർണാദിഭ്യോ നരാധിപ
    സധൂമഃ സസ്ഫുലിംഗാച്രിഃ പാവകഃ സമജായത
15 ഭ്രുകുടീ പുടദുഷ്പ്രേക്ഷ്യം അഭവത് തസ്യ തന്മുഖം
    യുഗാന്തകാലേ സമ്പ്രാപ്തേ കൃതാന്തസ്യേവ രൂപിണഃ
16 യുധിഷ്ഠിരസ് തം ആവാര്യ ബാഹുനാ ബാഹുശാലിനം
    മൈവം ഇത്യ് അബ്രവീച് ചൈനം ജോഷം ആസ്സ്വേതി ഭാരത
17 നിവാര്യ തം മഹാബാഹും കോപസംരക്ത ലോചനം
    പിതരം സമുപാതിഷ്ഠദ് ധൃതരാഷ്ട്രം കൃതാഞ്ജലിഃ